h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Cultuur, sport en vrije tijd

Een mens leeft niet bij brood alleen

Naast een dak boven het hoofd, een inkomen en goede zorg zijn sport, vrijetijdsbesteding en cultuur  van groot belang voor het welzijn en de gezondheid van alle mensen. De commercie kan de culturele functies die belangrijk zijn voor de samenleving onvoldoende invullen. Er zal hiervoor altijd finaciële ondersteuning van de overheid nodig zijn. Cultuur brengt wijken tot leven. Met name amateurverenigingen en de bibliotheek moeten voldoende ruimte krijgen.

In elke wijk hoort een wijk- of buurthuis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar sociale en culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden voor alle leeftijdsgroepen. De afbraak van deze voorzieningen staat haaks op de wens om mensen meer bij elkaar en de wijk te betrekken. Een plek waar samen activiteiten kunnen worden ondernomen, waar jeugd en ouderen elkaar tegen kunnen komen en waar amateurverenigingen een plek kunnen vinden, is onmisbaar in elke wijk.

De SP wil deze belangrijke voorzieningen in de wijk weer in ere herstellen omdat we van mening zijn dat goede voorzieningen op het gebied van welzijn en cultuur besparingen kunnen opleveren op het gebied van veiligheid, vandalisme, vernielingen en zelfs de zorg. Ook de sport is een belangrijk onderdeel in het leven van veel mensen. De mogelijkheid voor jong en oud om aan sport te doen moet aanwezig blijven, ook voor mensen die een laag inkomen hebben.

Cultuur

Kinderen moeten al jong met kunst en cultuur in aanraking kunnen komen. Samen muziek maken, zingen, dansen of toneel spelen, verrijkt het leven. Cultuurinstellingen hebben een belangrijke functie in de gemeente. De toegang tot culturele evenementen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarin kan de gemeente een stimulerende rol spelen.

Wat gaan we doen

•    Met culturele instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, worden afspraken gemaakt over cultuureducatie en toegankelijkheid van voorstellingen voor minder draagkrachtigen.

•   Buurthuizen bieden culturele instellingen de mogelijkheid op wijkniveau een cultureel educatief aanbod te realiseren. Daarom moeten alle buurthuizen blijven bestaan.

•    Het cultuurcluster biedt voor culturele instellingen een locatie voor allerlei culturele programma’s en activiteiten. Het cultuurcluster mag niet tot bezuinigingen op cultuur leiden. Culturele instellingen mogen niet gedwongen worden om naar het cultuurcluster te verhuizen.

•    De kosten van gebouwen voor culturele instellingen worden losgekoppeld van de subsidie voor de culturele activiteiten.

•    We onderzoeken de mogelijkheden om sport en cultuur toegankelijk te houden voor mensen met een minimuminkomen, bijvoorbeeld via een stadspas die de toegang tot culturele activiteiten kan waarborgen.

•    We handhaven de bibliotheek, zodat zowel de stad als de dorpen die voorzieningen behouden.

Sport

Sportvoorzieningen moeten toegankelijk blijven voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking, voor ouderen of voor mensen met een laag inkomen. Ook kleine sportvoorzieningen in de buurt of wijk zijn belangrijk om kinderen meer buiten te kunnen laten spelen.

Wat gaan we doen

•    Kinderen die in armoede opgroeien kunnen door het jeugdsportfonds dat we in stand houden, mee blijven sporten.

•    Voor verenigingen is het mogelijk om voorzieningen te krijgen om gehandicapte sporters mee te laten sporten.

•    Initiatieven voor het realiseren van Cruijff-courts, of een trainingsparcours in een park of bewegingstoestellen voor kinderen en ouderen op pleintjes in de wijk dienen gestimuleerd te worden.

•    We streven naar minimaal 3% ruimte in een wijk voor goed onderhouden groen en natuurspeelplaatsen.

Vrijetijdsbesteding    

Veel mensen willen niet in clubverband of in vaste groepen activiteiten ondernemen, denk aan fietsers, wandelaars, volkstuinders enz., maar zij zijn wel aangewezen op openbare vrijetijdsvoorzieningen. Een actieve burger draagt bij aan een actieve en gezonde maatschappij.  

Wat gaan wij doen

● Voor de fietsers zorgt de gemeente voor fietspaden die goed onderhouden worden.

● Voor de wandelaars worden wandelpaden aangelegd en goed onderhouden.

● Voor volkstuinders zijn volkstuinencomplexen beschikbaar.

● Voor jongeren worden skatebanen en graffitimuren aangelegd.

● Voor hondenbezitters zijn er uitrenplaatsen.

● Er worden tenstoonstellingsmogelijkheden gecreerd in buurthuizen en de bibliotheek.

U bent hier