h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

Een prettige leefomgeving

Schoon en veilig

De belangrijkste voorwaarde voor het bestaan van de mens is zijn leefomgeving. Zonder een goede, gezonde en rustige leefomgeving kunnen wij ons ontwikkelen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat iedereen voldoende toegang heeft tot groenvoorzieningen. Bodem- water- en luchtvervuiling spelen een grote in het leven van mensen, en steeds vaker zijn het juist de kwetsbaren in de samenleving die op de meest ongezonde plekken wonen. Een van de gevolgen van de crisis is dat de milieuregels  versoepeld worden.
De SP vindt dat Zaanstad een leefbare stad moet blijven en dat betekent dat alleen duurzame bedrijvigheid hier een plaats kan vinden. Er zijn heel veel projecten en ontwikkelingen die zich bezig houden met duurzaamheid en leefbaarheid. Transition Town Zaanstad, de Monettuin , de Fortuin zijn voorbeelden van binnenstedelijk groengebruik door burgers, maar repaircafe’s tweedehandswinkeltjes , ruilwebsites ed. richten zich ook op een duurzame wereld. Ook Zaanstad, met het ophalen van het plastic, is actief bezig met een leefbare wereld.

Wat gaan we doen

•    We verwelkomen bedrijven die voldoen aan de regels van de vergunningverlening, en een goede bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen.

•    We willen geen uitbreiding van bestaande kolen of benzine-opslagplaatsen bij het Noordzeekanaal.

•    We investeren alleen in duurzame ontwikkelingen zoals led-verlichting in de openbare ruimte.

•    We werken niet mee aan de internationale afvalhandel en we accepteren hier in Zaanstad geen storten van buitenlands vuil.

•    Vervuilde grond in de Zaanstreek wordt gesaneerd d.m.v. innovatieve methoden,  zodat bebouwing er mogelijk wordt.

•    Braakliggende terreinen, die niet geschikt zijn voor woningbouw, krijgen een tijdelijk
Bestemming als  park of speelterrein.

•    Er wordt geen gif gebruikt bij onkruidbestrijding in de gemeente Zaanstad. De gemeente stimuleert het aanplanten van groen door particulieren.

•    We maken het buitengebied aantrekkelijk door openbaar toegankelijke fiets- en wandelpaden aan te leggen, die het kwetsbare Zaanse landschap niet verstoren.

•    We faciliteren het onderhoud van veenweidegebieden door deskundigen en vrijwilligers.

•    We staan kano’s en fluisterboten in openbare wateren toe, maar we ontmoedigen het gebruik motorboten.

Aangename buurten

Zaanstad is een veilige gemeente en in vergelijking met omliggende gemeenten komt criminaliteit hier relatief weinig voor. Waar criminaliteit wel voorkomt moet worden opgetreden door de politie. Maar we willen geen toename van cameratoezicht of buurtwachten. Het schept alleen een schijnzekerheid. Want er wordt opgetreden als de misdaad al gepleegd is. De SP wil meer aandacht voor preventie en vindt ook de functie van wijkagenten heel belangrijk. Als burgers klagen over overlast,  wordt er samen met hen gekeken wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Ook het aanzicht van wijken en buurten is belangrijk. Een veilig gevoel krijg je als je wijk en/of stad er schoon uitziet. Het verpauperen van leegstaande woningen in wijken zorgt voor een onveilig gevoel.

Zaanstad is ook een gastvrije gemeente waar asielzoekers welkom zijn. De gemeente moet zich uitspreken tegen het strafbaar stellen van illegaliteit en stelt niet als een van haar prioritieten de illegalen te vervolgen.

Wat gaan we doen

•    De rol van de wijkagent wordt versterkt. De SP ziet ook liever meer wijkagenten op straat. Mensen confronteren met hun gedrag werkt het beste.

•    Bij overlast die door sociale maatregelen te voorkomen is, worden de klagers en overlastgevers met elkaar in gesprek gebracht.

•    Privacy hebben we hoog in het vaandel en we willen zorgen dat er zo min mogelijk inbreuk daarop wordt gemaakt en daarom wordt cameratoezicht zo min mogelijk toegepast.

•    De huidige buurthuizen willen we graag behouden.

•    De brandweer, de ambulance en de politie moeten overal tijdig kunnen komen. De brandweer moet voldoende kennis hebben van de in opslag aanwezige stoffen bij bedrijven. Bij de vergunningverlening moet speciale aandacht zijn voor het voorkomen van calamiteiten. Op dit punt mag nooit de behoefte aan vermindering van regels een rol spelen.

•    We zetten de wijkmanagers meer in op projecten die bewoners initiëren en stimuleren om bezig te zijn met een schone, veilige en actieve wijk.

•    Ruimtelijke ordening blijft de bevoegdheid van de democratisch gekozen gemeenteraad en komt niet in handen van ondernemers en ambtenaren. Nodeloze en tegenstrijdige regelgeving moet verdwijnen, maar dit moet zorgvuldig gebeuren en niet via experimenten. De burgers van Zaanstad moeten altijd verhaal kunnen halen bij de gemeenteraad als zij het niet eens zijn met ruimtelijke ontwikkelingen.

U bent hier