h

City Deal? Werk aan de winkel!

8 juni 2018

City Deal? Werk aan de winkel!

Evert HartogEen fatsoenlijke samenleving is zo georganiseerd dat vernedering van groepen mensen of individuen zoveel als mogelijk is wordt voorkomen. Wij streven in ons land, in onze stad naar een fatsoenlijke samenleving, ik ga er vanuit dat u het daar mee eens bent. Uit het verhaal van mevrouw De Ronde blijkt dat wij daar bij haar niet in zijn geslaagd. Dit is maar één voorbeeld, maar ik ken er meer en dat is nog maar het topje van de ijsberg, want mensen in een afhankelijke positie zijn bang om zich kritisch op te stellen en zich te laten horen.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad van 7 juni 2018 

Uit de evaluatie blijkt dat het werken met City Deal, het streven naar een inclusieve aanpak, als succesvol wordt ervaren, maar dat het werken met City Deal bij de afdelingen nog onvoldoende bekend is. Ik heb een goed gesprek gehad met mensen van de afdeling toezicht sociaal domein. Onze ambtenaren doen hun best. De constateringen uit de rapportage werden herkend en erkend. Dat er toch nog sprake is van een gevoel van vernedering komt niet doordat ons ambtelijk apparaat het niet goed doet, het komt doordat het systeem, de organisatie verkeerd is ingericht, met verkeerde uitganspunten wordt opgezadeld. Daar zijn wij, politici, voor verantwoordelijk.

Er zal een cultuuromslag moeten gaan plaatsvinden. Niet meer sturen op kwantiteit, maar op kwaliteit. Mensen uit onze stad zijn niet zoveel duizend problemen waarvan er minder moeten komen, mensen hebben een probleem. Gesprekken moeten niet als doel hebben mensen zo snel mogelijk volgens de regeltjes vanuit de bijstand, of met de WMO, zo goedkoop mogelijk in een corset te persen dat niet bij ze past, waardoor een gesprek aanvoelt als een verhoor, ze zullen moeten worden benaderd als mens, waar belangstelling voor is.

De communicatie moet worden verbeterd zodat onze inwoners niet meer in verwarring worden gebracht door tegenstrijdige adviezen en tegenstrijdige voorlichting. De toon van de communicatie zal menselijker moeten worden, betere communicatie met de SWT’s met de andere betrokken partijen, de communicatie lijnen met WERKOM moeten nog geheel worden ontwikkeld, en onderzoek zal moeten gebeuren vanuit daadwerkelijke belangstelling voor de persoonlijke achtergrond van de hulpvrager. Daar is tijd voor nodig.

City Deal is een goed begin, maar City Deal zelf zorgt niet voor een cultuuromslag, het helpt wel. De cultuuromslag moet van ons komen. Dus niet meer sturen op kwantiteit, maar op kwaliteit, zoals het werken met indicatoren verder uitwerken bijvoorbeeld.

Collega raadsleden, ik ga er nog steeds vanuit dat we streven naar een fatsoenlijke samenleving. We zijn er nog niet.

Ik hoor graag uw opinie, en graag specifiek aandacht voor aanbeveling 2 (blz 27 rapportage doen wat nodig is) waar wordt gezegd dat er nog veel interventies herontworpen kunnen worden, zodat zij beter aansluiten bij de leefwereld van de cliënten.

U bent hier