h

Laat de buurthuizen niet vallen!

24 januari 2014

Laat de buurthuizen niet vallen!

Patrick ZoomermeijerVolgens het college moeten buurthuizen het uiteindelijk allemaal rooien zonder financiële steun van de gemeente. Dat is een illusie. Drie van de vier reeds zes jaar geleden verzelfstandigde buurthuizen staat het water aan de lippen. Ondanks dat de vrijwilligers daar hun stinkende best doen, krijgen ze hun exploitatie niet rond. Huur en beheer zijn te grote onkostenposten, die niet alleen door eventuele extra horeca-inkomsten of huurpenningen van de Sociale Wijkteams (SWTs) kunnen worden betaald. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het de nog acht mogelijk te verzelfstandigen buurthuizen beter vergaat. Een gat in hun begroting is de realiteit. Geen grote gaten gelukkig, dus laten we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Omdat het moet en omdat het kan!

Door Patrick Zoomermeijer, fractievoorzitter

Gemeenten bezuinigen sterk op welzijnswerk. Een oude reflex in tijden van crisis. ... Ontmoeting van andere mensen, sport- en bewegingsactiviteiten, computerles, samen koken en eten: het moet wel ergens in je buurt kunnen plaatsvinden. ... Zijn er straks genoeg accommodaties over als ook verzorgingstehuizen sluiten? ... De overheid wil dat bewoners meer taken op zich nemen. Soms lukt dat, soms ontstaan wijkondernemingen, soms niet en dreigt overvragen van toch al actieve vrijwilligers. Maar gemeenten moeten wel reëel zijn: de combinatie van bezuinigingen op welzijnswerk én buurthuizen kan een bedreiging zijn de ontmoetingsfuncties in buurten, voor de coördinatie van vrijwilligers en andere de peilers voor de transities. Weet wat je weggooit.

Aldus de Mogroep, de landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, feitelijk de werkgeversorganisatie in 2013

Buurthuizen zijn volgens de SP onmisbaar, een belangrijke pijler in elke wijk. Niet alleen in de gebieden die nu zijn gekozen voor de Sociale Wijkteams. En zeker niet alleen als zalenverhuurcentrum, maar als spil in de wijk, als verbinder en als knooppunt voor mensen in de buurt. Daarom heeft de SP zij aan zij gestaan met de buurthuizen in nood, niet alleen in woorden hier in de raad, maar ook buiten op straat in daden!

Wij zien dat er ter bevordering van de sociale samenhang in de wijken een behoefte is aan laagdrempelige openbare voorzieningen in de directe woonomgeving. Daar kunnen bewoners elkaar ontmoeten of deelnemen aan activiteiten die zij zelf organiseren of die anderen aanbieden. Buurthuizen - al dan niet zelfstandig, en liefst in elke wijk – kunnen bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in een wijk. Dat kan als ontmoetingsplek voor verschillende groepen, bijvoorbeeld ouderen die er jongeren leren kennen en andersom. Tijdens het ontmoeten nieuwe ideeën opdoen en zo ontstaan soms nieuwe activiteiten, in de buurthuizen of elders in de samenleving. Oftewel: het ontmoeten in de buurthuizen werkt mee aan het vormen van een hechtere samenleving. Buurthuizen hebben bewezen meerwaarde!

Daarom doet de SP samen met GroenLinks, ZOG, ROSA, D66 en de Zaanse Inwonerspartij (ZIP) een voorstel. We hebben een motie ingediend die voor de reeds verzelfstandigde buurthuizen financiële ondersteuning regelt en voorziet in financiële steun voor de nog te verzelfstandigen buurthuizen. En, verrassing, er is ook nog dekking voor! Geef de buurthuizen deze kans, geachte raad, geacht college, steun dit voorstel, steun de vrijwilligers en buurtbewoners!

Dit was de bijdrage van Patrick namens de SP op de raadsvergadering van 23 januari.

Uitkomst

Vanuit het college werd er in de wandelgangen druk uitgeoefend op de 'afvallige' coalitiegenoten GroenLinks en ZOG. Achterkamertjespolitiek in volle glorie. GroenLinks handhaafde gelukkig haar steun aan de buurthuizen. Maar het ZOG stemde uiteindelijk tegen deze motie, waarvan ze nota bene zelf mede-indiener was! Zo werd de motie helaas afgestemd en krijgen de buurthuizen vooralsnog nog geen geld, terwijl dat wel hard nodig is! Een slappe, vrijblijvende motie van de PvdA als doekje voor het bloeden die alleen maar 'onderzoek naar financiële knelpunten' vroeg, maar niets concreets toezegde, werd wel met steun van de coalitiepartijen aangenomen. De tientallen vrijwilligers van de buurthuizen op de publieke tribune waren hier uiteraard niet tevreden mee!

Verder lezen?

U bent hier