h

Jan de Bruin: 'luister naar uw stemmers!'

2 november 2016

Jan de Bruin: 'luister naar uw stemmers!'

Mijn naam is Jan de Bruin, ben voormalig directeur van Kunstcentrum Zaanstad en kent u mij thans beter als Kultuurklutser en organisator van het referendum, dat zich richt tegen de huidige interpretatie van een 'maatschappelijke invulling' van locatie Figaro zoals door NS poort in relatie tot een gronddeal besloten.

Tekst van de inspraak door Jan de Bruin op het Zaans Beraad van 1 november 2016

Een ontwikkeling die in de loop van de tijd geleid heeft tot het achterhaalde idee dat het clusteren van de culturele infrastructuur in Zaandam een meerwaarde zou opleveren t.o.v. de huidige situatie waarbij, tegen een geringe subsidiaire investering, een groot rendement staat in bestaande samenwerking, in spreiding en publieksbereik over geheel Zaanstad. En dat gerealiseerd vanuit daartoe specifiek geoutilleerde locaties. En daar waar behoefte is aan verbetering en vergoting van de capaciteit zijn voldoende aansprekende panden langs de Zaan te vinden.

Reeds lang is door diverse internationaal erkende onderzoeksbureaus (w.o. Nyffer) aangetoond dat hoe dichter je een hoogwaardige culturele diversiteit spreidt over het bebouwde gebied hoe groter de kans dat de vestiging van particulieren en bedrijven zal plaatsvinden en de afname van cultuuractiviteiten toe zal nemen en daarmee de financiele zelfredzaamheid van de betrokken aanbieders.

Cultureel ondernemerschap wordt immers niet gestimuleerd door een risicovolle, investering van geld in stenen , maar door het leggen van een uitdaging bij de Zaanse cultuurdragers om vanuit de huidige locaties met extramurale programmering de aandacht voor hun belangrijke bijdrage te spreiden en te verzilveren.

Recent onderzoek toont aan dat het sluiten van bibliotheken minder leners betekent terwijl het plaatsen van muziekdocenten op scholen extra werkgelegenheid en sponsorgeld oplevert. Projecten als 'Muziek maakt school' tonen dit aan en verkleinen de afstand tussen muziekaanbod en de jongere, die de toekomstige afnemer is van het cultuuraanbod. De constatering dat de aandacht en afname van het cultuuraanbod door jongeren tanende is maakt een investering van meer cultuurgeld over heel Zaanstad en dat voor langere termijn noodzakelijk en moet de afstand tussen vraag en aanbod verkleinen.

Met andere woorden: het met veel gemeenschapsgeld bouwen van een gouden kooi rond onze cultuuraanbieders zal de drempel alleen maar verhogen en geen meerwaarde opleveren in cultuurbeleving en cultuurparticipatie en de daarmee gepaard gaande werving van eigen inkomsten, die met name voor poppodium de Flux noodzakelijk zijn om te kunnen overleven. Maar ook de aanspraak op het huidige vrijwilligersbestand is maar zeer de vraag nu zij zien dat er wel geld is voor verhoging van de subsidie maar geen geld voor betaald werk.

Gelukkig heeft u als raad nog de mogelijkheid om de invulling van het pand te heroverwegen. En los van de invulling is het kredietbesluit nog niet door u geaccordeerd en daarmee het besluit om te bouwen nog niet genomen. De huidige begroting heeft door de onzekere opbrengst van de Muziekschool en gemeentelijk monument de Fabriek een twijfelachtige
dekking. Talloze voorbeelden van dergelijke projecten in het land tonen aan dat realisatie van de bouw de beoogde investering ver zal overschrijden en de exploitatie op termijn alleen met een dotatie van vele miljoenen gehandhaafd kan worden.

Dit en al het voorgaande moet voor u als volksvertegenwoordigers alle reden zijn zich nog eens flink achter de oren te krabben. Een commerciele invulling met bijvoorbeeld hotel- en wooncapaciteit kunnen de investeringslast terug laten verdienen en aangevuld met een kleinschalig amfitheaterachtig podium het gebouw het predikaat maatschappelijke invulling geven.

De twijfel over de financiele haalbaarheid die individuele leden van collegepartijen en huidige voorstanders tegenover mij uitgesproken hebben moet voor deze raad aanleiding zijn om het binnenkort aan te beiden referendum te omarmen en te luisteren naar de stem
van de bevolking van Zaanstad, die in 2018 ook weer uw stemmers zijn.

Meer lezen?

U bent hier