h

MAAK.Zaanstad neemt Zaankanters niet serieus

17 oktober 2015

MAAK.Zaanstad neemt Zaankanters niet serieus

Patrick Zoomermeijer
Allereerst zijn we zeer ontevreden over het hele proces van 'MAAK.Zaanstad', voorheen 'Plan van de Stad', tot nu toe. We hebben zelfs in onze fractie besproken of we hier vanavond wel het woord zouden moeten voeren, omdat dit geïnterpreteerd kan worden als een goedkeuring voor de gang van zaken. En die goedkeuring kan het proces tot nu toe wat ons betreft beslist niet wegdragen. Maar omdat dat ook gezegd moet worden en de inwoners van Zaanstad kennis moeten kunnen nemen van onze onvrede, zit ik hier nu toch.

Bijdrage  van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in het Zaans Beraad van 8 oktober 2015

Wij zijn als SP erg cynisch geworden over hoe de burgemeester (als portefeuillehouder) inspraak beziet. De raadscommissie was niet akkoord met de naam 'MAAK.Zaanstad', toch werd dat de naam, en was de website een dag later onder precies die naam in de lucht en een persbericht uitgestuurd. De burgemeester bood later excuses aan in het presidium en zou met uitleg komen over wat er mis was gegaan en met een voorstel komen over hoe dit proces alsnog goed te bespreken, en dan ligt hier nu opeens een uitgewerkt plan. Als dát een invulling van het begrip inspraak is, dan hoeft het voor de SP niet. Het komt op ons teveel over als een hobby van één persoon, niet als een uitgesproken wil om bewoners mee te laten denken en te laten beslissen over de toekomst van onze mooie Zaanstreek. Wij voelen dit als angst voor de burger.

De SP ziet het plan dat nu voorligt puntsgewijs als:

  • een uitgekiend project van het college om zich van draagvlak te verzekereren
  • een manier om burgers de indruk te geven dat zij mee kunnen praten
  • de raad uiteindelijk een raadsvoorstel te presenteren dat én gekuist is én het stempel van de door het college gekozen gesprekspartners heeft gekregen, waardoor de raad nog weinig te zeggen heeft

De SP vindt het dan ook onwenselijk dat:

  • de thema's en agenda al vooraf zijn bepaald
  • de verouderde en achterhaalde beleidsstukken niet serieus ter discussie staan
  • kritische geluiden uit de gemeenschap gedurende het traject worden weg gezuiverd
  • tegelijkertijd belanghebbende bedrijven en organisaties, vergelijken bij burgers, een mooi podium krijgen
  • de raad zo op afstand wordt gezet

Met werkelijke participatie heeft dit weinig te maken. "Stap 0" op de. participatieladder wordt genegeerd; namelijk inwoners vragen wat ze willen, maar het college gaat meteen naar "stap 1": een plan. Doordat er al is bepaald waarover gesproken mag worden en door. de keuze voor bepaalde belangenorganisaties als gesprekspartner wordt de uitkomst sterk gestuurd.

Bovendien, als we hiermee in zouden stemmen zal de raad zichzelf tot klankbordgroep van het ambtelijk apparaat en het college marginaliseren.

Dat het college de maakbaarheid van Zaanstad helemaal niet zo serieus neemt, blijkt ook uit de 3,4 miljoen die in de nog te bespreken begroting zomaar uit de pot voor het Plan van de Stad wordt gehaald om financiële gaten te dichten.

Meer lezen?

U bent hier