h

Motie SP bij begroting tegen huurverhoging

1 november 2020

Motie SP bij begroting tegen huurverhoging

Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Ook in Zaanstad! Toen is een extra belasting ingevoerd, de verhuurdersheffing, die nog steeds geheven wordt en ervoor zorgt dat 3 maanden huur elk jaar rechtstreeks naar de staatskas gaat.

Foto: SP

Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite om de huur te kunnen betalen. Nu lopen van velen de inkomsten terug en komt er toch weer een huurverhoging aan. Dat moeten we stoppen! Dus dienen de SP en de Partij voor de Dieren in Zaanstad een motie in bij de begroting om de huren te bevriezen. Iets wat in de Eerste Kamer op initiatief van de SP ook zo in meerderheid besloten is, maar wat het rechtse kabinet naast zich neerlegt.

Nul is genoeg!

Hieronder de tekst van de motie:

De gemeenteraad van Zaanstad, in vergadering bijeen op 10 november 2020, besprekende de begroting 2021-2024

Constaterende dat:

• de woninghuren in juli 2020 met gemiddeld 2,9 procent omhoog zijn gegaan;
• dit de grootste stijging was sinds 2014 en meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar
• de helft van de huurders al vóór de coronacrisis moeite had om rond te komen;
• huurders via de verhuurderheffing al meer dan tien miljard euro aan de schatkist hebben moeten betalen;
• in de Eerste Kamer twee moties, die opriepen tot een huurstop in 2020, werden aangenomen, maar nog niet werden uitgevoerd door de Minister;
• uit onderzoek van I&O Research blijkt dat zes op de tien Nederlanders van mening zijn dat de weigering de motie uit te voeren onacceptabel is;
• de woningcorporatie Parteon in Zaanstad overging tot een maatwerkregeling, waarmee 18 huurders huurverlaging kregen en 598 huurders huurbevriezing;
• dit lang niet alle huurders in Zaanstad zijn (en ook niet de helft van hen);
 

Overwegende dat:

• voor een groot deel van de huurders de huren nog steeds te hoog zijn;
• er in de tweede golf van de coronapandemie steeds meer mensen niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen vanwege baanverlies of een slecht vooruitzicht voor hun onderneming;
 

Verzoekt het college van B&W:

• bij alle corporaties en particuliere verhuurders in Zaanstad erop aan te dringen de huurverhoging van 2020 terug te draaien;
• bij alle corporaties en particuliere verhuurders in Zaanstad erop aan te dringen de voorgenomen huurverhoging van 2021 geen doorgang te laten vinden;
• minister Ollongren erop te wijzen dat de gemeenteraad van Zaanstad van mening is dat de huurprijzen te hoog zijn en; 
• er bij minister Ollongren op aan te dringen de huurverhogingen van 2020 terug te draaien en de huurverhoging voor 2021 te stoppen;
 

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie van de SP,​ Evert Hartog

Namens de fractie van de PvdD, Melchior Mattens

DOE MEE!

Help je mee de huurverhoging te stoppen? Want 0% is genoeg!

Ga naar https://doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging en teken de petitie. En sluit je zoals heel veel Zaankanters al hebben gedaan aan bij onze beweging. Samen staan we sterk!

U bent hier