h

Bewoners Peperstraat reageren op sloopplannen

5 oktober 2020

Bewoners Peperstraat reageren op sloopplannen

U, geachte bestuurders, gaat er onterecht vanuit dat er onduidelijkheid blijft bestaan bij de klankbordgroep over dit onderwerp. Nogmaals, dit is niet het geval. Wij hebben U op 24 augustus jl. verzocht om inzage te geven in de notariële akte. In deze akte moeten de machtigingen worden vastgelegd tussen accres en de fam. G. U weigert echter deze informatie te delen met de huurders en komt slechts met een mailtje.

 

Herhuisvesting in goed onderling overleg met de huurders en daarvoor is het sociaal plan

De klankbordgroep (KBG) wil de raadsleden eraan herinneren dat er geen overeenstemming is bereikt over het sociaal plan inzake de herhuisvesting tussen de verhuurder en de KBG. Sterker nog, het sociaal plan is achter de rug om van de KBG ingeleverd bij het bestuur. De KBG werd pas later hiervan op de hoogte gebracht.

U gaat er vanuit dat de oplossingen in het sociaal plan voor de reeds bekende knelpunten voldoende zijn en blijft de “oplossingen” constant herhalen.  Helaas helpt herhalen niet om de problemen op te lossen. Desondanks blijft U vasthouden aan het sociaal plan.

 

Conclusie van het college

 

Alhoewel de gemeente Zaanstad aangeeft dat het sociaal plan een afspraak is tussen de verhuurder en de KBG, heeft de afdeling wonen toch een uitspraak gedaan over het sociaal plan.

Ook dit rapport mocht de klankbordgroep niet ontvangen. Uit de stukken verkregen via de WOB blijkt dat afdeling wonen heeft aangegeven dat er een probleem op kan treden. ”Wij volgen in het sociaal plan de kaderafspraken van de woningcorporaties, maar wijken slechts op één punt af. Wij geven de scheefhuurders geen stadsvernieuwingsurgentie. Dit kan een probleem opleveren”

Raadsleden, begrijpt U nu waarom wij inzage willen hebben in de notariële akte?

 

Knelpunten herhuisvesting (vogelvlucht voor de raadsleden).

 

1. De grotere gezinnen. Het aanbod van 4 á 5 kamer woningen is laag. Deze huurders zien amper woningen in Woningnet die passend zijn (grootte en huurprijs) waarop zij kunnen reageren.
2. De huurders met 18+ kinderen die niet meer mogen reageren op gezinswoningen.  Inwonende kleinkinderen moeten uitgeschreven worden in Woningnet op advies van de consulenten.
3. Scheefhuurders, die uitgesloten worden van een stadsvernieuwingsurgentie terwijl er geen woningen zijn in het lagere segment middenhuur.

 

Oplossingen volgens de verhuurder.

In ieder geval staan er voor de scheefhuurders “oplossingen” in het sociaal plan (volgens de verhuurder dan).

1. Aan de scheefhuurders van fase 1 wordt een woning aangeboden in fase 2 op basis van een 2 jaar contract (via de leegstandswet). Daarna krijgen deze huurders een OPTIE voor een vrije sector woning in de nieuwbouw.
2. De verhuurder gaat er dus vanuit dat een huurder al zijn rechten opgeeft voor een tijdelijk contract met de kans op dakloosheid, bijvoorbeeld als de nieuwbouw uitloopt?Daarnaast heeft het college al laten weten dat voor de huidige huurders de kans op terugkeer in de nieuwbouw nihil is.
3. De huurders mogen met “voorrang” reageren op vrije sector woningen van de corporaties. Helaas hebben de woningcorporaties aangegeven dat hun eigen huurders voor gaan. Daarnaast reageren er honderden inwoners vanuit het MRA-gebied op één woning.
 
Weer een onafhankelijke advocaat voor de klankbordgroep?

 

De KBG is éénmalig bijgestaan door een advocaat. Deze advocaat moest van de verhuurder “onafhankelijk” zijn zodat de KBG niet in gesprek kon met de advocaat. Er mocht alleen gecommuniceerd worden via de mail met CC aan de verhuurder. Het eindrapport mocht niet worden besproken met de KBG en werd gepresenteerd in bijzijn van de verhuurder met diens EIGEN AFHANKELIJKE advocaat.

Resultaat: het plan is rechtsgeldig en het dringende advies van de advocaat is niet aangenomen.

Het college heeft nu aangeboden dat er een tweede onafhankelijke advocaat mag kijken naar het sociaal plan. Gaan wij dit poppenspel dan opnieuw uitvoeren? Wat is de bedoeling hiervan?

Huurders moeten het liefst zelf de huur opzeggen.

De verhuurder gaat er vanuit dat de huurders zelf hun huurovereenkomst opzeggen. Tijdens het huisbezoek hebben meerdere huurders al aangegeven dit niet te zullen doen. Zeker niet nadat  huurders in de gaten kregen dat sommige passende woningen op de lijst staan om binnen 2 jaar gesloopt of gerenoveerd te worden.

Vervolgens geeft de verhuurder een voorbeeld over een uitspraak dd. 29 mei 2006 waarin de woningcorporatie de huurovereenkomsten mocht opzeggen. Een uitspraak van 14 jaar geleden!!

Eén van de argumenten voor huuropzegging was de goede participatie van de huurders en het voldoende aanbieden van een andere woning. Zou dit ook gelden voor dit project denkt U?

Nou dan hebben wij ook een link voor U, maar wel één van dit jaar, waarin een woningcorporatie de huur NIET mocht opzeggen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:125

Uiteindelijk is het geen spelletje van welles nietes en is het niet aan ons om hier een uitspraak over te doen. Dit zal de rechter moeten bepalen. Wij kunnen alleen constateren dat de verhuurder opnieuw argumenten aanbrengt om naar hun eigen standpunt toe te  werken in plaats van de huurders objectief van informatie te voorzien.

 

Epiloog

 

Helaas moet de klankbordgroep constateren dat dit project een politiek spelletje is geworden. Het lijkt niet meer over de inhoud te gaan, maar om de Raad te overtuigen van een ieders gelijk. 

 

Daardoor zijn de belangen van de huurders ons inziens totaal uit het oog verloren. 

 

Wij betreuren dit ten zeerste en bieden onze verontschuldigingen aan aan onze buren. 

 

Hoogachtend,

Namens de klankbordgroep fase 1

 

Jacob Wiersma, Jan de Koning en Sophia Lopes Cardozo

 

U bent hier