h

Waarde en betekenis cultuur in Zaanstad

14 november 2013

Waarde en betekenis cultuur in Zaanstad

Sonja van ElmptCultuur is van belang voor ieder mens en een  waardevol onderdeel van de samenleving. Cultuur is er om je te ontwikkelen, voor persoonlijke groei, om van te genieten, om aan deel te nemen. Cultuur verbind mensen van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en verschillende interesses. Het maakt de samenleving rijker, kritischer en boeiender.

Door Sonja van Elmpt, raadslid

In Zaanstad als grote gemeente vlak bij Amsterdam is de rol van de gemeente in de cultuur anders dan in een in omvang vergelijkbare gemeente die de grootste gemeente in een regio is. In Amsterdam is zoveel cultureel aanbod dat goed moet worden nagedacht over de specifieke behoefte van de Zaanse samenleving. Volwassenen zullen best naar Amsterdam kunnen en willen gaan voor theaterbezoek, voor concerten en het aanbod in kleine theatertjes.

Maar kinderen moeten dichtbij huis muziekles kunnen krijgen. Amateurkunst vind plaats in verenigingen dicht bij huis en voor een bibliotheek moet je niet al te ver hoeven reizen. Dat zijn de onderdelen van cultuur die in Zaanstad van belang zijn om een beschaafde samenleving te zijn waar de inwoners het prettig vinden om te wonen.

De cultuurhistorische betekenis van onze musea en de Zaanse schans zijn van belang voor de Zaanse identiteit en maken de gemeente aantrekkelijk voor toeristen.

Pijlers voor de toekomst

Het ziet er niet naar uit dat op korte termijn het economische tij zal keren. Ook de komende jaren zal de gemeente nog te maken krijgen met bezuinigingen. Juist daarom is het van belang nu geen onomkeerbare besluiten te nemen.

Wij, de SP, komen daarom niet met een langetermijnvisie, maar met voorstellen die de komende jaren de door de gemeente bekostigde culturele voorzieningen kunnen bewaren op een kwalitatief goed niveau.

De hele cultuursector omvormen kan alleen goed gebeuren als een tekort aan middelen daar niet aan ten grondslag liggen en de cultuursector er werkelijk bij betrokken wordt. Daarom stellen wij structurele hervormingen uit tot betere tijden.

De pijlers voor de toekomst zullen de basis sterk moeten houden om ervoor te zorgen dat in de toekomst op die pijlers verder kan worden gebouwd om de cultuur verder te ontwikkelen.

Onze versie van de pijlers is als volgt:

Cultuur ‘aan de basis' voor ieder kind. Cultuureducatie voor kinderen en jongeren staat aan de basis van ontplooiing en talentontwikkeling. Het biedt de kans om kennis te maken, te proeven en vooral zelf te doen. Van daaruit kunnen mensen hun kunstzinnige en creatieve talenten en competenties zelf verder ontwikkelen. Sommige kinderen zullen gemakkelijker met cultuur in aanraking kunnen komen dan anderen. Daar kunnen financiële motieven een rol spelen, maar ook culturele. De rol van de gemeente is die drempels zoveel mogelijk weg te nemen en de cultuur voor alle kinderen toegankelijk maken.

Amateurkunst veelzijdig en dichtbij. Amateurkunst kent veel verschillende aspecten, muziekverenigingen, toneel- en zangverenigingen beeldende kunsten en popbandjes. Het zijn allemaal manieren waarop mensen van cultuur kunnen genieten door er aan deel te nemen of naar te kijken of luisteren. Amateurkunst zal niet alleen in het centrum van Zaandam plaats vinden, maar hoort dichtbij in de wijken een plekje te kunnen vinden.

De Bieb

De toekomst van het bibliotheekwezen is onzeker. Dat is de sector zelf zich ook heel goed bewust. De digitalisering van de samenleving maakt dat de primaire taak van de bibliotheek (het uitlenen van boeken) wellicht verandert. Maar zover is het nog niet. Het aantal leden en het aantal bezoekers nemen tot nu toe alleen maar toe.

De bibliotheek doet bovendien meer dan uitlenen en daarom blijft de Bieb nog van groot belang. Bij het tegengaan van laaggeletterdheid, de leesbevordering, het in aanraking brengen van kinderen met boeken en ook de duiding van informatie zowel op papier als digitaal kan de bibliotheek een grote rol spelen. Welke rol is op dit moment nog niet duidelijk. Dat er in elke wijk bibliotheekvoorzieningen nodig blijven om het laagdrempelige contact mogelijk te maken is echter evident.

Historisch besef van de Zaanstreek

De Zaanstreek heeft een bijzondere geschiedenis. Om deze te kunnen laten zien en beleven, ervan te leren en te voelen dat we een onderdeel van het grotere geheel zijn, is het van belang het historisch besef te vergroten. Hierbij spelen musea en de Zaanse Schans een belangrijke rol.

Om bovenstaande peilers mogelijk te maken moeten de extra bezuinigingen op de cultuur (gedeeltelijk) worden teruggedraaid. Dekking hiervoor kan worden gevonden door tijdelijk te putten uit de Algemene Reserve en door het verlagen van de weerstandsratio bijvoorbeeld. Hiervoor dienen wij samen met andere partijen moties in bij de Begroting.

Dekking kan ook gevnden worden door  de subsidie aan het Zaantheater met 10 % te verlagen. Hierdoor zal het Zaantheater het de komende jaren wat moeilijker krijgen, maar het is geen onomkeerbaar besluit.

Door deze extra middelen in 2014 aan te wenden voor cultuur kan worden voorkomen dat de peilers verzwakken.

Dit was de bijdrage van raadslid Sonja van Elmpt namens de SP-fractie op dinsdag 12 november in het debat over de "Toekomstagenda Cultuur". Dat beleidsstuk gaat uit van drastische bezuinigingen op cultuur, die kunnen leiden tot het sluiten van vestigingen van De Bieb, de werkzekerheid van docenten en staf bij Fluxus bedreigen en tot prijsverhogingen voor muziekles kunnen leiden. Met dit stuk kan de SP uiteraard niet instemmen.

U bent hier