h

Vragen over vergunning bajesboten

17 juli 2012

Vragen over vergunning bajesboten

Over de detentiepontons - eigenlijk bajesboten - is op deze site al menig woordje gewijd. Tegen de wens van de SP en andere partijen bleven de boten, waar onschuldige vreemdelingen als criminelen zitten opgesloten, langer liggen dan oorspronkelijk gepland was. Nu lijkt het er op dat de vergunning voor het langer laten liggen van de boten mogelijk niet in orde was. Hierover stelde de SP samen met ROSA en GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. We wachten het antwoord af, deze Zaanse schande moet liever vandaag stoppen dan morgen!

Op 3 april jl. stond in het Stadsblad te lezen dat er een vergunning was afgegeven voor ‘het (ver)bouwen van een bouwwerk’ in verband met de detentiepontons in de Achtersluispolder. Dit nieuws kwam ons ter ore en op 3 mei vroegen wij per email nadere ambtelijke informatie hierover, na dit eerst telefonisch te hebben geprobeerd. Op 18 juni jongstleden kregen wij via de griffie het volgende antwoord:
“Zoals bekend is de in september 2006 afgegeven tijdelijke bouwvergunning voor het afmeren van detentiepontons en het bouwen van daarbij behorende voorzieningen verlopen. Naar aanleiding van de discussie over de detentiepontons is er voor gekozen om de detentiepontons tot 8 maart 2013 tijdelijk te bestemmen in het bestemmingsplan ‘Achtersluispolder’. Alleen tijdelijk bestemmen is echter niet voldoende om de situatie te legaliseren. Hiervoor is tevens een nieuwe omgevingsvergunning nodig (voorheen bouwvergunning). Op 3 april hebben wij daarom een tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven voor het afmeren van de detentiepontons en het bouwen van daarbij behorende voorzieningen tot uiterlijk 8 maart 2013.”

Naar aanleiding van dit antwoord hebben de fracties van de SP, ROSA en GroenLinks op basis van artikel 51 van het reglement van orde de volgende vragen:
1. Is het gebruikelijk dat bouwwerken en gebouwen bij verandering van juridisch regime in gebruik blijven zonder dat een nieuwe omgevingsvergunning is verstrekt?
2. Is behalve ruimtelijke bestemming en omgevingsvergunning niet ook nog een gebruiksvergunning noodzakelijk? Zo ja, wanneer is die afgegeven? Zo nee, waarom niet? Zijn Justitie en de gemeente van mening dat de pontons zonder gebruiksvergunning kunnen functioneren?
3. Wat zijn de eventuele consequenties van het in gebruik houden van gebouwen/pontons zonder omgevingsvergunning?
4. Deelt u onze conclusie dat de detentiepontons zes maanden illegaal in de Achtersluispolder afgemeerd zijn geweest? Kunt u ons beschrijven wat de eventuele juridische consequenties daarvan waren, of zijn?
5. Liggen de voorbereidingen voor het daadwerkelijk in september ontruimd hebben van één en van de twee pontons op schema?

U bent hier