h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Zorg en welzijn

Zorg

Menswaardig en respectvol

“De zorg voor de zwaksten in de samenleving is een graadmeter voor de mate van beschaving van een land”

De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal zorgvoorzieningen. De hierbijbehorende taken zullen de komende jaren verder worden uitgebreid maar zonder voldoende financiële middelen van de centrale overheid. De SP zal landelijk proberen daar verandering in te brengen, maar we moeten er rekening mee houden dat er te weinig geld zal zijn om alles wat we graag willen, te kunnen verwezenlijken. De keuzes die wij maken zijn keuzes voor de mensen die de zorg nodig hebben en de mensen die deze zorg willen geven. Geen managers, geen grote organisaties met dure panden en directies, maar kleinschalige zorg in de buurt. Bij het overdragen van zorgtaken naar de gemeente mogen mensen niet tussen de wal en het schip terecht komen.

Ouderen in onze samenleving worden vaak gezien als kostenpost en als ballast van de samenleving. De SP ziet de ouderen als mensen die juist wel een bijdrage geleverd hebben aan de maatschappij en nu nog steeds een belangrijke rol in de samenleving hebben. Ouderen kunnen hun levenservaring en kennis delen met andere generaties. Kortom ouderen verdienen ons respect.

Mensen die zorg of ondersteuning aanvragen doen dit niet voor niets. Vaak wordt te lang gewacht met het vragen om ondersteuning of mensen weten niet waar ze hulp bij kunnen krijgen. Het aanvaarden van hulp is ook niet gemakkelijk, je geeft daarmee een stukje zelfstandigheid op. Daarom is het van groot belang dat er goed gekeken wordt waar mensen echt mee geholpen worden en welke inzet er nodig is. Na een aanvraag moet het eerste gesprek door goed opgeleide mensen worden gevoerd. Hierdoor worden ernstige problemen op tijd onderkend en wordt de juiste hulp ingezet. Regels zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen rechtsongelijkheid en willekeur plaatsvindt, maar mogen niet leiden tot bureaucratische rompslomp en registratiegekte.

Wat gaan we doen

•    In elke wijk moeten meerdere steunpunten zijn waar vanuit gewerkt wordt door verschillende hulpverleners. Samenwerking wordt gestimuleerd, concurrentie ontmoedigd.

•    Er wordt niet aanbesteed in de zorg. Aanbesteding in de zorg is vaak kapitaalvernietiging en kan leiden tot ontslag en onzekerheid voor personeel en de mensen die zorg nodig hebben.

•    Kleinschalige teams die met elkaar verantwoordelijk zijn voor goede zorg en dienstverlening zijn efficiënt en effectief. Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuning. Mantelzorg kan nooit worden verplicht. Je kunt mensen niet verplichten voor een ander te zorgen. Dat leidt tot verstoorde verhoudingen en slechte zorg.

•    Hulpmiddelen op proef instellen. Om te voorkomen dat mensen hulpmiddelen krijgen die niet bij ze passen worden deze altijd eerst op proef gegeven. Pas als blijkt dat dat het juiste hulpmiddel is wordt deze toegewezen.

•    Kleinschalige buurtzorghuizen. We gaan werken aan een netwerk van kleinschalige buurtzorghuizen, waar mensen tijdelijk kunnen worden verzorgd als dat thuis niet kan. Daarnaast zijn er ook een aantal plaatsen voor permanent verblijf en kunnen de buurt(zorg)huizen dienen als uitvalsbasis voor de sociale wijkteams. Iedereen die met een zorgvraag bij de gemeente aanklopt krijgt één vast contactpersoon. Eén gezin één hulpverlener.

•    Er komt een eenvoudige klachtenregeling en duidelijke bezwaarprocedures voor mensen die zorg vragen bij de gemeente.

•    Als de gemeente regelingen voor eigen bijdragen in de zorg treft, moeten ze bijdragen aan het toegankelijk houden van voorzieningen voor iedereen.

•    In plaats van financiële vergoedingen via PGBs (persoonsgebonden budget) wordt zorg in natura en op maat geleverd.

•    De gemeente zorgt voor een financieringssysteem waarbij topsalarissen door de gemeente niet worden vergoed.

Welzijn

Aandacht voor welzijn van mensen is minstens zo belangrijk in de gemeente als de zorg. Investeringen in welzijn kunnen kosten voor de zorg verminderen. Zo kunnen welzijnsorganisaties een rol spelen bij het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen waardoor vroegtijdige opname kan worden voorkomen. Ook voor andere leeftijdscategorieën is welzijn van belang. De samenhang en het samenspel van verschillende activiteiten op het gebied van welzijn verrijkt de samenleving en brengt mensen met elkaar in contact.

Wat gaan we doen

•    Welzijnsvoorzieningen in de wijk zoals buurthuizen worden in ere hersteld. Zij spelen een belangrijke rol in de wijk op het gebied van welzijn en cultuur. Om buurthuizen meer armslag te geven zouden de huisvestigingskosten van de buurthuizen door de gemeente gedragen moeten worden.

•    Welzijnsorganisaties moeten op wijkniveau een goed programma aanbieden en ondersteuning verzorgen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

•    We doen op dit terrein geen aanbestedingen omdat dat concurrentiestrijd in de hand werkt, maar stimuleren samenwerking.

•    Vrijwilligers zijn belangrijk en mensen doen ook graag vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan voor mensen zonder werk een goede manier zijn om actief te blijven, maar kan nooit worden verplicht. Vrijwilligersorganisaties kunnen op steun rekenen van de gemeente.

•    Mensen weerbaar maken. Mensen met een eigen sociaal netwerk zijn weerbaarder dan mensen die dat niet hebben. Daarom wordt ingezet op het versterken van de sociale netwerken. Goede welzijnsvoorzieningen in de wijk kunnen daarbij helpen. Buurthuizen met huiskamerfunctie kunnen daar een goede ondersteuning bieden. De gemeente investeert in welzijnsactiviteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid.

Onze jeugd

Het lijkt wel of er tegenwoordig alleen nog maar gesproken wordt over de jeugd als probleem die maar alleen overlast kan veroorzaken. Bij de SP horen jongeren er gewoon bij. In elke wijk horen voldoende voorzieningen te zijn voor jongeren en speelplekken voor kinderen. Bij conflicten tussen de jeugd en buurtbewoners kunnen jongerenwerkers bemiddelend optreden en de SP wil dat de jongeren ook graag bijbetrokken worden  bij activiteiten in de wijken.

Het onderwijs moet goed zijn. De gemeente heeft daar maar een bescheiden rol in, maar in overleg met de scholen wordt gekeken wat scholen nodig hebben om optimaal te kunnen presteren. Een middel hiertoe is inzage in de jaarstukken van de onderwijsinstellingen. We juichen het toe als er een HBO in de Zaanstreek komt. We zouden graag het schoolzwemmen aan het vakkenpakket toegevoegd zien vanaf de eerste groep. We zijn een voorstander van het “Bredeschoolidee”, maar vinden aanbestedingen niet de juiste manier om samenwerking te bevorderen. Dat gaan we dus anders aanpakken.

Jongeren kunnen wel problemen hebben. In de komende jaren zal de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeente komen te liggen. Dit vinden wij op zich geen slecht idee. De gemeente is al verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg en kent goed de wijken waar kinderen in opgroeien. Maar ook hier krijgt straks de gemeente aanzienlijk minder geld om goede jeugdzorg te leveren dan er tot nu toe voor beschikbaar is. De SP wil dat de gemeente  met de professionals, die weten wat wel of niet werkt, in gesprek gaat over de beste manier om een waterdicht netwerk te organiseren van hulpverleners in de jeugdzorg.  Professionals, ambtenaren en de politiek hebben daar met elkaar gesproken. De jongste kinderen komen in het centrum jong. Daar kunnen problemen bij de ontwikkeling vroegtijdig worden gezien. Een belangrijke rol bij signaleren en voorkomen van moeilijkheden wordt gespeeld door conciérgies en op deze functie mag absoluut niet bezuinigd worden. Voor oudere kinderen is de school bij uitstek de plaats waar vroegtijdig kan worden opgemerkt dat er iets met een kind aan de hand is. Dat de gemeente samenwerkt met scholen is dan ook van het grootste belang. Bij kinderen is het belangrijk dat snel de juiste hulpverlening kan starten. Daarom moet bij de eerste contacten de deskundigheid hoog zijn.

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, neemt ieder jaar toe. Zij worden beperkt in de deelname aan verenigingen en clubs met als gevolg dat zij in een vicieuze cirkel terechtkomen.Zij ontwikkelen hun sociale en culterele vaardigheden niet en komen op een lagere opleiding terecht om vervolgens weer beperkt te worden in de beroepsmogelijkheden. De SP wil dit mechanisme doorbreken en alles in het werk stellen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te verminderen.

Wat gaan we doen

•    De centra jong worden de belangrijkste laagdrempelige voorziening voor kinderen en jongeren in elke wijk. Daar is alle deskundigheid aanwezig en zijn de lijnen met andere disciplines zoals de schuldhulpdienstverlening kort. Jongeren geven wij graag blijvend een stem via RAAZ en jeugd/jongerenraden.

•    In elke wijk zijn jongerenwerkers actief. Zij zijn zichtbaar in de wijk voor jongeren en buurtbewoners. Zij dienen als vraagbaak, bemiddelaars, ze kunnen doorverwijzen en signaleren naar de gemeente wat er in de wijk nodig is. We staan achter het principe van “één gezin, één contactpersoon”. Wijkteams hebben goed contact met de basisscholen.

•    In overleg met de scholen wordt het “Bredeschoolidee” beter en zonder aanbesteding uitgewerkt. Scholen kunnen hierdoor een belangrijke voorziening in de buurt worden buiten de gewone schooltijden om. Jongerenvoorzieningen zoals skatebanen en graffitiplaatsen steunen wij.

•    De gemeente blijft verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen.

•    Gemiddeld  gaan er in Zaanstad  minder kinderen naar HAVO en VWO dan in de rest van ons land. Dit kan niet te maken hebben met de mogelijkheden van de kinderen. We gaan daarom met de basisscholen in Zaanstad in gesprek om de kansen van kinderen te verbeteren.

•    Omdat leren zwemmen belangrijk is voor alle kinderen, worden ouders gestimuleerd hun kinderen op zwemles te doen. Voor gezinnen die de kosten niet kunnen dragen springt de gemeente bij.

Onze ouderen

Te vaak krijgen de ouderen de schuld van de te hoge overheidsuitgaven. De gezondheidszorg wordt te duur, want ze worden te oud. De pensioenregelingen kloppen niet meer want ze worden te oud. En ga zo maar door. Oud worden vindt de overheid eigenlijk heel vervelend. Een nieuwe manier van denken is hard nodig over de verdeling van de middelen in een maatschappij waarin voor iedereen een plaats is, waar jong en oud en iedere persoon die ondersteuning behoeft een geaccepteerde plek heeft. We zullen met elkaar de zorg voor de ouderen moeten dragen. Het is absoluut niet gepast om te propageren dat ouderen zo graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en de randvoorwaarden om dat mogelijk te maken steeds verder af te knijpen. Sociaal isolement is en wordt een steeds groter probleem.

Computers en Social media bieden daarin geen oplossing. Men ziet toch graag eens een mens van vlees en bloed. Een oudere wordt steeds minder mobiel en het buurthuis is gesloten. Het verzorgingshuis is in de ban gedaan, dus rest er niet veel anders om thuis achter de geraniums te wachten op je einde. De SP gaat de discussie aan op welke plek in de samenleving de ouderen recht heeft.

Wat gaan we doen

•    We streven naar een buurthuis met een “huiskamerfunctie” in elke wijk.

•    De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende vervoersmogelijkhedden zijn.

•    Er moet goede en betaalbare huishoudelijke zorg wordt geboden

•    Er wordt goede en betaalbare gezondheidszorg geboden.

•    Organisaties die cultuuractiviteiten voor ouderen  mogelijk maken, worden  door de SP ondersteund.

U bent hier