h

Verkiezingsprogramma 2014-2018

17 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018

 

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid,
solidariteit

Inleiding

Hier staan we voor

Zaanstad is een veelzijdige stad waar van alles gebeurt. Vlak bij Amsterdam maar toch met een heel eigen karakter. De Zaanstreek is van oudsher een streek waar wonen en werken samen gaan. Het Zaanse buitengebied is zo bijzonder, dat het door Europa beschermd wordt. De crisis waarin we nu al jaren verkeren maakt de financiële situatie van Zaanstad er niet beter op. De twee kabinetten Rutte zorgen er niet voor dat de economie wordt gestimuleerd en er banen bijkomen maar legt bezuiniging na bezuiniging op. De gemeente krijgt al jaren minder geld vanuit Den Haag en er komen de komende jaren nog veel meer taken bij, zonder dat daar voldoende geld tegenover staat. De zorg verschraalt, mensen moeten veel meer zelf oplossen of bij hun buren en familie aankloppen. Tegelijkertijd nemen armoede en werkeloosheid toe en groeit 1 op de 9 kinderen in armoede op. De gemeente moet alles efficiënter organiseren en het rijk heeft dat alvast maar ingeboekt als bezuiniging. Voor de gemeente Zaanstad betekent dat jaar na jaar meer bezuinigingen. De SP vindt dat de gemeente Zaanstad zich strijdbaar moet opstellen tegen Den Haag. De huidige regering met VVD en PvdA is bezig de verzorgingsstaat grondig te verbouwen en grotendeels af te breken. Landelijk zal de SP er alles aan doen om dat te veranderen. Lokaal zullen we ons inzetten om op een aantal belangrijke onderdelen onze punten te verwezenlijken. De keuzes die wij maken in moeilijke jaren zijn anders dan die van andere partijen. Wij kiezen voor behoud van een menselijke samenleving met goede  zorg, buurthuizen, goede begeleiding naar werk en een actief armoedebeleid, met Bibliotheken, betaalbaar muziekonderwijs, betaalbaar wonen en goede sociale werkvoorziening. Wij kiezen niet voor risicovolle investeringen in wegen en verkeersvoorzieningen zoals de A8/A9 of dure nieuwe verkeersborden, gesubsidieerde villa’s, of dure adviesbureaus en consultants. Wij kijken kritisch naar onomkeerbare bezuinigingen. Wij staan voor een sociale gemeente, waar het prettig wonen en werken is en waar de inwoners gehoord en betrokken worden bij ontwikkelingen in hun wijk.

In dit verkiezingsprogramma worden deze punten verder uitgewerkt.

Uw gemeente uw keuze

Op 19 maart bent u aan het woord, dan mag u beslissen welke partijen het voor het zeggen krijgen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog nooit zo belangrijk geweest want de komende jaren zullen daar beslissingen gaan vallen die u direct zullen raken. Doordat de gemeente meer taken krijgt op het gebied van zorg en jeugdzorg. Voor deze taken komt minder geld naar de gemeente dan er op dit moment voor beschikbaar is. Voor sommige partijen is dat reden om eens flink te schrappen in de voorzieningen. Dat geldt niet voor de SP. Wij maken andere keuzes. De SP wil het sociale beleid in de stad weer op een hoger niveau krijgen. In deze tijden van crisis, ontslagen en onzekerheid, hoort de overheid zekerheid te bieden. De zekerheid dat je niet wordt vergeten, dat je met respect zal worden behandeld als het even niet mee zit en dat je kunt rekenen op de juiste zorg als dat nodig is. Maar we kiezen ook voor een gezonde leefomgeving, waar duurzaamheid wordt gestimuleerd, er ruimte is voor natuur en waar vervuiling wordt aangepakt. Kiest u ook voor een gemeente waar men solidair is met mensen die het minder hebben getroffen, waar men nog zorg heeft voor elkaar en waar verantwoord wordt omgegaan met natuur en leefomgeving?

Het gaat om uw gemeente

Er is een kloof tussen overheid en burgers wordt overal geroepen. Er wordt gedaan of mensen minder geïnteresseerd zijn in politiek, maar klopt dit wel? Volgens ons zijn mensen wel geïnteresseerd in politiek maar hebben het vertrouwen verloren in de mensen aan de macht. En is dat zo gek? Blijkbaar hebben de partijen die het al jaren voor het zeggen hebben geen vertrouwen in de burgers. Wij willen dat de beoordeling of u zorgondersteuning of een uitkering krijgt, gedaan wordt door mensen die er verstand van hebben. En die met u in gesprek gaan, en die samen met u kijken er wat nodig is en wat helpen kan. Wij willen de bureaucratie in de jeugdzorg terugdringen door professionele mensen, samen met de gezinnen te laten beoordelen wat er nodig is om kinderen en jongeren veilig te laten opgroeien. Wanneer er in een wijk iets moet gebeuren, doen we dat in goed overleg met de wijkbewoners samen. Het is uw gemeente, het gaat om uw buurt, het gaat om de zorg voor u of mensen in uw omgeving het gaat om onze jeugd. Met elkaar kunnen we Zaanstad een stuk socialer en leefbaarder maken. Daarvoor is het niet voldoende om alleen op ons te stemmen maar ook na de verkiezingen samen in verzet te blijven tegen de doorgedraven bezuinigingen.

Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed!

Stem niet alleen op ons op 19 maart, maar wordt actief en blijf samen met ons ook ná de verkiezingen in verzet tegen de doorgeslagen bezuinigingen. Hier in Zaanstad, maar ook tegen de bezuinigingen vanuit Den Haag. Het is gezamenlijke actie waarmee we onze gedroomde socialistische maatschappij vormgeven: een maatschappij gebaseerd op gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit! Een antwoord voor neoliberale afbraak en de ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit. Doe mee!

Democratie en bestuur

Democratie is een begrip dat gekoesterd en bewaakt moet worden. Elders in de wereld vallen vele slachtoffers die zich inzetten voor het verkrijgen van een democratische samenleving. Het zwabberende beleid van de landelijke overheid maakt dat velen zich afwenden van de politiek en de roep om een sterke leider wordt ook steeds meer hoorbaar. Het zit in de genen van de SP om de geluiden uit de samenleving te vertalen naar beleid en mensen te ondersteunen bij het vorm geven van de samenleving. Politici hebben de taak om de democratie levend te houden en de democratische waarden goed te verankeren.

Het huidige college gaat volledig uit van de participatiemaatschappij. Via zelfredzaamheid en “samenredzaamheid “ moeten de mensen het zelf maar oplossen. Velen, vooral onze zwakkeren, hebben hier niet de mogelijkheid toe. Dit “beleid” kan de SP absoluut niet steunen, er moeten voorzieningen opgebouwd worden, waarmee de gemeente haar zorgplicht naar behoren kan vervullen.

Met participatie bedoelen de huidige bestuurders bezuinigen. In onze visie is participatie, naast het op gelijkwaardige wijze deelnemen aan de samenleving, ook een aandeel hebben in de besluitvorming. Uiteraard is de gemeenteraad het hoogste besluitvormende orgaan, maar de weg naar die besluitvorming moet geplaveid worden met adviezen uit de samenleving.
De gemeente kent al een aantal adviesraden, onder andere de seniorenraad, de wmo-particpatieraad en het milieuplatform. Zij adviseren nu de respectievelijke wethouders, beter zou zijn als zij structureel de gemeenteraad adviseren. Daarnaast zou het (her)optuigen van de jongerenraad en een wijkenraad ook bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners bij de samenleving.

Wat gaan wij doen

•    Wij stellen voor om in samenwerking met de scholen eenmaal per jaar een jongerengemeenteraad te installeren en hun leden daadwerkelijk een beslissing te laten nemen op het terrein van voorzieningen voor jongeren.

•    Door de EU worden op ondemocratische wijze maatregelen opgedrongen. Zo moet de gemeente in veel gevallen orders gunnen aan ondernemingen op grond van aanbesteding. Bedrijven moeten zich inschrijven op gemeenteopdrachten en bij de keus met welk bedrijf men in zee gaat is de laagste prijs meestal de doorslagevende factor. Wij willen dat duurzaamheid veel zwaarder dan de inschrijfprijs meetelt. Bij aanbestedingen SP wil dat er voortaan wordt gekeken naar arbeidsvoorwaarden, mensenrechten, milieueffecten en sociale effecten. Niet alleen als een onderneming hier werkzaam is, maar ook als de onderneming in andere landen opereert, wordt de situatie daar bij de beoordeling meegenomen. Het duurzaamheidscriterium moet ook gelden voor contacten die de gemeente met andere bedrijven heeft.

•    Op het ogenblik is het gebruikelijk dat veel beslissingen genomen worden op grond van geheime stukken en achter gesloten deuren. Dat is niet bepaald democratisch. De SP wil een transparant en democratisch bestuur. Geen achterkamertjespolitiek, zo min mogelijk besloten vergaderingen of geheime stukken. Namen e.d. kunnen uit de stukken weggelakt worden, waardoor zij in het opnebaar behandeld kunnen worden.

1.    Zorg & Welzijn

1.1    Zorg

Menswaardig en respectvol

“De zorg voor de zwaksten in de samenleving is een graadmeter voor de mate van beschaving van een land”

De gemeente is verantwoordelijk voor een aantal zorgvoorzieningen. De hierbijbehorende taken zullen de komende jaren verder worden uitgebreid maar zonder voldoende financiële middellen van de centrale overheid. De SP zal landelijk proberen daar verandering in te brengen, maar we moeten er rekening mee houden dat er te weinig geld zal zijn om alles wat we graag willen, te kunnen verwezenlijken. De keuzes die wij maken zijn keuzes voor de mensen die de zorg nodig hebben en de mensen die deze zorg willen geven. Geen managers, geen grote organisaties met dure panden en directies, maar kleinschalige zorg in de buurt. Bij het overdragen van zorgtaken naar de gemeente mogen mensen niet tussen de wal en het schip terecht komen.

Ouderen in onze samenleving worden vaak gezien als kostenpost en als ballast van de samenleving. De SP ziet de ouderen als mensen die juist wel een bijdrage geleverd hebben aan de maatschappij en nu nog steeds een belangrijke rol in de samenleving hebben. Ouderen kunnen hun levenservaring en kennis delen met andere generaties. Kortom ouderen verdienen ons respect.

Mensen die zorg of ondersteuning aanvragen doen dit niet voor niets. Vaak wordt te lang gewacht met het vragen om ondersteuning of mensen weten niet waar ze hulp bij kunnen krijgen. Het aanvaarden van hulp is ook niet gemakkelijk, je geeft daarmee een stukje zelfstandigheid op. Daarom is het van groot belang dat er goed gekeken wordt waar mensen echt mee geholpen worden en welke inzet er nodig is. Na een aanvraag moet het eerste gesprek door goed opgeleide mensen worden gevoerd. Hierdoor worden ernstige problemen op tijd onderkend en wordt de juiste hulp ingezet. Regels zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen rechtsongelijkheid en willekeur plaatsvindt, maar mogen niet leiden tot bureaucratische rompslomp en registratiegekte.

Wat gaan we doen

•    In elke wijk moeten meerdere steunpunten zijn waar vanuit gewerkt wordt door verschillende hulpverleners. Samenwerking wordt gestimuleerd, concurrentie ontmoedigd.

•    Er wordt niet aanbesteed in de zorg. Aanbesteding in de zorg is vaak kapitaalvernietiging en kan leiden tot ontslag en onzekerheid voor personeel en de mensen die zorg nodig hebben.

•    Kleinschalige teams die met elkaar verantwoordelijk zijn voor goede zorg en dienstverlening zijn efficiënt en effectief. Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuning. Mantelzorg kan nooit worden verplicht. Je kunt mensen niet verplichten voor een ander te zorgen. Dat leidt tot verstoorde verhoudingen en slechte zorg.

•    Hulpmiddelen op proef instellen. Om te voorkomen dat mensen hulpmiddelen krijgen die niet bij ze passen worden deze altijd eerst op proef gegeven. Pas als blijkt dat dat het juiste hulpmiddel is wordt deze toegewezen.

•    Kleinschalige buurtzorghuizen. We gaan werken aan een netwerk van kleinschalige buurtzorghuizen, waar mensen tijdelijk kunnen worden verzorgd als dat thuis niet kan. Daarnaast zijn er ook een aantal plaatsen voor permanent verblijf en kunnen de buurt(zorg)huizen dienen als uitvalsbasis voor de sociale wijkteams. Iedereen die met een zorgvraag bij de gemeente aanklopt krijgt één vast contactpersoon. Eén gezin één hulpverlener.

•    Er komt een eenvoudige klachtenregeling en duidelijke bezwaarprocedures voor mensen die zorg vragen bij de gemeente.

•    Als de gemeente regelingen voor eigen bijdragen in de zorg treft, moeten ze bijdragen aan het toegankelijk houden van voorzieningen voor iedereen.

•    In plaats van financiële vergoedingen via PGBs (persoonsgebonden budget) wordt zorg in natura en op maat geleverd.

•    De gemeente zorgt voor een financieringssysteem waarbij topsalarissen door de gemeente niet worden vergoed.

1.2    Welzijn

Aandacht voor welzijn van mensen is minstens zo belangrijk in de gemeente als de zorg. Investeringen in welzijn kunnen kosten voor de zorg verminderen. Zo kunnen welzijnsorganisaties een rol spelen bij het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen waardoor vroegtijdige opname kan worden voorkomen. Ook voor andere leeftijdscategorieën is welzijn van belang. De samenhang en het samenspel van verschillende activiteiten op het gebied van welzijn verrijkt de samenleving en brengt mensen met elkaar in contact.

Wat gaan we doen

•    Welzijnsvoorzieningen in de wijk zoals buurthuizen worden in ere hersteld. Zij spelen een belangrijke rol in de wijk op het gebied van welzijn en cultuur. Om buurthuizen meer armslag te geven zouden de huisvestigingskosten van de buurthuizen door de gemeente gedragen moeten worden.

•    Welzijnsorganisaties moeten op wijkniveau een goed programma aanbieden en ondersteuning verzorgen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

•    We doen op dit terrein geen aanbestedingen omdat dat concurrentiestrijd in de hand werkt, maar stimuleren samenwerking.

•    Vrijwilligers zijn belangrijk en mensen doen ook graag vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan voor mensen zonder werk een goede manier zijn om actief te blijven, maar kan nooit worden verplicht. Vrijwilligersorganisaties kunnen op steun rekenen van de gemeente.

•    Mensen weerbaar maken. Mensen met een eigen sociaal netwerk zijn weerbaarder dan mensen die dat niet hebben. Daarom wordt ingezet op het versterken van de sociale netwerken. Goede welzijnsvoorzieningen in de wijk kunnen daarbij helpen. Buurthuizen met huiskamerfunctie kunnen daar een goede ondersteuning bieden. De gemeente investeert in welzijnsactiviteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid.

1.3    Onze jeugd

Het lijkt wel of er tegenwoordig alleen nog maar gesproken wordt over de jeugd als probleem die maar alleen overlast kan veroorzaken. Bij de SP horen jongeren er gewoon bij. In elke wijk horen voldoende voorzieningen te zijn voor jongeren en speelplekken voor kinderen. Bij conflicten tussen de jeugd en buurtbewoners kunnen jongerenwerkers bemiddelend optreden en de SP wil dat de jongeren ook graag bijbetrokken worden  bij activiteiten in de wijken.
Het onderwijs moet goed zijn. De gemeente heeft daar maar een bescheiden rol in, maar in overleg met de scholen wordt gekeken wat scholen nodig hebben om optimaal te kunnen presteren. Een middel hiertoe is inzage in de jaarstukken van de onderwijsinstellingen. We juichen het toe als er een HBO in de Zaanstreek komt. We zouden graag het schoolzwemmen aan het vakkenpakket toegevoegd zien vanaf de eerste groep. We zijn een voorstander van het “Bredeschoolidee”, maar vinden aanbestedingen niet de juiste manier om samenwerking te bevorderen. Dat gaan we dus anders aanpakken.

Jongeren kunnen wel problemen hebben. In de komende jaren zal de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeente komen te liggen. Dit vinden wij op zich geen slecht idee. De gemeente is al verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg en kent goed de wijken waar kinderen in opgroeien. Maar ook hier krijgt straks de gemeente aanzienlijk minder geld om goede jeugdzorg te leveren dan er tot nu toe voor beschikbaar is. De SP wil dat de gemeente  met de professionals, die weten wat wel of niet werkt, in gesprek gaat over de beste manier om een waterdicht netwerk te organiseren van hulpverleners in de jeugdzorg.  Professionals, ambtenaren en de politiek hebben daar met elkaar gesproken. De jongste kinderen komen in het centrum jong. Daar kunnen problemen bij de ontwikkeling vroegtijdig worden gezien. Een belangrijke rol bij signaleren en voorkomen van moeilijkheden wordt gespeeld door conciérgies en op deze functie mag absoluut niet bezuinigd worden. Voor oudere kinderen is de school bij uitstek de plaats waar vroegtijdig kan worden opgemerkt dat er iets met een kind aan de hand is. Dat de gemeente samenwerkt met scholen is dan ook van het grootste belang. Bij kinderen is het belangrijk dat snel de juiste hulpverlening kan starten. Daarom moet bij de eerste contacten de deskundigheid hoog zijn.
Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, neemt ieder jaar toe. Zij worden beperkt in de deelname aan verenigingen en clubs met als gevolg dat zij in een vicieuze cirkel terechtkomen.Zij ontwikkelen hun sociale en culterele vaardigheden niet en komen op een lagere opleiding terecht om vervolgens weer beperkt te worden in de beroepsmogelijkheden. De SP wil dit mechanisme doorbreken en alles in het werk stellen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te verminderen.

Wat gaan we doen

•    De centra jong worden de belangrijkste laagdrempelige voorziening voor kinderen en jongeren in elke wijk. Daar is alle deskundigheid aanwezig en zijn de lijnen met andere disciplines zoals de schuldhulpdienstverlening kort. Jongeren geven wij graag blijvend een stem via RAAZ en jeugd/jongerenraden.

•    In elke wijk zijn jongerenwerkers actief. Zij zijn zichtbaar in de wijk voor jongeren en buurtbewoners. Zij dienen als vraagbaak, bemiddelaars, ze kunnen doorverwijzen en signaleren naar de gemeente wat er in de wijk nodig is. We staan achter het principe van “één gezin, één contactpersoon”. Wijkteams hebben goed contact met de basisscholen.

•    In overleg met de scholen wordt het “Bredeschoolidee” beter en zonder aanbesteding uitgewerkt. Scholen kunnen hierdoor een belangrijke voorziening in de buurt worden buiten de gewone schooltijden om. Jongerenvoorzieningen zoals skatebanen en graffitiplaatsen steunen wij.

•    De gemeente blijft verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen.

•    Gemiddeld  gaan er in Zaanstad  minder kinderen naar HAVO en VWO dan in de rest van ons land. Dit kan niet te maken hebben met de mogelijkheden van de kinderen. We gaan daarom met de basisscholen in Zaanstad in gesprek om de kansen van kinderen te verbeteren.

•    Omdat leren zwemmen belangrijk is voor alle kinderen, worden ouders gestimuleerd hun kinderen op zwemles te doen. Voor gezinnen die de kosten niet kunnen dragen springt de gemeente bij.

Onze ouderen

Te vaak krijgen de ouderen de schuld van de te hoge overheidsuitgaven. De gezondheidszorg wordt te duur, want ze worden te oud. De pensioenregelingen kloppen niet meer want ze worden te oud. En ga zo maar door. Oud worden vindt de overheid eigenlijk heel vervelend. Een nieuwe manier van denken is hard nodig over de verdeling van de middelen in een maatschappij waarin voor iedereen een plaats is, waar jong en oud en iedere persoon die ondersteuning behoeft een geaccepteerde plek heeft. We zullen met elkaar de zorg voor de ouderen moeten dragen. Het is absoluut niet gepast om te propageren dat ouderen zo graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en de randvoorwaarden om dat mogelijk te maken steeds verder af te knijpen. Sociaal isolement is en wordt een steeds groter probleem.

Computers en Social media bieden daarin geen oplossing. Men ziet toch graag eens een mens van vlees en bloed. Een oudere wordt steeds minder mobiel en het buurthuis is gesloten. Het verzorgingshuis is in de ban gedaan, dus rest er niet veel anders om thuis achter de geraniums te wachten op je einde. De SP gaat de discussie aan op welke plek in de samenleving de ouderen recht heeft.

Wat gaan we doen

•    We streven naar een buurthuis met een “huiskamerfunctie” in elke wijk.

•    De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende vervoersmogelijkhedden zijn.

•    Er moet goede en betaalbare huishoudelijke zorg wordt geboden

•    Er wordt goede en betaalbare gezondheidszorg geboden.

•    Organisaties die cultuuractiviteiten voor ouderen  mogelijk maken, worden  door de SP ondersteund.

2.    Werk en inkomen

De mens centraal

“Van dwangmatig werken zou de mens net zo gek worden als van absoluut niets doen” - Erich Fromm

Iedereen heeft recht op werk, maar uiteindelijk werken we om te leven en niet andersom. De SP ziet mensen liever aan het werk dan met een uitkering.  Maar werk moet wel lonen en mensen in staat stellen om een zelfstandig bestaan te leiden. Ook chronisch zieken en gehandicapten moeten recht hebben op een baan. Dat kan pas werkelijkheid worden als ondernemingen, overheid en instellingen zich daarvoor openstellen en mensen toelaten. De SP ondersteunt elk beleid dat het werk geschikt maakt voor de mensen, in plaats van dat de mensen geschikt gemaakt moeten worden voor het werk.

Aan de andere kant mag van iedereen in Nederland verwacht worden dat hij of zij naar vermogen bijdraagt aan het zo goed mogelijk functioneren van de maatschappij. Dat kan via betaald werk, maar ook via vrijwilligerswerk of de zorg voor anderen. Wie niet in staat is om betaald werk te verrichten, moet aanspraak kunnen maken op een sociale bestaanszekerheid en op de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving. Juist in tijden van economische onzekerheid hebben mensen behoefte aan sociale zekerheid. Dat is een verantwoordelijkheid van de overheid. De SP blijft ernaar streven de inkomensvoorzieningen van de gemeente toegankelijk te maken voor alle inkomens onder de 120 procent van het sociale minimum.

Een gezonde samenlewving kent ook kleine bedrijven en ZZP’ers.Zij hebben het in deze crisistijd al moeilijk genoeg. En het is zeker niet wenselijk dat reguliere banen omgezet worden in ZZP’er-contracten. Hierin kan de gemeente in ieder geval een sturende rol spelen door de gemeeneverbondenpartijen en gesubsidieerde insteliingen bij te sturen.

We zetten ons in tegen armoede om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. We proberen te voorkomen dat mensen in uitzichtloze schuldensituaties belanden, en als dat toch gebeurt, helpen we ze bij het saneren van die schulden.

Wat gaan we doen

•    We gaan budgetten oormerken. We richten een sociaal investeringsfonds op. Geld dat bestemd is voor armoedebestrijding, uitkeringen en schuldhulpverlening moet ook daadwerkelijk aan deze voorzieningen  besteed worden. bDe gemeenteraad ziet hierop toe via de armoedemonitor. Met die monitor worden ook de armoedecijfers en de effectiviteit van het beleid in de gaten gehouden.

•    We zorgen voor uitzicht op werk. De sollicitatieplicht die het rijk oplegt aan uitkeringsgerechtigden organiseren we rond het uitzicht op betaald werk. Geen verplichte tegenprestatie, maar bevorderen van vrijwilligerswerk waardoor mensen in de samenleving actief blijven en misschien eerder weer aan betaald werk kunnen komen, maar altijd vrijwillig en passend bij de deskundigheid en vaardigheden van de persoon waarbij wel de bereidheid tot omscholing van de persoon gevraagd wordt. Werken met behoud van uitkering verdringt bestaand werk en dat willen we niet.

•    Leer-werktrajecten en werkervaringsplekken moeten leiden tot volwaardig werk en een stabiel inkomen.

•    We willen dat de mensen respectvol bejegend worden. Misbruik van gemeenschapsgeld keuren we streng af, maar mag er niet toeleiden dat mensen die een uitkering nodig hebben als minderwaardige burgers worden behandeld. Dus geen vergaande controles en  huisbezoeken zonder dat er sterke verdenkingen van fraude zijn. We lenen ons als gemeente niet voor experimenten om uit te proberen hoe uitkeringsgerechtigden verder kunnen worden opgejaagd (zoals wachtdagen). Uitkeringen en voorschotten worden op tijd uitbetaald. Nutteloze treitertrajecten en verspilling worden uitgebannen. Reïntegratiebedrijven worden alleen nog maar ingehuurd als ze specialistische kennis hebben voor specifieke doelgroepen.

•    De klachtenregeling voor cliënten wordt verbeterd en via de Armoedemonitor wordt bijgehouden hoeveel bezwaren en klachten er zijn ingediend en hoe vaak de klager gelijk heeft gekregen. De cliëntenraad wordt uitgebreid met gekozen cliënten en een vertegenwoordiger van de vakbeweging. De cliëntenraad krijgt inhoudelijke ondersteuning en informeert jaarlijks de gemeenteraad.

•    We hebben een actief armoedebeleid. We onderzoeken hoe we kunnen komen tot een nieuw sociaal hulpfonds, naast de bestaande regelingen voor aanvullend inkomen. (het oude is door het huidige college afgeschaft) Er zijn veel signalen dat de bijstand vaak niet meer voldoende is om rond te komen (zie ook het SP onderzoek van juli 2013). Particuliere initiatieven zoals de  voedselbank en de kledingbank verdienen onze steun.

•    De sociale werkvoorziening (BaanStede) moet als geheel een gemeentebedrijf  worden, zodat de gemeente via inbesteding zoveel mogelijke opdrachten kan plaatsen via de sociale werkvoorziening en de werkgelegenheid bij de sociale werkvoorziening zoveel mogelijk in stand blijft. Doelstelling blijft : het bieden van zinvolle arbeid aan mensen die door hun beperkingen niet of niet zonder extra begeleiding voor reguliere banen in aanmerking komen. Door rendabele afdelingen binnen de sociale werkvoorziening niet af te stoten, kunnen wij de totale sociale werkvoorziening in stand houden. Bij detachering zal gezorgd worden voor een goede begeleiding.  Dit mag niet een “kostengestuurdebegeleiding” worden. Met het behoud van de sociale werkvoorziening verwachten wij een positief maatschappelijk resultaat te bereiken.

2.1.    Werken in Zaanstad

Kleine duurzame innoverende bedrijven en hun werknemers verdienen onze steun en begeleiding, want ze staan in tegenstelling tot de meeste grote bedrijven dicht bij de mensen en proberen rekening te houden met de wensen van hun klanten. Deze kleine bedrijven hebben een toegevoegde waarde voor de buurt. Bedrijventerreinen in Zaanstad moeten worden opgeknapt. Meer bedrijventerreinen zijn ongewenst en leidt tot leegstand. Toerisme in Zaanstad kan ook leiden tot meer werkgelegenheid voor onder andere in de horeca.

Wat gaan we doen

•    We geven ruimte in bestemmingsplannen voor niet-belastende bedrijvigheid in de wijk.

•    We willen zorgen voor meer overzichtelijke vergunningenprocedures voor de kleine bedrijven.

•    We versterken de bereikbaarheid door goed openbaar vervoer, fietsenstallingen en fietspaden.

•    Meer samenwerken met Amsterdam op het gebied van toerisme.

•    We stimuleren tijdelijke invulling van bedrijventerreinen met groen en/of woningen.

•    We verbeteren de route naar de Zaanse Schans.

•    We bevorderen het toerisme ook door educatieve fiets-, wandel- en waterroutes aan te leggen tussen ons historisch erfgoed in de diverse dorpen. Daarnaast zou het aanleggen van (kleine)kampeerplaatsen aan de randen van Zaanstad ook het toerisme naar de Zaanstreek bevorderen.

3.    Cultuur, sport en vrije tijd

Een mens leeft niet bij brood alleen

Naast een dak boven het hoofd, een inkomen en goede zorg zijn sport, vrijetijdsbesteding en cultuur  van groot belang voor het welzijn en de gezondheid van alle mensen. De commercie kan de culturele functies die belangrijk zijn voor de samenleving onvoldoende invullen. Er zal hiervoor altijd finaciële ondersteuning van de overheid nodig zijn. Cultuur brengt wijken tot leven. Met name amateurverenigingen en de bibliotheek moeten voldoende ruimte krijgen.

In elke wijk hoort een wijk- of buurthuis waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar sociale en culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden voor alle leeftijdsgroepen. De afbraak van deze voorzieningen staat haaks op de wens om mensen meer bij elkaar en de wijk te betrekken. Een plek waar samen activiteiten kunnen worden ondernomen, waar jeugd en ouderen elkaar tegen kunnen komen en waar amateurverenigingen een plek kunnen vinden, is onmisbaar in elke wijk.

De SP wil deze belangrijke voorzieningen in de wijk weer in ere herstellen omdat we van mening zijn dat goede voorzieningen op het gebied van welzijn en cultuur besparingen kunnen opleveren op het gebied van veiligheid, vandalisme, vernielingen en zelfs de zorg. Ook de sport is een belangrijk onderdeel in het leven van veel mensen. De mogelijkheid voor jong en oud om aan sport te doen moet aanwezig blijven, ook voor mensen die een laag inkomen hebben.

3.1.    Cultuur

Kinderen moeten al jong met kunst en cultuur in aanraking kunnen komen. Samen muziek maken, zingen, dansen of toneel spelen, verrijkt het leven. Cultuurinstellingen hebben een belangrijke functie in de gemeente. De toegang tot culturele evenementen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarin kan de gemeente een stimulerende rol spelen.

Wat gaan we doen

•    Met culturele instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, worden afspraken gemaakt over cultuureducatie en toegankelijkheid van voorstellingen voor minder draagkrachtigen.

•   Buurthuizen bieden culturele instellingen de mogelijkheid op wijkniveau een cultureel educatief aanbod te realiseren. Daarom moeten alle buurthuizen blijven bestaan.

•    Het cultuurcluster biedt voor culturele instellingen een locatie voor allerlei culturele programma’s en activiteiten. Het cultuurcluster mag niet tot bezuinigingen op cultuur leiden. Culturele instellingen mogen niet gedwongen worden om naar het cultuurcluster te verhuizen.

•    De kosten van gebouwen voor culturele instellingen worden losgekoppeld van de subsidie voor de culturele activiteiten.

•    We onderzoeken de mogelijkheden om sport en cultuur toegankelijk te houden voor mensen met een minimuminkomen, bijvoorbeeld via een stadspas die de toegang tot culturele activiteiten kan waarborgen.

•    We handhaven de bibliotheek, zodat zowel de stad als de dorpen die voorzieningen behouden.

3.2.    Sport

Sportvoorzieningen moeten toegankelijk blijven voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking, voor ouderen of voor mensen met een laag inkomen. Ook kleine sportvoorzieningen in de buurt of wijk zijn belangrijk om kinderen meer buiten te kunnen laten spelen.

Wat gaan we doen

•    Kinderen die in armoede opgroeien kunnen door het jeugdsportfonds dat we in stand houden, mee blijven sporten.

•    Voor verenigingen is het mogelijk om voorzieningen te krijgen om gehandicapte sporters mee te laten sporten.

•    Initiatieven voor het realiseren van Cruijff-courts, of een trainingsparcours in een park of bewegingstoestellen voor kinderen en ouderen op pleintjes in de wijk dienen gestimuleerd te worden.

•    We streven naar minimaal 3% ruimte in een wijk voor goed onderhouden groen en natuurspeelplaatsen.

3.3 Vrijetijdsbesteding    

Veel mensen willen niet in clubverband of in vaste groepen activiteiten ondernemen, denk aan fietserss, wandelaars, volkstuinders enz., maar zij zijn wel aangewezen op openbare vrijetijdsvoorzieningen. Een actieve burger draagt bij aan een actieve en gezonde maatschappij.  

Wat gaan wij doen

● Voor de fietsers zorgt de gemeente voor fietspaden die goed onderhouden worden.

● Voor de wandelaars worden wandelpaden aangelegd en goed onderhouden.

● Voor volkstuinders zijn volktuijncomplexen beschikbaar.

● Voor jongeren worden skatebanen en graffitimuren aangelegd.

● Voor hondenbezitters zijn er uitrenplaatsen.

● Er worden tenstoonstellingsmogelijkheden gecreerd in buurthuizen en de bibliotheek.

4.    Goed wonen in Zaanstad

4.1.    Wonen

“Weinig dingen zijn belangrijker dan het vinden van een (t)huis waar je altijd aan blijft werken, waar de indringendste herinneringen worden opgeroepen en waar de diepste levensbehoeften mee worden vervuld’’ - Thomas More

Een goede en betaalbare woning is een grondrecht voor iedereen. Dit recht staat ook in Zaanstad steeds meer onder druk. Voor mensen met een kleine beurs, voor starters en gezinnen met een klein middeninkomen die aangewezen zijn op sociale huisvesting, ziet het er met het huidige beleid slecht uit. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn hier in Zaanstad tot 8 jaar toegenomen. Mede door de economische crisis wordt verwacht dat de wachttijd voor een sociale huurwoning nog verder zal oplopen. De nieuwbouw stagneert. Bovendien worden veel sociale huurwoningen verkocht, zodat zij onttrokken worden aan de sociale woningvoorraad. De markt lost deze problemen niet op, dat blijkt steeds opnieuw. De terugtredende overheid heeft in het verleden de woningbouw overgelaten aan ondernemingen die winst moesten maken zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars. De overheid dient, zonder winstoogmerk, zelf de regie weer in handen te nemen en ervoor te zorgen dat het aantal goede en betaalbare woningen niet verder afneemt, maar juist weer toeneemt.

Wat gaan we doen

•    In navolging van andere gemeenten willen we een gemeentelijk woningbedrijf oprichten om daarmee de bouw van sociale woningen weer in eigen hand te nemen. We onderzoeken of zo de gemeente zelf sociale huurwoningen kan bouwen, daar waar de corporaties het laten afweten.

•    Leegstaande bedrijventerreinen/kantoorgebouwen moeten geschikt gemaakt worden voor woningbouw.

•    Het regionaal overleg over woonruimteverdeling moet geïntensiveerd worden want het is van belang dat alle gemeenten in de omgeving voldoende sociale huurwoningen bouwen. Bij nieuwbouwprojecten moet minimaal 40% uit sociale huurwoningen bestaan. De SP is tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Maar ook voor woningen die van huur naar koop worden ongezet, geldt de 40%-60% regeling.

•    Kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad moet gewaarborgd blijven via goede afspraken met woningcorporaties over onderhoud en renovaties.

•    Er worden afspraken met woningbouwcorporaties gemaakt over vermindering van de verkoop van sociale huurwoningen. Waar mogelijk worden woningbouwcorporaties weer woningbouwverenigingen, waar de bewoners lid van zijn en onder andere kunnen beslissen over huurprijzen en huurverhogingen.  

•    Meer renovatie, minder sloop. Er mag alleen gesloopt worden als 70% van de wijkbewoners hiermee instemt en als er geen belangstelling meer is voor die woningen.

•    In het kader van de vergrijzing en wegens de noodzaak dat ouderen lang zelfstandig blijven wonen, moeten er andere woonvormen ontwikkeld worden.  De woningen moeten makkelijk  omgebouwd en aangepast worden aan een andere leefsituatie.

•    De gemeente stimuleert en ondersteunt initatieven van groepen die gezamenlijk een (nieuw)bouwproject willen opzetten, zoals een groep ouderen die gezamenlijk een “buurtzorghuis” willen ontwikkelen.

•    De gemeentelijke woonlasten in Zaanstad behoren tot een van de hoogste van Nederland. Daarom wil de SP dat er een onderzoek gestart wordt om te kjiken of het mogelijk is om de woonlasten naar het landelijke gemiddelde te verlagen.

4.2.    Een prettige leefomgeving

Schoon en veilig

De belangrijkste voorwaarde voor het bestaan van de mens is zijn leefomgeving. Zonder een goede, gezonde en rustige leefomgeving kunnen wij ons ontwikkelen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat iedereen voldoende toegang heeft tot groenvoorzieningen. Bodem- water- en luchtvervuiling spelen een grote in het leven van mensen, en steeds vaker zijn het juist de kwetsbaren in de samenleving die op de meest ongezonde plekken wonen. Een van de gevolgen van de crisis is dat de milieuregels  versoepeld worden.
De SP vindt dat Zaanstad een leefbare stad moet blijven en dat betekent dat alleen duurzame bedrijvigheid hier een plaats kan vinden. Er zijn heel veel projecten en ontwikkelingen die zich bezig houden met duurzaamheid en leefbaarheid. Transition Town Zaanstad, de Monettuin , de Fortuin zijn voorbeelden van binnenstedelijk groengebruik door burgers, maar repaircafe’s tweedehandswinkeltjes , ruilwebsites ed. richten zich ook op een duurzame wereld. Ook Zaanstad, met het ophalen van het plastic, is actief bezig met een leefbare wereld.

Wat gaan we doen

•    We verwelkomen bedrijven die voldoen aan de regels van de vergunningverlening, en een goede bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen.

•    We willen geen uitbreiding van bestaande kolen of benzine-opslagplaatsen bij het Noordzeekanaal.

•    We investeren alleen in duurzame ontwikkelingen zoals led-verlichting in de openbare ruimte.

•    We werken niet mee aan de internationale afvalhandel en we accepteren hier in Zaanstad geen storten van buitenlands vuil.

•    Vervuilde grond in de Zaanstreek wordt gesaneerd d.m.v. innovatieve methoden,  zodat bebouwing er mogelijk wordt.

•    Braakliggende terreinen, die niet geschikt zijn voor woningbouw, krijgen een tijdelijk
Bestemming als  park of speelterrein.

•    Er wordt geen gif gebruikt bij onkruidbestrijding in de gemeente Zaanstad. De gemeente stimuleert het aanplanten van groen door particulieren.

•    We maken het buitengebied aantrekkelijk door openbaar toegankelijke fiets- en wandelpaden aan te leggen, die het kwetsbare Zaanse landschap niet verstoren.

•    We faciliteren het onderhoud van veenweidegebieden door deskundigen en vrijwilligers.

•    We staan kano’s en fluisterboten in openbare wateren toe, maar we ontmoedigen het gebruik motorboten.

4.3.    Aangename buurten

Zaanstad is een veilige gemeente en in vergelijking met omliggende gemeenten komt criminaliteit hier relatief weinig voor. Waar criminaliteit wel voorkomt moet worden opgetreden door de politie. Maar we willen geen toename van cameratoezicht of buurtwachten. Het schept alleen een schijnzekerheid. Want er wordt opgetreden als de misdaad al gepleegd is. De SP wil meer aandacht voor preventie en vindt ook de functie van wijkagenten heel belangrijk. Als burgers klagen over overlast,  wordt er samen met hen gekeken wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Ook het aanzicht van wijken en buurten is belangrijk. Een veilig gevoel krijg je als je wijk en/of stad er schoon uitziet. Het verpauperen van leegstaande woningen in wijken zorgt voor een onveilig gevoel.

Zaanstad is ook een gastvrije gemeente waar asielzoekers welkom zijn. De gemeente moet zich uitspreken tegen het strafbaar stellen van illegaliteit en stelt niet als een van haar prioritieten de illegalen te vervolgen.

Wat gaan we doen

•    De rol van de wijkagent wordt versterkt. De SP ziet ook liever meer wijkagenten op straat. Mensen confronteren met hun gedrag werkt het beste.

•    Bij overlast die door sociale maatregelen te voorkomen is, worden de klagers en overlastgevers met elkaar in gesprek gebracht.

•    Privacy hebben we hoog in het vaandel en we willen zorgen dat er zo min mogelijk inbreuk daarop wordt gemaakt en daarom wordt cameratoezicht zo min mogelijk toegepast.

•    De huidige buurthuizen willen we graag behouden.

•    De brandweer, de ambulance en de politie moeten overal tijdig kunnen komen. De brandweer moet voldoende kennis hebben van de in opslag aanwezige stoffen bij bedrijven. Bij de vergunningverlening moet speciale aandacht zijn voor het voorkomen van calamiteiten. Op dit punt mag nooit de behoefte aan vermindering van regels een rol spelen.

•    We zetten de wijkmanagers meer in op projecten die bewoners initiëren en stimuleren om bezig te zijn met een schone, veilige en actieve wijk.

•    Ruimtelijke ordening blijft de bevoegdheid van de democratisch gekozen gemeenteraad en komt niet in handen van ondernemers en ambtenaren. Nodeloze en tegenstrijdige regelgeving moet verdwijnen, maar dit moet zorgvuldig gebeuren en niet via experimenten. De burgers van Zaanstad moeten altijd verhaal kunnen halen bij de gemeenteraad als zij het niet eens zijn met ruimtelijke ontwikkelingen.

U bent hier