h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Goed wonen in Zaanstad

“Weinig dingen zijn belangrijker dan het vinden van een (t)huis waar je altijd aan blijft werken, waar de indringendste herinneringen worden opgeroepen en waar de diepste levensbehoeften mee worden vervuld’’ - Thomas More

Een goede en betaalbare woning is een grondrecht voor iedereen. Dit recht staat ook in Zaanstad steeds meer onder druk. Voor mensen met een kleine beurs, voor starters en gezinnen met een klein middeninkomen die aangewezen zijn op sociale huisvesting, ziet het er met het huidige beleid slecht uit. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn hier in Zaanstad tot 8 jaar toegenomen. Mede door de economische crisis wordt verwacht dat de wachttijd voor een sociale huurwoning nog verder zal oplopen. De nieuwbouw stagneert. Bovendien worden veel sociale huurwoningen verkocht, zodat zij onttrokken worden aan de sociale woningvoorraad. De markt lost deze problemen niet op, dat blijkt steeds opnieuw. De terugtredende overheid heeft in het verleden de woningbouw overgelaten aan ondernemingen die winst moesten maken zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars. De overheid dient, zonder winstoogmerk, zelf de regie weer in handen te nemen en ervoor te zorgen dat het aantal goede en betaalbare woningen niet verder afneemt, maar juist weer toeneemt.

Wat gaan we doen

•    In navolging van andere gemeenten willen we een gemeentelijk woningbedrijf oprichten om daarmee de bouw van sociale woningen weer in eigen hand te nemen. We onderzoeken of zo de gemeente zelf sociale huurwoningen kan bouwen, daar waar de corporaties het laten afweten.

•    Leegstaande bedrijventerreinen/kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt worden voor woningbouw.

•    Het regionaal overleg over woonruimteverdeling moet geïntensiveerd worden want het is van belang dat alle gemeenten in de omgeving voldoende sociale huurwoningen bouwen. Bij nieuwbouwprojecten moet minimaal 40% uit sociale huurwoningen bestaan. De SP is tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Maar ook voor woningen die van huur naar koop worden ongezet, geldt de 40%-60% regeling.

•    Kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad moet gewaarborgd blijven via goede afspraken met woningcorporaties over onderhoud en renovaties.

•    Er worden afspraken met woningbouwcorporaties gemaakt over vermindering van de verkoop van sociale huurwoningen. Waar mogelijk worden woningbouwcorporaties weer woningbouwverenigingen, waar de bewoners lid van zijn en onder andere kunnen beslissen over huurprijzen en huurverhogingen.  

•    Meer renovatie, minder sloop. Er mag alleen gesloopt worden als 70% van de wijkbewoners hiermee instemt en als er geen belangstelling meer is voor die woningen.

•    In het kader van de vergrijzing en wegens de noodzaak dat ouderen lang zelfstandig blijven wonen, moeten er andere woonvormen ontwikkeld worden.  De woningen moeten makkelijk  omgebouwd en aangepast worden aan een andere leefsituatie.

•    De gemeente stimuleert en ondersteunt initatieven van groepen die gezamenlijk een (nieuw)bouwproject willen opzetten, zoals een groep ouderen die gezamenlijk een “buurtzorghuis” willen ontwikkelen.

•    De gemeentelijke woonlasten in Zaanstad behoren tot een van de hoogste van Nederland. Daarom wil de SP dat er een onderzoek gestart wordt om te kjiken of het mogelijk is om de woonlasten naar het landelijke gemiddelde te verlagen.

U bent hier