h

Hoe zit het met privacy bij overhevelen taken naar gemeente?

15 november 2013

Hoe zit het met privacy bij overhevelen taken naar gemeente?

Roland van BraamDe SP-fractie en de fractie van GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college over hoe de privacy van cliënten wordt gewaarborgd bij het overdragen van de diensten van het Rijk en provincie naar de gemeente, de zogenaamde 'decentralisaties'.

Door Roland van Braam, steunfractielid

Het college bescherming persoonsgegevens (CBP) maakt zich zorgen over de bescherming van de privacy bij de overheveling van taken van provincie en Rijk aan gemeente.

Het college heeft daarover een brief gestuurd aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Met name met betrekking tot de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen is er geen goede uitwerking van hoe de privacy gewaarborgd kan worden, aldus het CBP. Hierdoor hebben gemeenteambtenaren straks mogelijk toegang tot 'een grote bak', met bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke gegevens, terwijl dat voor hun werkzaamheden niet nodig is. Dat levert volgens het CBP ernstige risico's op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De persoonlijke gegevens worden momenteel nog beheerd door afzonderlijke instanties.

Risico's

Volgens de privacytoezichthouder zitten er risico's aan het "bovenmatig delen van persoonsgegevens, het gebruiken van de gegevens voor een doel dat niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel waarvoor zij zijn verzameld en de beveiliging". Het ontbreken van een goede uitwerking van privacywaarborgen in de wetsvoorstellen levert niet alleen ernstige risico’s op voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen maar óók voor de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de plannen van het kabinet, aldus het CBP.

Ondoorzichtigheid

Bovendien dreigt volstrekte ondoorzichtigheid, zo stelt het CBP. "Waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf inzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt." Het CBP wil graag met minister Plasterk spreken over diens plannen om de aangehaalde problemen op te lossen. Als hier geen oplossing voor komt, is het kabinetsbeleid mogelijk in strijd met de Europese privacywetgeving.

Vragen aan college

  1. Op welke manier denkt het college deze privacy te kunnen waarborgen?
  2. Treft het college daar al voorbereidingen voor?
  3. Wat is volgens het college de juiste weg om met de decentralisaties om te gaan als de privacy niet gewaarborgd kan worden?
  4. Heeft het college daarover al contact opgenomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het CBP?
  5. Hoe kan de gemeente Zaanstad garanties geven dat privacy gegevens van onze inwoners veilig zijn en voldoen aan de Europese privacy wetgeving?

U bent hier