h

Naar een betere ecologische doorstroming tussen Zaan en Watering

29 januari 2021

Naar een betere ecologische doorstroming tussen Zaan en Watering

Tussen Wormerveer en West-Knollendam wordt gebouwd aan de wijk Zaans Pijl. Omdat dit gebied, tussen Zaan en Watering van oudsher een belangrijke ecologische verbinding is tussen de Natura 2000- gebieden Wormer- en Jisperveld en Polder Westzaan is besloten een ecologische verbindingszone aan te leggen. Die nadert nu de voltooiing. Inmiddels kwam er een vleermuizenhotel en werden er langs de grens van 'De Tuin' moeraseilandjes aangelegd. Bovendien wordt 'De Tuin' aan drie zijden omringd door water. Weliswaar is de Noorddijk bij Zaans Pijl gedeeltelijk afgewaardeerd en gedeeltelijk omgezet in een verbinding voor langzaam verkeer, zodat het voor diverse dieren gemakkelijker oversteken wordt, maar het autoverkeer naar de wijk Zaans Pijl neemt door het behoorlijke aantal woningen ook toe.

Voor de ecologische verbindingszone De Watering werden door de gemeente Zaanstad een aantal doelsoorten bepaald. Deze zijn: noordse woelmuis, ringslang, meervleermuis, vroege glazenmaker en ijsvogel. Zodra deze soorten gebruik maken van de verbinding is deze ook geschikt voor overige soorten. Een aantal van de doelsoorten kan vliegen, die hebben geen problemen met het oversteken van de Noorddijk. Maar de Noordse Woelmuis en de ringslang hebben geen vleugels en moeten dus, om van de Zaan naar de Watering te komen, de Noorddijk rennend dan wel glijdend oversteken. En er zijn ook andere soorten, zoals kikkers, padden, hagedissen, salamanders en diverse kleine zoogdieren voor wie een oversteek van de Noorddijk een hachelijke aangelegenheid kan zijn. 

Om de doel- en andere soorten op een goede manier te beschermen en hen te helpen de oversteek van de Noorddijk op een veilige wijze te maken, zodat zij kunnen migreren tussen Zaan en Watering en wellicht zelfs tussen Wormer- en Jisperveld en Polder Westzaan, zijn wij van mening dat er één of twee faunatunnels en/of eco-duikers moeten worden aangelegd. Is dit ook de wens van de gemeenteraad? De SP heeft een paar vragen

Vragen aan de gemeenteraad:

• Bent u het met de SP eens dat de Noorddijk ter hoogte van Zaans Pijl voor padden, kikkers, salamanders, hagedissen en kleine zoogdieren een bijna onneembare barrière is waardoor het voor daze dieren lastig is om te migreren tussen de Zaan en de Watering?
• Bent u het met de SP eens dat de kleine dieren die toch gebruik willen maken van de ecologische verbindingszone een grote kans maken te worden overreden door auto's en ander verkeer op de Noorddijk?
• Bent u met ons van mening dat moet worden onderzocht of faunatunnels en/of eco-duikers kleine dieren een veilige oversteek over (of onder) de Noorddijk kunnen bieden, zodat de kans dat zij worden overreden veel kleiner wordt?
• Bent u met ons van mening dat - als het onderzoek goed uitpakt - er ook faunatunnels en/of eco-duikers moeten worden aangelegd?

Namens de fractie van de SP,

Anna de Groot

U bent hier