h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Democratie en bestuur

Democratie is een begrip dat gekoesterd en bewaakt moet worden. Elders in de wereld vallen vele slachtoffers die zich inzetten voor het verkrijgen van een democratische samenleving. Het zwabberende beleid van de landelijke overheid maakt dat velen zich afwenden van de politiek en de roep om een sterke leider wordt ook steeds meer hoorbaar. Het zit in de genen van de SP om de geluiden uit de samenleving te vertalen naar beleid en mensen te ondersteunen bij het vorm geven van de samenleving. Politici hebben de taak om de democratie levend te houden en de democratische waarden goed te verankeren.

Het huidige college gaat volledig uit van de participatiemaatschappij. Via zelfredzaamheid en “samenredzaamheid “ moeten de mensen het zelf maar oplossen. Velen, vooral onze zwakkeren, hebben hier niet de mogelijkheid toe. Dit “beleid” kan de SP absoluut niet steunen, er moeten voorzieningen opgebouwd worden, waarmee de gemeente haar zorgplicht naar behoren kan vervullen.

Met participatie bedoelen de huidige bestuurders bezuinigen. In onze visie is participatie, naast het op gelijkwaardige wijze deelnemen aan de samenleving, ook een aandeel hebben in de besluitvorming. Uiteraard is de gemeenteraad het hoogste besluitvormende orgaan, maar de weg naar die besluitvorming moet geplaveid worden met adviezen uit de samenleving.

De gemeente kent al een aantal adviesraden, onder andere de seniorenraad, de wmo-particpatieraad en het milieuplatform. Zij adviseren nu de respectievelijke wethouders, beter zou zijn als zij structureel de gemeenteraad adviseren. Daarnaast zou het (her)optuigen van de jongerenraad en een wijkenraad ook bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners bij de samenleving.

Wat gaan wij doen

•    Wij stellen voor om in samenwerking met de scholen eenmaal per jaar een jongerengemeenteraad te installeren en hun leden daadwerkelijk een beslissing te laten nemen op het terrein van voorzieningen voor jongeren.

•    Door de EU worden op ondemocratische wijze maatregelen opgedrongen. Zo moet de gemeente in veel gevallen orders gunnen aan ondernemingen op grond van aanbesteding. Bedrijven moeten zich inschrijven op gemeenteopdrachten en bij de keus met welk bedrijf men in zee gaat is de laagste prijs meestal de doorslagevende factor. Wij willen dat duurzaamheid veel zwaarder dan de inschrijfprijs meetelt. Bij aanbestedingen SP wil dat er voortaan wordt gekeken naar arbeidsvoorwaarden, mensenrechten, milieueffecten en sociale effecten. Niet alleen als een onderneming hier werkzaam is, maar ook als de onderneming in andere landen opereert, wordt de situatie daar bij de beoordeling meegenomen. Het duurzaamheidscriterium moet ook gelden voor contacten die de gemeente met andere bedrijven heeft.

•    Op het ogenblik is het gebruikelijk dat veel beslissingen genomen worden op grond van geheime stukken en achter gesloten deuren. Dat is niet bepaald democratisch. De SP wil een transparant en democratisch bestuur. Geen achterkamertjespolitiek, zo min mogelijk besloten vergaderingen of geheime stukken. Namen e.d. kunnen uit de stukken weggelakt worden, waardoor zij in het opnebaar behandeld kunnen worden.

U bent hier