h
Verkiezingsprogramma SP Zaanstad 2018

Zorg en welzijn

ZORG

Menswaardig, respectvol en betaalbaar

De gemeente heeft vanaf 2015 meer zorgtaken van de nationale overheid gekregen, zoals de jeugdzorg, de thuiszorg en de ondersteuning van mensen met een zorgvraag. Deze regelingen zijn samengevat in de wet WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met de overdracht van de taken naar de gemeenten is gelijktijdig bezuinigd. De SP heeft veel gedaan om de bezuinigingen terug te draaien en is daar gedeeltelijk in geslaagd. Maar we moeten er rekening mee houden dat er te weinig geld zal zijn om alles wat we graag willen te kunnen verwezenlijken. De keuzes die wij maken zijn keuzes voor de mensen die de zorg nodig hebben en de mensen die deze zorg willen geven. Geen managers, geen grote organisaties met dure panden en directies, maar kleinschalige zorg in de buurt. Bij het overdragen van zorgtaken naar de gemeente zijn mensen tussen de wal en het schip gevallen. Dat mag niet meer gebeuren.

Ouderen in onze samenleving worden vaak gezien als kostenpost en als ballast van de samenleving. De SP ziet de ouderen als onmisbare mensen met veel levenservaring, die al een grote bijdrage geleverd hebben aan de maatschappij en die nu nog steeds een belangrijke rol in de samenleving hebben. Ouderen kunnen hun levenservaring en kennis delen met andere generaties. Kortom: ouderen verdienen ons respect.

Mensen die zorg of ondersteuning aanvragen doen dit niet voor niets. Vaak wordt te lang gewacht met het vragen om ondersteuning of mensen weten niet waar ze hulp bij kunnen krijgen. Mensen vinden te vaak geen duidelijkheid bij de gemeente. Dat moet beter. Ook is het aanvaarden van hulp niet gemakkelijk, je geeft daarmee een stukje zelfstandigheid op. Daarom is het van groot belang dat er goed gekeken wordt waar mensen echt mee geholpen worden en welke inzet er nodig is.

Sinds 2014 zijn er zijn Sociale Wijkteams (SWT’s) opgericht in de buurten, om goede zorg en ondersteuning te kunnen verlenen. Deze SWT’s doen keukentafelgesprekken na een zorgvraag. Deze gesprekken moeten door goed opgeleide mensen worden gevoerd, afspraken moeten stipt worden nagekomen door de zorgverleners en er moet een goede continuering van zorg zijn. Hierdoor worden ernstige problemen op tijd onderkend en wordt de juiste hulp ingezet. Regels zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen rechtsongelijkheid en willekeur plaatsvindt, maar mogen niet leiden tot bureaucratische rompslomp en registratiegekte.

Wat gaan we doen:

 • De Sociale Wijkteams moeten meer gaan samenwerken, zodat de verschillen in aanpak kleiner worden en de kwaliteit overal is gewaarborgd op het juiste niveau.
 • We streven ernaar dat er niet wordt aanbesteed in de zorg. De SP wil dat er in Zaanstad één organisatie komt voor alle Sociaal Wijkteams, zodat de samenwerking en continuïteit wordt verbeterd.
 • Kleinschalige teams, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor goede zorg en dienstverlening, zijn efficiënt en effectief. Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuning. Mantelzorg doe je uit betrokkenheid en niet omdat er onvoldoende professionele hulp beschikbaar is.
 • De toewijzing van hulpmiddelen moet efficiënt en adequaat zijn.
 • In iedere wijk moet een buurtzorghuis zijn, waar mensen opgevangen kunnen worden die vanwege medische redenen tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.
 • Bij de stapeling van eigen bijdragen voor zorg dient een maximum inkomensafhankelijk bedrag vastgesteld te worden.
 • Het leveren van maatwerk vraagt om deskundige en ervaren hulpverleners, waarbij gedegen feedback geboden wordt.
 • De gemeente doet bij voorkeur geen zaken met zorgverlenende instanties waarbij het management meer dan de Balkenendenorm verdient.
 • Er dienen voldoende uitstroommogelijkheden te zijn naar zelfstandige woonruimte voor jongeren en anderen die een hulpprogramma hebben doorlopen in een beschermende woonomgeving.

WELZIJN

Aandacht voor welzijn van mensen is minstens zo belangrijk in de gemeente als de zorg. Investeringen in welzijn kunnen kosten voor de zorg verminderen. Zo kunnen welzijnsorganisaties een rol spelen bij het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen, waardoor vroegtijdige opname kan worden voorkomen. Ook voor andere leeftijdscategorieën is welzijn van belang. De samenhang en het samenspel van verschillende activiteiten op het gebied van welzijn verrijkt de samenleving en brengt mensen met elkaar in contact.

Wat gaan we doen:

 • Welzijnsvoorzieningen in de wijk, zoals buurthuizen, worden in ere hersteld. Zij spelen een belangrijke rol in de wijk op het gebied van welzijn en cultuur. Om buurthuizen meer armslag te geven zouden de huisvestigingskosten van de buurthuizen door de gemeente gedragen moeten worden.
 • Welzijnsorganisaties moeten op wijkniveau een goed programma aanbieden en ondersteuning verzorgen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
 • Wij doen op dit terrein geen aanbestedingen, omdat dat concurrentiestrijd in de hand werkt, maar stimuleren samenwerking.
 • Vrijwilligers zijn belangrijk. Mensen doen ook graag vrijwilligerswerk. Het kan voor mensen zonder werk een goede manier zijn om actief te blijven, maar kan nooit worden verplicht. Vrijwilligersorganisaties kunnen op steun rekenen van de gemeente.
 • Mensen weerbaar maken. Mensen met een eigen sociaal netwerk zijn weerbaarder dan mensen die dat niet hebben. Daarom wordt ingezet op het versterken van de sociale netwerken. Goede welzijnsvoorzieningen in de wijk kunnen daarbij helpen. Buurthuizen met huiskamerfunctie kunnen daar een goede ondersteuning bieden. De gemeente investeert in welzijnsactiviteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van uitsluiting en eenzaamheid.

JEUGD

Het lijkt wel of er tegenwoordig alleen nog maar gesproken wordt over de jeugd als probleem. Bij de SP doen jongeren gewoon mee. In elke wijk horen voldoende voorzieningen te zijn voor jongeren en speelplekken voor kinderen. Bij conflicten tussen de jeugd en buurtbewoners kunnen jongerenwerkers bemiddelend optreden. De SP wil dat de jongeren betrokken worden bij activiteiten in de wijken.

Het onderwijs moet goed zijn. De gemeente heeft daar maar een bescheiden rol in, maar in overleg met de scholen wordt gekeken naar wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen presteren. Een middel hiertoe is inzage in de jaarstukken van de onderwijs- instellingen. We juichen het toe als er een HBO-opleiding in de Zaanstreek komt.

Jongeren kunnen wel problemen hebben. De gemeente is al verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg en kent de wijken waar kinderen in opgroeien. Maar ook hier krijgt straks de gemeente aanzienlijk minder geld om goede jeugdzorg te leveren dan er tot nu toe voor beschikbaar is. 
 De SP wil dat de gemeente met de professionals, die weten wat wel of niet werkt, in gesprek gaat over de beste manier om een waterdicht netwerk te organiseren van hulpverleners in de jeugdzorg. Professionals, ambtenaren en de politiek moeten in gesprek blijven. De jongste kinderen komen in het Centrum Jong, waar problemen bij de ontwikkeling vroegtijdig kunnen worden gezien. Een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van moeilijkheden is weggelegd voor conciërges op scholen. Op deze functie mag absoluut niet bezuinigd worden. Voor oudere kinderen is de school bij uitstek de plaats waar vroegtijdig kan worden opgemerkt dat er iets met een kind aan de hand is. Het is dan ook van het grootste belang dat de gemeente samenwerkt met scholen. Bij kinderen is het belangrijk dat snel de juiste hulpverlening kan worden gegeven. Daarom moet bij de eerste contacten de deskundigheid hoog zijn.

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, neemt ieder jaar toe. Deze kinderen worden beperkt in de deelname aan verenigingen en clubs, met als gevolg dat zij in een vicieuze cirkel terechtkomen. Zij ontwikkelen hun sociale en culturele vaardigheden niet en komen op een lagere opleiding terecht, om vervolgens weer beperkt te worden in de beroepsmogelijkheden. De SP wil dit mechanisme doorbreken en alles in het werk stellen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te verminderen.

Wat gaan we doen:

 • De Jeugdteams worden de belangrijkste laagdrempelige voorziening voor kinderen en jongeren in elke wijk. Daar is alle deskundigheid aanwezig en zijn er korte de lijnen met andere disciplines zoals de schuldhulpdienstverlening. Jongeren geven wij graag blijvend een stem via RAAZ en jongerenraden.
 • In elke wijk zijn jongerenwerkers actief, zij zijn zichtbaar in de wijk voor jongeren en buurtbewoners. Zij dienen als vraagbaak en bemiddelaar, kunnen doorverwijzen en signaleren en aangeven wat er in de wijk nodig is. De SP staat achter het principe van “één gezin, één contactpersoon”. Wijkteams hebben goed contact met de basisscholen.
 • In overleg met de scholen wordt de Bredeschool beter en zonder aanbesteding uitgewerkt. Scholen kunnen hierdoor een belangrijke voorziening in de buurt worden, buiten de gewone schooltijden om. Wij steunen jongerenvoorzieningen zoals skatebanen en graffitiplaatsen.
 • De kans op werk is groter voor mensen met een vakdiploma. De SP wil dat er meer aandacht voor vakonderwijs komt.
 • Omdat leren zwemmen belangrijk is voor alle kinderen, worden de ouders gestimuleerd hen op zwemles te doen. De gemeente springt bij voor gezinnen die de kosten niet kunnen dragen.
 • Muziekonderwijs wordt gestimuleerd. Het kopen van een instrument is vaak duur, er zijn echter ook mogelijkheden kinderen hun eigen instrument te laten maken. Fluxus kan dat ondersteunen en het model van het Leerorkest in Amsterdam overnemen. Kinderen van ouders met een minimum inkomen kunnen instrumenten (gratis) in bruikleen krijgen.
 • Jongeren worden meer bewust gemaakt van de wereld om hen heen, er komt meer aandacht voor maatschappelijke, levensbeschouwelijke en politieke vorming. De gemeenteraad neemt hiervoor initiatieven.
 • Er komen jongerenraden.
 • We gaan in hoog tempo woonruimte voor jongeren realiseren, zodat ze niet meer tien jaar hoeven te wachten tot ze zelfstandig kunnen wonen.

OUDEREN

Te vaak krijgen de ouderen de schuld van de te hoge overheidsuitgaven. Door de vergrijzing wordt de gezondheidszorg steeds duurder. De pensioenregelingen worden versoberd. Oud worden vindt de overheid eigenlijk heel vervelend. Een nieuwe manier van denken is hard nodig. Over de verdeling van de middelen in een maatschappij waarin voor iedereen een plaats moet zijn. Waar jong en oud en iedere persoon die ondersteuning wil een geaccepteerde plek heeft. Wij zullen met elkaar de zorg voor de ouderen moeten dragen. Het is absoluut niet gepast om te propageren dat ouderen graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en tegelijkertijd de randvoorwaarden om dat mogelijk te maken steeds verder af te knijpen. Sociaal isolement is en wordt een steeds groter probleem.

Computers en sociale media bieden daarin geen oplossing. Men ziet toch graag een mens van vlees en bloed. Veel ouderen zijn minder mobiel naarmate de leeftijd toeneemt. Doordat een aantal buurthuizen is gesloten, zijn ze minder goed bereikbaar voor deze groep. Het verzorgingshuis is in de ban gedaan, dus rest er niet veel anders dan thuis achter de geraniums te wachten op je einde. De SP gaat de discussie aan op welke plek in de samenleving de ouderen recht heeft.

Wat gaan we doen:

 • We streven naar een buurthuis met een “huiskamerfunctie” in elke wijk.
 • De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende en betaalbare vervoersmogelijkheden zijn, zodat ouderen die minder mobiel zijn niet in een isolement geraken.
 • De huishoudelijke zorg moet goed en betaalbaar blijven.
 • Stapeling van eigen bijdragen voor gezondheidszorg moet beperkt worden, zodat zorg betaalbaar blijft voor iedereen.
 • Organisaties die cultuuractiviteiten voor ouderen mogelijk maken, worden door de SP ondersteund.
 • De SP wil een speciale wethouder voor ouderenbeleid.
 • We gaan meerdere woonvormen voor ouderen ontwikkelen, zoals woongroepen en zorgwoningen, zodat alleenstaande ouderen betaalbaar en in goed gezelschap kunnen wonen.
 • Er komen programma’s voor jongere ouderen om zich beter voor te bereiden op de oude dag.

U bent hier