h

Concerten liever op broedplaatsen en bestaande podia

10 februari 2018

Concerten liever op broedplaatsen en bestaande podia

De stich­ting Nieu­we Huys Con­cer­ten wil graag haar bij­dra­ge le­ve­ren aan de dis­cus­sie over het Cul­tuur­clus­ter. Zo­als wel­licht be­kend vin­den onze con­cer­ten plaats in twee mo­nu­men­ta­le ge­bou­wen in Zaan­dam, de Ver­ma­ning en de Bul­le­kerk, bei­de op de West­zij­de. Deze twee kerk­ge­bou­wen wor­den door mu­si­ci van sterk uit­een­lo­pen­de kom­af ge­roemd om hun sfeer en akoes­tiek.

Al­leen al deze twee ge­bou­wen la­ten zien hoe vi­ta­le cul­tuur ont­staat: op de plek­ken waar ze op­ti­maal tot haar recht komt en haar na­tuur­lij­ke weer­klank vindt. Ver­ge­lijk­ba­re si­tu­a­ties ziet men bij de mu­ziek­af­de­ling van Fluxus en de Open­ba­re Bi­bli­o­theek, in ge­bou­wen die vrij­wel ide­aal zijn voor het be­oog­de ge­bruik en in goe­de staat ver­ke­ren. Aan de over­kant van de Zaan vindt men het der­de spre­ken­de voor­beeld: film­huis en café De Fa­briek, door zijn sfeer, lig­ging, pro­gram­me­ring en be­drijfs­voe­ring een ju­weel voor cul­tu­reel Zaan­dam.

Het plan voor een Cul­tuur­clus­ter is om­stre­den. De fi­nan­ciële en be­stuurs­kun­di­ge ach­ter­gron­den vor­men op zich al ruim vol­doen­de ar­gu­men­ten om het plan niet uit te voe­ren. Maar er is een be­lang­rij­ke­re re­den om het niet te doen. Het ge­vaar van het Cul­tuur­clus­ter-plan is dat het, al­leen al door zijn ka­pi­taal­in­ten­sie­ve op­zet, alle be­stuur­lij­ke fo­cus en be­schik­ba­re mid­de­len naar zich toe trekt, ten kos­te van de mooie be­staan­de po­dia en broed­plaat­sen.

Na­mens het be­stuur van de Stich­ting Nieu­we Huys Con­cer­ten,

Roel Stern

Voor een referendum!

De gemeenteraad van Zaanstad gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de rechter: dus een referendum mag! Na maanden van debatten en vertragingstactieken, advies van experts (referendum mag), uitspraak van de rechter (referendum mag), hebben de collegepartijen en GroenLinks zich gewonnen gegeven. Er kunnen nu handtekeningen worden opgehaald om een referendum over het zogenaamde 'kredietbesluit Cultuurcluster' mogelijk te maken. We hebben er nog zo'n 3.500 nodig, dus teken ook!

Daarmee geef je de Zaankanters een stem over zoiets ingrijpends als het miljoenenkostende Cultuurcluster dat voor vele jaren te komen geld zal blijven kosten. Geld voor cuktuur moet je in cutuur stoppen, niet in stenen!
 

Meer lezen?

U bent hier