h

Wat is er aan de hand met BaanStede?

9 oktober 2015

Wat is er aan de hand met BaanStede?

Patrick Zoomermeijer
Vanuit het college en het algemeen bestuur van de sociale werkvoorziening BaanStede komen tegenstrijdige geluiden. Duidelijk is inmiddels dat met name het bestuur inziet en uitspreekt dat de transitie nagenoeg is mislukt en zowel bestuur als het Zaanse college zien de noodzaak voor een nieuwe koers. Alle waarschuwingen van de SP blijken achteraf gezien terecht... De vraag is: wat nu? De SP vroeg daarom, samen met andere partijen, om een gesprek met de wethouder en de directeur.

Vragen gesteld door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer aan de wethouder en de directeur tijdens het Zaans Beraad van 8 oktober 2015

Vragen naar aanleiding van de brief van 22 september

De eerste reactie van de SP kan niet anders zijn dat alle, werkelijk alle ontwikkelingen waarvoor wij waarschuwden zijn uitgekomen. De detachering is vooralsnog mislukt. Het verkopen van Groen is mislukt. De uitvoering van de detachering door Agens wordt in deze brief niet genoemd, maar is ook mislukt. Ook wordt in de brief van 22 september terecht gesteld dat 'een verschuivend perspectief [is] voor de waardering van de dienstverlening en expertise die BaanStede biedt aan de onderkant van de arbeidsmarkt'. En uiteindelijk wordt dan ook nadrukkelijk de vraag gesteld, de hamvraag, die de SP al vanaf het begin stelde: 'is de afbouw van BaanStede wel de juiste koers?'

Maar vanavond zal ik geen betoog houden, dat komt later, en geloof me, dat zal niet zonder gevolgen blijven. Want zo kan en mag er niet gesold worden met de mensen van BaanStede!

Vanavond is het belangrijk duidelijkheid te krijgen over waar we nu staan. Daarom een aantal vragen.

Hoeveel van het transitiebudget van 5,6 miljoen is reeds uitgegeven, en waaraan? Is er wel voldoende budget voor de uitvoeringskosten van verdere reorganisaties?

Betekent de opmerking over de lager geworden exploitatietekorten dat het begrote tekort in 2017 kleiner is en mogelijk nog kleiner wordt? Wat zegt dit over de zogenaamde noodzaak van de afbouw van BaanStede?

Kunt u meer vertellen over waarom de 'vervreemding' van de afdeling Groen, oftewel het verkopen ervan, niet is gelukt? Wat betekent dit voor het verdere verloop van het verkopen van onderdelen van BaanStede? Wat betekent dit voor het personeel in de zin van arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten, werkzekerheid en (gemoeds)rust?

Wat houdt 'het gesprek met ons in het najaar over het vervolg' in? Graag hoor ik wanneer we concrete plannen zien voor hoe we verder gaan met BaanStede, inclusief komend jaar. De tijd dringt!

Vragen naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief van 24 september

Daarin staat: "Gaandeweg constateert het college dat gezamenlijk vormgeven aan een complexe opgave als het aan het werk krijgen van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt een gedeelde visie op het probleem vereist met daarbij behorende ambities en stevige sturing om die ambities te realiseren. Wij komen langzaam tot het inzicht dat die overeenstemming geen gegeven is tussen de gemeenten van Zaanstreek-Waterland."

Sinds wanneer werd het college duidelijk dat er regionaal geen gedeelde visie is? Waarom heeft de wethouder ons daar niet direct over geïnformeerd? Welke diverse visies bestonden of bestaan er binnen het samenwerkingsverband?

Er wordt ook gesproken over de bereidheid extra middelen te investeren in BaanStede in haar rol in de 'integrale uitvoeringsorganisatie' (van de participatiewet). Om hoeveel geld hebben we het dan en komt dat bovenop ons aandeel in het transitiebudget?

Daarbij noemt het college vooral het 'ondernemers beter ... ondersteunen bij het aangaan van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen'. Waar is de controle op naleving van deze verantwoordelijkheid van bedrijven? Zijn er streefcijfers? Hoe wordt SROI in aanbesteding vorm gegeven? Wat doet de gemeente zelf, bijvoorbeeld door inbesteding? Ik vraag dit, omdat onze recente ervaringen niet zo best zijn: de hele transitie verloopt slecht, een fietsenfabrikant in de Achtersluispolder blijkt onbekend met BaanStede en neemt dus SW'ers uit Amsterdam in dienst en Zaanstad verstrekt subsidie aan Albert Heijn om haar distributiecentrum te automatiseren waardoor banen verkoren raken.

Vragen over de brief van het algemeen bestuur van 30 september

En dan staat er in de brief van het bestuur opeens dat zij het transitieplan willen staken. Hoe kan het, dat onze wethouder, immers onderdeel van dat bestuur, ons niet tijdig inlicht over dit voornemen? En hoe kan het in hemelsnaam dat terwijl het bestuur met de transitie wil stoppen en tegelijkertijd het college nog op 24 september zegt met de transitie door te willen gaan (bovenaan pagina 2 in de raadsinformatiebrief)? Hoe valt dat te rijmen?

En tot slot stelt het bestuur voor om de werkgeversdienstverlening op te gaan splitsen in twee subregio's. Argumenten worden er niet gegeven, en wederom: waarom heeft de wethouder ons hier niet tijdig over geïnformeerd.

Paniekvoetbal? Nee toch?

Bij de SP krijgen we het idee dat er een richtingenstrijd is, waarvan win slechts de uitingen aan de oppervlakte zien. Het komt ons voor dat alle voorgenomen plannen niet realistisch zijn gebleken en dat er nu een potje paniekvoetbal wordt gespeeld. Wethouder, bewijs ons ongelijk, kom met een gedegen plan van aanpak met meetbare doeken en voldoende middelen. Nog voor het einde van dit jaar.

Er kwam trouwens op 1 oktober een brandbrief van het FNV binnen gericht aan de gemeenteraden. Daarin staat dat zijn volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog nauwelijks keuringen bij het UWV aangevraagd voor beschut werk en over heel Nederland sinds 1 januari nog maar 43 beschutte werkplekken gerealiseerd. Ik heb de brief reeds doorgestuurd aan de wethouder, de nood is hoog.

U bent hier