h

BaanStede: beschut werken verdient bescherming

12 maart 2016

BaanStede: beschut werken verdient bescherming

Evert HartogBaanstede is een regionale sociale werk voorvoorziening voor mensen uit een speciale doelgroep die wordt omgebouwd tot een voorziening die voldoet aan de participatiewet, een leerwerkbedrijf en beschutte werkplaatsen, voor een veel bredere doelgroep, de mensen uit het doelgroepregister van het UWV, waar 8 gemeenten in meedoen uit de regio.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2016

Het ziet er naar uit dat er niet 1 voorziening komt voor alle participerende gemeenten maar dat enkele gemeenten hun eigen weg gaan. Ingezet wordt op andere vormen van samenwerking en Zaanstad probeert die samenwerking vorm te geven en een voortrekkersrol te nemen als grootste gemeente in de regio. Die inzet steunen wij maar er zijn vragen, die ik schriftelijk heb ingediend maar die het college niet schriftelijk wil beantwoorden. Daarom stel ik ze nu.

Op 22 februari heeft de gemeente Purmerend een brief aan de gemeenteraad gestuurd die onze fractie verontrust.

Het college van Purmerend ziet twee mogelijke scenario’s:

1. Ontvlechten van Baanstede

2. Participatievoorziening: in stand houden van bedrijfsonderdelen, met nieuwe instroom vanuit de participatiewet.

Voor het zomerreces zal de raad in Purmerend een keuze maken.

In de brief wordt melding gemaakt van regelmatig overleg met de Waterlandse gemeenten. Over Zaanstad en de andere twee gemeenten in de Zaanstreek wordt met geen woord gerept. Er lijkt geen plaats meer te zijn voor overleg met de Zaanse gemeenten. In de planning staat alleen dat er in juni overleg zal plaatsvinden met alle 8 gemeenten.

Dat roept de volgende vragen bij ons op:

1. Is er nog overleg tussen Purmerend en de Waterlandse gemeenten met de Zaanse gemeenten in de periode tot juni 2016?

2. Zaanstad heeft aangegeven een voortrekkersrol te willen vervullen. Het lijkt er nu op dat Purmerend deze rol opeist naar de Waterlandse gemeente toe. Is er nog plaats voor Zaanstad in een voortrekkersrol?

3. Hoe ziet de Gemeente Zaanstad de samenwerking met Purmerend en de Waterlandse gemeenten, worden er voor juni voorstellen gedaan om tot blijvende samenwerking te komen?

4. Duidt de aleingang van Purmerend met de Waterlandse gemeenten op een definitieve breuk of zijn er nog samenwerkingsvormen denkbaar?

5. Als de breuk er inderdaad is, zijn er dan nog kansen dat Purmerend en Waterland gebruik zullen maken van de Zaanse tak van Baanstede en/of de nieuwe organisatie door middel van inkoop van diensten en tot een win-win situatie te komen?

6. Wat voor samenwerkingsverbanden zijn er nog mogelijk bij een definitieve breuk?

7. Wat gaat de wethouder doen om te proberen zoveel mogelijk tot een vorm van optimale samenwerking te komen?

8. Wat is de oorzaak van de breuk die zich nu lijkt af te tekenen?

Uit onze contacten met andere raden in de regio bleek dat de opstelling van Zaanstad als arrogant werd ervaren. De brief van Purmerend duidt op een breuk. Wij verzoeken het college de voortrekkersrol in te vullen op een co-ordinerende en verbindende wijze en met open vizier, zodat samenwerking met alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling mogelijk blijft. In het Zaans beraad hebben een aantal fracties daar al op aangedrongen. De motie van GroenLinks vraagt hier ook om.

Het breekpunt in de voorliggende zienswijze is voor ons de wijze waarop met beschut werk wordt omgegaan. Wij krijgen signalen dat er al te veel mensen door de ondergrens zakken, dat de focus op productiviteit te hoog is en dat mensen bij Baanstede zich niet langer veilig voelen. Beschut werk is beschut werk, het doel is juist dat mensen zich wel veilig voelen en dat de focus niet op productiviteit ligt maar op wat mensen aan kunnen.

Wij maken ons zorgen als het schot tussen beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding verdwijnt. Wij vrezen dat daardoor het valluik van beschut werk naar arbeidsmatige dagbesteding wagenwijd openstaat en dat dan te veel mensen in de dagbesteding terecht komen. Dat moet voorkomen worden. Van alle kanten ben ik benadert om te benadrukken dat het schot tussen beschut werk en dagbesteding moet blijven bestaan. Een oud Baanstede bestuurder, medewerkers bij Baanstede, de vakbond, allemaal vinden zij dat het schot moet blijven bestaan.

We dienen een motie in om dat schot te handhaven. Hoewel we het met de besluiten eens kunnen zijn, is het voor ons een breekpunt om voor of tegen de zienswijze te kunnen stemmen.

U bent hier