h

'Betere communicatie gemeente over scholen nodig'

12 oktober 2015

'Betere communicatie gemeente over scholen nodig'

Roland van BraamIn de actualisatie Integraal huisvestingsplan (IHP) staat bij kopje 1.2: "Leren van het verleden". Dit opschrijven is iets anders dan het ook doen! Afgelopen dinsdagavond bleek dit ook weer het geval. De klankbordgroep Burgemeestersbuurt was toen dit proces begon nauw betrokken bij de ontwikkelingen over wel of niet een unilocatie op de Smitstraat. Tot voor de vakantie. Bewoners en klankbordgroep voelen zich overvallen door de actualisatie die hier voor ons ligt, doordat ze voor na de vakantie niks meer gehoord hebben van de gemeente.

Inbreng van raadslid Roland van Braam in het Zaans Beraad van 8 oktober 2015

Pas op 23 september tot 6 oktober hebben bewoners de tijd gehad om te reageren. Veels te kort dag, had het 6 weken de tijd gegeven om te kunnen reageren en voor te bereiden. Hoe kan dit toch weer gebeuren? Communicatie lijkt een moeilijk begrip voor dit college.

Een unilocatie (dus de school op 1 plek huisvesten) op de Smitstraat is wat betreft de SP uitgesloten. Zoals de klankbordgroep al stelde is er nu al een groot veiligheidsprobleem t.a.v. ouders die hun auto's op stoepen parkeren waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan voor voetgangers en fietsers in de nauwe straten van deze buurt.

Kiss and ride plekken lossen dit niet op en het gaat ook weer ten koste van een mooi stuk groen, die erg belangrijk is voor deze wijk. De druk in de wijk zal te groot zijn (wat het nu ook al eigenlijk is) als er een unilocatie komt. Ook de massa van het gebouw op een unilocatie gaat teveel ten koste van het woongenot van direct omwonende.

500 leerlingen en ouders die dagelijks op 1 locatie hun kinderen weg brengen, dat kan niet en past niet in dit kleine en smalle buurtje. De buurt is hier niet geschikt voor daarom kan de SP hier niet mee in stemmen.

Ook Zaan Primair is duidelijk in hun brief naar de gemeenteraad. En roept het college op om de procedure van het IHP alsnog in zijn geheel wordt vervolgd. Wethouder, wordt het niet tijd alsnog met alle betrokken partijen om de tafel te gaan zitten! Dus met bewoners, klankbordgroep en Zaan Primair. Inwoners van Zaanstad dienen zich aan vastgestelde regels te houden en dit geldt natuurlijk ook voor u, wethouder!

Het begint op Toermalijn-achtige taferelen te lijken een soort soap met een "never ending story". Zaan Primair stelt terecht dat dit tegen nadrukkelijke wens en gedragsregels gaat van een van de partners. U houd zich niet aan wettelijke processen, aldus Zaan Primair. De SP vind dat de wethouder zoals gevraagd door Zaan Primair, overeenstemming gericht overleg moet gaan voeren met de beide betrokken schoolbesturen, om juridisch getouwtrek te voorkomen.

De SP hoort graag een reactie van de wethouder op de brief van Zaan primair gericht aan de raadsleden en vraagt u om in overleg te gaan en het IHP pas daarna aan de raad voorleggen.

U bent hier