h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Werk en inkomen

De mens centraal

“Van dwangmatig werken zou de mens net zo gek worden als van absoluut niets doen” - Erich Fromm

Iedereen heeft recht op werk, maar uiteindelijk werken we om te leven en niet andersom. De SP ziet mensen liever aan het werk dan met een uitkering.  Maar werk moet wel lonen en mensen in staat stellen om een zelfstandig bestaan te leiden. Ook chronisch zieken en gehandicapten moeten recht hebben op een baan. Dat kan pas werkelijkheid worden als ondernemingen, overheid en instellingen zich daarvoor openstellen en mensen toelaten. De SP ondersteunt elk beleid dat het werk geschikt maakt voor de mensen, in plaats van dat de mensen geschikt gemaakt moeten worden voor het werk.

Aan de andere kant mag van iedereen in Nederland verwacht worden dat hij of zij naar vermogen bijdraagt aan het zo goed mogelijk functioneren van de maatschappij. Dat kan via betaald werk, maar ook via vrijwilligerswerk of de zorg voor anderen. Wie niet in staat is om betaald werk te verrichten, moet aanspraak kunnen maken op een sociale bestaanszekerheid en op de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving. Juist in tijden van economische onzekerheid hebben mensen behoefte aan sociale zekerheid. Dat is een verantwoordelijkheid van de overheid. De SP blijft ernaar streven de inkomensvoorzieningen van de gemeente toegankelijk te maken voor alle inkomens onder de 120 procent van het sociale minimum.

Een gezonde samenleving kent ook kleine bedrijven en ZZP’ers.Zij hebben het in deze crisistijd al moeilijk genoeg. En het is zeker niet wenselijk dat reguliere banen omgezet worden in ZZP’er-contracten. Hierin kan de gemeente in ieder geval een sturende rol spelen door de gemeente verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen bij te sturen.

We zetten ons in tegen armoede om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. We proberen te voorkomen dat mensen in uitzichtloze schuldensituaties belanden, en als dat toch gebeurt, helpen we ze bij het saneren van die schulden.

Wat gaan we doen

•    We gaan budgetten oormerken. We richten een sociaal investeringsfonds op. Geld dat bestemd is voor armoedebestrijding, uitkeringen en schuldhulpverlening moet ook daadwerkelijk aan deze voorzieningen  besteed worden. bDe gemeenteraad ziet hierop toe via de armoedemonitor. Met die monitor worden ook de armoedecijfers en de effectiviteit van het beleid in de gaten gehouden.

•    We zorgen voor uitzicht op werk. De sollicitatieplicht die het rijk oplegt aan uitkeringsgerechtigden organiseren we rond het uitzicht op betaald werk. Geen verplichte tegenprestatie, maar bevorderen van vrijwilligerswerk waardoor mensen in de samenleving actief blijven en misschien eerder weer aan betaald werk kunnen komen, maar altijd vrijwillig en passend bij de deskundigheid en vaardigheden van de persoon waarbij wel de bereidheid tot omscholing van de persoon gevraagd wordt. Werken met behoud van uitkering verdringt bestaand werk en dat willen we niet.

•    Leer-werktrajecten en werkervaringsplekken moeten leiden tot volwaardig werk en een stabiel inkomen.

•    We willen dat de mensen respectvol bejegend worden. Misbruik van gemeenschapsgeld keuren we streng af, maar mag er niet toeleiden dat mensen die een uitkering nodig hebben als minderwaardige burgers worden behandeld. Dus geen vergaande controles en  huisbezoeken zonder dat er sterke verdenkingen van fraude zijn. We lenen ons als gemeente niet voor experimenten om uit te proberen hoe uitkeringsgerechtigden verder kunnen worden opgejaagd (zoals wachtdagen). Uitkeringen en voorschotten worden op tijd uitbetaald. Nutteloze treitertrajecten en verspilling worden uitgebannen. Reïntegratiebedrijven worden alleen nog maar ingehuurd als ze specialistische kennis hebben voor specifieke doelgroepen.

•    De klachtenregeling voor cliënten wordt verbeterd en via de Armoedemonitor wordt bijgehouden hoeveel bezwaren en klachten er zijn ingediend en hoe vaak de klager gelijk heeft gekregen. De cliëntenraad wordt uitgebreid met gekozen cliënten en een vertegenwoordiger van de vakbeweging. De cliëntenraad krijgt inhoudelijke ondersteuning en informeert jaarlijks de gemeenteraad.

•    We hebben een actief armoedebeleid. We onderzoeken hoe we kunnen komen tot een nieuw sociaal hulpfonds, naast de bestaande regelingen voor aanvullend inkomen. (het oude is door het huidige college afgeschaft) Er zijn veel signalen dat de bijstand vaak niet meer voldoende is om rond te komen (zie ook het SP onderzoek van juli 2013). Particuliere initiatieven zoals de  voedselbank en de kledingbank verdienen onze steun.

•    De sociale werkvoorziening (BaanStede) moet als geheel een gemeentebedrijf  worden, zodat de gemeente via inbesteding zoveel mogelijke opdrachten kan plaatsen via de sociale werkvoorziening en de werkgelegenheid bij de sociale werkvoorziening zoveel mogelijk in stand blijft. Doelstelling blijft : het bieden van zinvolle arbeid aan mensen die door hun beperkingen niet of niet zonder extra begeleiding voor reguliere banen in aanmerking komen. Door rendabele afdelingen binnen de sociale werkvoorziening niet af te stoten, kunnen wij de totale sociale werkvoorziening in stand houden. Bij detachering zal gezorgd worden voor een goede begeleiding.  Dit mag niet een “kostengestuurdebegeleiding” worden. Met het behoud van de sociale werkvoorziening verwachten wij een positief maatschappelijk resultaat te bereiken.

Werken in Zaanstad

Kleine duurzame innoverende bedrijven en hun werknemers verdienen onze steun en begeleiding, want ze staan in tegenstelling tot de meeste grote bedrijven dicht bij de mensen en proberen rekening te houden met de wensen van hun klanten. Deze kleine bedrijven hebben een toegevoegde waarde voor de buurt. Bedrijventerreinen in Zaanstad moeten worden opgeknapt. Meer bedrijventerreinen zijn ongewenst en leidt tot leegstand. Toerisme in Zaanstad kan ook leiden tot meer werkgelegenheid voor onder andere in de horeca.

Wat gaan we doen

•    We geven ruimte in bestemmingsplannen voor niet-belastende bedrijvigheid in de wijk.

•    We willen zorgen voor meer overzichtelijke vergunningenprocedures voor de kleine bedrijven.

•    We versterken de bereikbaarheid door goed openbaar vervoer, fietsenstallingen en fietspaden.

•    Meer samenwerken met Amsterdam op het gebied van toerisme.

•    We stimuleren tijdelijke invulling van bedrijventerreinen met groen en/of woningen.

•    We verbeteren de route naar de Zaanse Schans.

•    We bevorderen het toerisme ook door educatieve fiets-, wandel- en waterroutes aan te leggen tussen ons historisch erfgoed in de diverse dorpen. Daarnaast zou het aanleggen van (kleine)kampeerplaatsen aan de randen van Zaanstad ook het toerisme naar de Zaanstreek bevorderen.

U bent hier