h

Inbreng SP Kadernotadebat 2015

11 juni 2015

Inbreng SP Kadernotadebat 2015

Op donderdag 11 juni werd de Kadernota besproken. Daarom diende de SP - samen met andere partijen - diverse moties en amendementen in. Daarmee probeerden we nog wat goed beleid op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te formuleren. Dit tegen de visieloze kadernota van het rechtse college in. Hier onze bijdragen in het debat.

Cultuurcluster

Nora SwagermanHet is niet zo dat wij van de SP tegen cultuur zijn. Het is niet zo dat wij Inverdan niet willen afmaken. Het is wel zo dat wij op de Figarolocatie een mooi gebouw willen. Maar het is niet zo dat we daar een cultuurcluster willen neerzetten.

Zoals al eerder gezegd een peperduur gebouw op peperdure grond.
En inmiddels ook peperdure organisaties die er gebruik van gaan maken en het beheer moeten uitvoeren.

Het overstappen van de beoogde organisaties naar het cultuurcluster brengt met zich mee dat zij gezamenlijk zo’n kleine miljoen euro extra subsidie nodig hebben om op die locatie te kunnen zitten. Daarnaast komt nog die 470.000 eurom extra exploitatiekosten.

Maar cultuur en geld zijn moeilijk te verbinden, het gaat ons veel meer om het feit dat het cultuurcluster meer als statussymbool gezien wordt. En nee, wij willen niet meewerken aan zo’n statussymbool.

De raad praat er nota bene bijna wekelijks over hoe zij de bezuinigingen in de zorg, voor de mensen dragelijk kunnen maken. En dan gaan wij hier nu zeggen:“Jammer mensen trekt u de broekriem nog maar wat verder aan, uw volksvertegenwoordigers stoppen het geld liever in een gebouw.”

En nee: het heeft totaal geen zin om zoals de PvdA en de CU willen, het proces door te laten lopen en vanuit de rijdende trein allerlei prognoses en begrotingen op te vragen. Met het verkeerde idee ‘als de trein eenmaal rijdt is hij niet meer te stoppen’.Wij willen juist aan de noodrem trekken!

De economie trekt aan, college ga op zoek naar particuliere investeerders en stuur de trein weer richting de Zaan daar zijn de locaties waar de cultuur is, was en hoort te zijn.

Het is een mooie bouwlocatie, dat klopt. De economie trekt aan dus kan ik mij niet in denken dat er geen partijen zijn die zich daar willen vestigen en daarvoor kunnen betalen.

Gebiedsontwikkeling Provily/Slibkuil

Evert HartogHet dit college slaagt er niet in de enorme tekorten op de woningmarkt, met name de tekorten van sociale huurwoningen, aan te pakken. De focus ligt op het aantrekken van mensen met hoge inkomens en hoge opleidingen en ook die doelstellingen worden niet gehaald. We moeten alle zeilen bijzetten om die tekorten aan te pakken en daarom roepen we u, collega raadsleden op, nu het nog kan en de aanbestedingen nog moeten worden gestart, een motie die we samen met Rosa hebben ingediend, met het voorstel om 30 % sociale huurwoningen te gaan bouwen op het nog te ontwikkelen terrein Provily-slibkuil te gaan bouwen.

Inkomensondersteuning

Evert HartogHet college heeft in de raadsinformatiebrief van 28 april, nu zelf geconstateerd dat de gemeentelijke regels om inkomensondersteuning aan te bieden aan huishoudens tot 110 % van de bijstandsnorm, een goede maatwerk ondersteuning van inkomens van net boven de 110 % van de bijstandsnorm in de weg staat. Deze barrière moeten we wegnemen, zodat dit probleem kan worden opgelost. Uit door ons opgevraagde gegevens blijkt dat er jaarlijks een dringende behoefte is bij ruim duizend gezinnen met een inkomen tussen 110 en 120 % van de bijstandsnorm, aan extra ondersteuning en dat dit 1,1 mln per jaar kost. De Gemeente heeft uit de rijksgelden een meevaller gekregen uit het budget BUIG (inkomensondersteuning) van 4,4 mln. Met onze motie .. willen wij daarvan 3,3 miljoen euro opzij leggen om de komende drie jaar, de rest van deze collegeperiode, de ondersteuning op te trekken naar 120 % van de bijstandsnorm, zoals in veel andere gemeenten ook is gedaan.

BaanStede

Evert HartogDe bezuinigingen op de sociale werkvoorziening met Baanstede beginnen te knellen. Er wordt bezuinigd op lonen door promoties te ontmoedigen en door demotie toe te passen. Of de doelstellingen worden gehaald om meer werk uit te besteden is zeer onzeker. De directie heeft geen verdere mogelijkheden meer om te bezuinigen zonder dat het erg veel pijn gaat doen, en dat voor mensen die al kwetsbaar zijn. Eerder is afgesproken dat de bezuinigen moeten leiden tot een tekort van 3,6 mln in 2019. Dat wordt niet gehaald, het wordt 4 mln. Dit college en het bestuur van Baanstede houdt tegen beter weten in echter vast aan de doelstelling van een maximaal tekort van 3,6 mln. Samen met ZIP stellen wij met deze motie voor de extra bezuiniging van 400.000 euro die het bestuur van Baanstede voorstelt niet uit te voeren en ons deel van 200.000 euro te reserveren. Tevens vragen wij het college er bij de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling op aan te dringen ook te accepteren dat het tekort in 2019 4 mln zal zijn ipv 3,6 mln zodat de extra bezuinig achterwege kan blijven.

WMO

Evert HartogDe decentralisaties en de onderlinge concurrentie bij de thuiszorg hebben er toe geleid dat de uurvergoedingen voor het uitvoeren van thuiszorg onder druk staan. Die zijn nu 30 % lager dan een aantal jaar geleden. Gevolg is dat de lonen omlaag gaan en dat organisaties financieel zijn uitgekleed. Dat laatste brengt grote risico’s met zich mee ook voor Zaanstad. De grootste contractpartij in Zaanstad, staat er financieel beroerd voor. Het risico dat deze of andere organisaties die WMO-taken uitvoeren het einde van het jaar niet halen is reëel. Dat brengt extra kosten met zich mee. Als we de WMO-zorg op het juiste niveau willen blijven uitvoeren is een reserve nodig voor noodscenario’s. Daarom stellen wij voor om het resterende positieve resultaat van 4,43 mln uit het BUIG-budget te weten 900.000 euro, te reserveren om tegenvallers op te kunnen vangen.

Woningbouw

Evert HartogOnze gemeente heeft een wachtlijst voor sociale huurwoningen van ruim 9 jaar. Dat is onacceptabel. Er zijn hele bevolkingsgroepen die niet meer in staat zijn om op redelijke afstand van hun werk een woning te vinden. We moeten alle zeilen bijzetten om deze wachtlijst te verkorten. De doelstellingen van dit college om 600 woningen per jaar te bouwen zijn te mager. Het is hard nodig om de bouw van sociale huurwoningen stimuleren. Motie 39 die we samen met Rosa indienen stelt voor in het MPG als doelstelling op te nemen projecten met 40 % sociale woningbouw te stimuleren. Wij verwachten uw steun!

Sociale veiligheid

Roland van BraamDoor de bezuinigingen zijn er bijna geen jongerenwerkers meer. Terwijl een jongerenwerker de buffer is tussen de wijkagent en de samenleving is. En zijn jongerenwerkers de oren en ogen van buurten en daar moeten we gebruik van maken. Door de komst van sociale wijkteams is er geen specifiek jongerenwerk van Dock meer in Zaanstad. Het jongerenwerk is volledig opgegaan in de sociale wijkteams. En die vullen naar eigen goeddunken het jongerenwerk in en zijn jongerencentra gesloten. Hierdoor zijn streetcornerwerkers niet of nauwelijks meer pro actief op straat.

Met Motie 55 sociale veiligheid stelt de SP voor om voldoende budget vrij te maken om in de wijken een netwerk van pro-actieve jongerenwerkers/streetcornerwerkers te installeren die als verbindende factor kunnen optreden tussen de jongeren en de voor hen ingewikkelde samenleving.

Besteding rekening resultaat (Plan van de Stad)

Patrick ZoomermeijerDe SP is misschien wel de grootste voorstander van plannen voor de stad. Met burgers zelf die beslissen, al dan niet via een referendum: directe democratie, zonder plannen bedacht in deze ivoren toren van voor de crisis die een in steen gehosuwen lijn vormen waarvan niet mag worden afgeweken. Daar zullen we het op een later moment in deze zaal nog over hebben.

Omdat er nog geen uitgewerkt plan is over hoe het geld voor het Plan van de Stad te besteden, zien wij voor een deel van de 12,2 miljoen alvast bestedingsdoelen die al wél duidelijk zijn en vooral ook urgent: namelijk voor een reservering voor de thuiszorg, voor BaanStede en voor Inkomensondersteuning. Hier hebben we ook amendementen voor ingediend. Die kosten 4,4 miljoen, precies de BUIG-gelden van Rijksoverheid, die een sociaal bestedingsdoel hadden en dat nu ook direct weer krijgen.

De overblijvende 7,8 miljoen kunnen altijd nog worden besteed aan plannen voor de stad. Maar we willen ze binnen het investeringsfonds dan wel reserveren voor de programma's Werk, inkomen en integratie, Wonen en ruimtelijke ontwikkeling, Milieu, Maatschappelijke ondersteuning en welzijn en/of Cultuur. Zodat ze niet in bijvoorbeeld wegen gaan zitten, maar de mensen en hun welzijn ten goede komen.

Meer lezen?

U bent hier