h

SP kritisch over vervulling door Olam Cacao

23 november 2020

SP kritisch over vervulling door Olam Cacao

Olam Cocoa is een fabriek waarvan een gedeelte middenin een woonwijk in Zaanstad ligt. Het andere stukje Olam ligt een paar honderd meter verderop, in de gemeente Wormerland.  De omwonenden klagen veel en vaak over Olam, niet alleen recent, maar ook in het verleden werd veel geklaagd over deze fabriek. Zo af en toe is er sprake van cacaoregens die in de woonwijk rond Olam neerdalen en recenter was er de stankoverlast die veroorzaakt werd door het lozen van afvalwater in het riool. Maar ook klagen de bewoners over een andere sterke prikkelende lucht. In 2017 behaalde Olam, met de uitstoot van 57.000 kg ammoniak, een niet zo eervolle vijfde plaats  in het rijtje van grootste ammoniakuitstoters van Nederland.

Foto: SP

Zaanstad ligt ingeklemd tussen Natura 2000- gebieden, net als Wormerland. Het RIVM zegt over de uitstoot van ammoniak: "Ammoniak zorgt in de natuur en op het boerenland voor vermesting: de grond wordt steeds rijker aan voedingsstoffen. Planten die goed groeien op rijke gronden, zoals gras en brandnetels, verdringen planten die groeien op schrale gronden. Als die planten verdwijnen, sterven ook de dieren uit die van die planten leven. Uiteindelijk komen er minder soorten planten en dieren: de biodiversiteit verslechtert."

Op 17 november 2020 heeft GS van de provincie Noord-Holland een ontwerpbesluit afgegeven in het kader van de Wet Natuurbescherming.  Die heeft verband met een te bouwen biomassacentrale. Omdat Olam niet eerder een natuurvergunning had, is uitgegaan van het referentiejaar 1994. Ten opzichte van 1994 is in de nu te vergunnen situatie sprake van minder emissie van NH3 en meer emissie van NOx. Maar de toegestane emissie van NH3 komt in de te verlenen natuurvergunning hoger uit dan de situatie van 2017, t.w. ruim 23.000 kg ammoniak hoger.  Dit betekent dat Olam in de komende jaren meer ammoniak kan uitstoten dan in 2017. In het ontwerpbesluit staat de tekst:"Doordat de emissietoename van NOx en de emissieafname van NO3 nergens leiden tot een toename van de bijbehorende depositie, zijn negatieve effecten (zowel op Natura 2000- gebied Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske als op alle andere Natura 2000- gebieden) als gevolg van stikstofdepositie uit te sluiten." We spreken hier echter wel van een situatie ten opzichte van referentiejaar 1994.

De SP heeft de volgende vragen:

• Was het bij u bekend dat Olam een natuurwetvergunning voor de uitstoot van ruim 60.000 kg stikstof en ruim 80.000 kg ammoniak zal krijgen? En dat de biomassacentrale van Olam daarvan 13.000 kg ammoniak voor zijn rekening zal nemen? Zijn dat - wat u betreft - gewenste ontwikkelingen? Had u dat verwacht?
• Uit een berekening van de WUR (kaart van 2017) blijkt dat de gemiddelde kritische depositiewaarden voor stikstof in de Natura 2000- gebieden rond Zaanstad 25% tot 50% overschreden worden. Wordt dat met het verlenen van de Natuurwetvergunning aan Olam minder of meer?
• Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen m.b.t. het ontwerpbesluit. Gaat B&W van Zaanstad een zienswijze indienen? Zo nee, waarom niet? Wilt u actief uitdragen dat andere belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de te verlenen natuurwetvergunning?
• Wat heeft het verlenen van deze natuurwetvergunning voor gevolgen voor de plannen die Zaanstad heeft op het gebied van woningbouw en verkeer en infrastructuur? 
• In het ontwerpbesluit is tevens sprake van een Milieuvergunning van 1996. Is er na die datum geen nieuwe Milieuvergunning meer afgegeven? Wat zijn de huidige cijfers als het gaat om uitstoot van fijnstof, VOS en CO2? Mag Olam, als een nieuwe vergunning wordt verleend, meer of minder van de genoemde stoffen uitstoten? Wat heeft dit voor gevolgen op de gezondheid van de omwonenden en het klimaat? Kunt u dit toelichten?    

Namens de fractie van de SP,

Anna de Groot

U bent hier