h

Uit de fractie: Zaanstad is niet zo snugger voor een nugger

18 juni 2019

Uit de fractie: Zaanstad is niet zo snugger voor een nugger

Foto: © SP Zaanstreek

Huh? Wat is dát nou weer? Een nugger? Het is weer één van die geheimzinnige termen uit de gemeenteraad. Uitleg: Een nugger is iemand die niet- uitkeringsgerechtigd is.

Mensen die een baan hebben zijn nadrukkelijk geen nuggers, net zomin als alle mensen met een uitkering. Nugger word je als je ontslagen wordt en je ex-werkgever geen WW-premie heeft afgedragen. Of als je ZZP'er bent en je niet meer aan werk komt. Of als je al langere tijd werkloos bent, je WW is afgelopen en je partner of huisgenoot heeft een salaris of een uitkering. Of als je nog onder moeders vleugels woont en je kunt geen baan vinden. In al die gevallen en misschien nog wel andere heb je geen recht op een uitkering, ben je een nugger, en moet je teren op de zak van een ander, moet je je huis opeten of leven van je spaargeld.

Voor nuggers is het moeilijk om werk te vinden. Dat is in tegenstelling met de hoge nood, want om te kunnen eten en aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, hebben de nuggers supersnel werk nodig. Ze hebben immers geen inkomsten. Vooral voor de 55-plussers onder de nuggers is het vinden van een nieuwe baan een zeldzaamheid.

De gemeente is heel beperkt met het ontplooien van activiteiten om nuggers aan het werk te helpen. De nuggers komen in aanmerking voor een re-integratietraject als de gemeente van mening is dat dit noodzakelijk is voor het krijgen van werk. En verder mogen ze 'netwerken' bij het Zaans Netwerkcafé of bij 't Lokaal. Verder wil de gemeente er niet veel aan doen, want: "Verwijzend naar de memo over de meicirculaire, staat het financieel beeld onder druk, waardoor prioritering nodig is". Met andere woorden, mensen zonder geld aan wie de gemeente geen uitkering hoeft te verstrekken, staan onderaan het prioriteitenlijstje van  Zaanstad. Vergeten wordt dat de nuggers van nu de uitkeringsgerechtigden van morgen zijn. Of ze komen pas in beeld als ze zich in de schulden hebben gestoken en de gemeente Zaanstad ze schuldhulpverlening moet gaan geven.

Nu staat er toevallig nog een potje van € 117.000,- in de reserve, wachtend op een werkgelegenheidsproject. De gemeente Zaanstad wil dit reservepotje toevoegen aan de algemene middelen, zodat de reserve nul euro wordt. De SP en de PvdD hebben andere ideeën voor het slachten van het spaarvarkentje. Zij willen voor de € 117.000,- een werkgelegenheidsproject voor nuggers opzetten. € 117.000,- is daarvoor mogelijk te weinig geld, maar de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland  zal nog in 2019 en 2020 van het Rijk elk een miljoen euro ontvangen voor het actieplan Perspectief op Werk. Er liggen nog geen plannen voor twee miljoen euro klaar, dus ook een gedeelte van dit geld kan besteed worden aan een werkgelegenheidsproject voor nuggers.

Donderdagavond wordt er een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat het potje besteed wordt zoals de SP en de PvdD voor ogen hebben. We gaan ervoor!

U bent hier