h

Maak bewoners Durghorst niet dakloos!

20 juni 2014

Maak bewoners Durghorst niet dakloos!

Patrick ZoomermeijerVolgens de laatste stand hebben 2.000 bewoners uit Krommenie  via een handtekeningenactie en tientallen bewoners actief op bijeenkomsten en hier nu in deze raadzaal hun boosheid geuit over het voornemen om 33 bewoners van voormalig verzorgingshuis Durghorst op straat te zetten. Onder die 33 bewoners bevinden zich een 80-jarige man, een vrouw met ernstige gezondheidsproblemen en onlangs gescheiden mensen. Niet alleen studenten dus. Het gebouw staat dan ook, ondanks uitspraken van woningbouwvereniging Parteon hierover, niet leeg. Parteon zelf heeft immers antikraak-bureau Camelot ingeschakeld om woonruimte in de Durghorst te verhuren.

Vragen die fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer op 19 juni aan de wethouder stelde, met toelichting

Parteon zegt de Durghorst nu nodig te hebben voor de tijdelijke huisvesting van cliënten van het Leger des Heils. Volgens Parteon is het deel van de Durghorst waar de 33 bewoners nu wonen de beste mogelijkheid om een project begeleid wonen door het Leger des Heils tijdelijk onder te brengen. Parteon zegt geen geld te hebben voor een andere oplossing, zoals het plaatsen van tijdelijke containers voor het Leger des Heils of het huren van een pand van derden, waar in Zaanstad op zich meer dan voldoende mogelijkheden voor zijn.

Tot vlak voor de bekendmaking dat de Durghorst moet worden ontruimd heeft Camelot nog nieuwe huurders in het pand gezet. Deze huurders is niet verteld dat ze binnen enkele maanden weer op straat zouden staan. In het contract staat weliswaar een opzegtermijn van 28 dagen, maar als reden voor opzegging staat alleen sloop of renovatie, niet een tijdelijk gebruik door anderen. Meerdere van de huidige bewoners is eerder verteld dat ze hier voorlopig konden blijven zitten en verder is ze in de afgelopen weken verteld dat ze geen terugkeergarantie hebben nadat het Leger des Heils weer vertrekt. Een aantal van hen heeft geen alternatief, zodat ze op straat dreigen te komen. Daarom zullen zich juridisch gaan verzetten, waardoor 1 juli, de datum waarop Parteon weef over het de Durghorst wil kunnen beschikken, in ieder geval niet leeg opgeleverd zal kunnen worden.

Het Leger des Heils vangt in het project mensen met gedrags- en verslavingsproblemen op. Daar bestaan zorgen over. Zoals bij de ouderen die op het terrein van de Durghorst zijn gaan wonen in de aanleunwoningen. Het viel hen vaak al zwaar dat ze nu in een aanleunwoning wonen zonder (open) verzorgingshuis in de buurt. En nu komen er mensen op het terrein wonen uit een doelgroep die misschien niet het beste op één plek met senioren miet worden gehuisvest. Veel omwonenden delen deze zorgen, terecht of niet.

Kortom: de huidige bewoners van de Durghorst dreigen op straat te komen staan. Ze gaan zich hiertegen verzetten waardoor de streefdatum van Parteon niet zal worden gehaald. Onder de bewoners heerst veel onrust. Er zijn andere oplossingen voor het project van het Leger des Heils, alleen Parteon heeft het geld niet.

Dit lijkt ons bij uitstek een situatie waarin de gemeente in moet grijpen, in het algemene belang. Op korte én lange termijn. Vandaar onze vragen.

1. Bent u bereid met Parteon, de opdrachtgever van Camelot, en met het Leger des Heils te gaan zoeken naar alternatieve locaties voor het project van het Leger des Heils? De gemeente zou hierbij bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van eigen grond en vastgoed en contacten kunnen leggen met andere corporaties zoals ZVH en andere gemeenten.

De woordvoerder van Parteon dreigde na de protesten van de bewoners om dan maar helemaal geen mensen meer tijdelijk in leegstaande panden te plaatsen. Het gedrag van Camelot lijkt vooral te zijn gericht op het verdienen van geld. Antikraak kan leiden tot rechteloosheid. Dit alles draagt niet bij aan onze maatschappelijke taak en die van de woningcorporaties om de huisvestingsproblemen op te lossen

2. Bent u bereid om te onderzoeken of in Zaanstad locaties in bezit van woningcorporaties die leegstaan in afwachting van bijvoorbeeld sloop of renovatie, alleen nog door de corporaties zelf tijdelijk verhuurd kunnen en mogen worden, en niet meer via bureaus zoals Camelot? Dit gebeurt in Wormerland al door WormerWonen. Het geeft duidelijkheid over het eigendom en over verantwoordelijkheid voor het beheer en over met wIe de afspraken worden gemaakt. Directere sturing van de gemeente wordt zo mogelijk, waardoor tijdelijke huurders hopelijk meer rechten kunnen krijgen, zoals een langere opzegtermijn.

Overigens, volgens de SP wordt het gesleep met mensen wordt veroorzaakt door de enorme tekorten in de sociale huursector. Het motto van Parteon is "plezierig wonen in de Zaanstreek". Daar komt niets meer van terecht. Ook hier blijkt weer dat het huidige sociale woningbouwbeleid, waarbij corporaties worden gedwongen zo veel mogelijk geld te verdienen ten koste van hun sociale doelstellingen, tot steeds grotere problemen leidt. Daar moeten we het binnenkort hier in de raad ook eens over hebben, gezien bijvoorbeeld de te slopen woningen verderop aan dezelfde Eikelaan in Krommenie. Niet de ene groep daklozen huisvesten en zo een nieuwe groep mensen op straat zetten, maar wat doen aan de woningnood!

(Met inbreng van raadslid Evert Hartog)

Meer lezen?

U bent hier