h

SP en DZ stellen vragen over rookgassen De Componist in Zaandijk

19 oktober 2020

SP en DZ stellen vragen over rookgassen De Componist in Zaandijk

Op 13 februari 2020 zijn we bijgepraat ('Praat met de raad') over de woningen aan de John Lennonstraat van Parteon. Tijdens deze presentatie bleek dat de geplaatste HR ketels in 2010, dat de rookgasafvoer niet is vervangen.

De rijksoverheid is duidelijk hierover, namelijk dat het wettelijk verplicht is, dat de rookgasafvoer vervangen moet worden. Een goed werkende rookgasafvoer is zeer belangrijk, want deze voert schadelijke verbrandingsgassen af naar buiten. Bij een onvolledige verbranding komt er koolmonoxide vrij in een woning en dit is zeer gevaarlijk.

Op donderdag 2 juli 2020 hebben de SP en DZ tijdens het vragenuurtje nogmaals de wethouder over de onveilige woonomgeving bevraagd. Hierbij willen wij opmerken dat de wethouder onnodig meerdere malen de naam van een bewoner heeft genoemd. De bewoner heeft dit als zeer onaangenaam ervaren, ook omdat hij zich niet kon verweren. De manier van benaderen door de wethouder, wekte de indruk dat om een persoonlijke casuste gaan. Terwijl het hier om meerdere klachten gaat van bewoners.

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde, stellen wij u daarom de volgende vragen:

1. Waarom heeft u besloten tijdens het vragenuurtje van juli 2020, meerdere malen de naam van een bewoner te benoemen i.p.v. te praten in zijn algemeenheid overbewoners?
2. Drugspanden worden te pas en onpas op last van de burgemeester gesloten omdat dit tot onveilige situaties leidt. Hoe kan het dat u niet vindt dat bij vervanging HR-ketels ook het hele rookgasafvoersysteem direct moet worden vervangen?
3. Kunt u toelichten waarom u het niet noodzakelijk vindt, dat na 2010 direct ook het rookgaskanaal diende te worden vervangen?

4. Op 25 mei 2019 heeft Lekrecherche een onderzoek (zie ook bijlage) uitgevoerd naar het rookgasafvoersysteem, waar meerdere bewoners op aangesloten zijn. Conclusie is o.a. dat er kans is op terugstroom van rookgassen naar woningen en corrosie processen op met name verbindingen. Hoe kunt u nog steeds garanderen dat het rookgaskanaal geen gezondheidsrisico’s levert voor de bewoners?
5. Hoe vindt u de bevindingen van Lekrecherche en deelt u de conclusies ? Zo nee, graag toelichten
6. Hoe kijkt u tegen het document (1.) van de overheid “De veiligheid van collectieve rookgasafvoeren in woongebouwen” en het niet vervangen van hetrookgaskanaal, nadat er nieuwe Cv’s zijn geplaats in 2010?
7. Bent u bereidt in samenspraak met bewoners een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf onderzoek te laten doen naar het huidige rookgaskanaal en of deze voldoetaan de veiligheidseisen op de huidige HR ketels? Zo ja, op welke termijn.
8. Wat kan het college doen om deze situatie spoedig op te lossen?

Namens de fracties van de Socialistische Partij (SP) en DZ

Roland van Braam, SP

Hein Heijnen, DZ

U bent hier