h

SP en VVD stellen minister vragen over geluidsoverlast Coenbrug

31 mei 2016

SP en VVD stellen minister vragen over geluidsoverlast Coenbrug

De SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling en Barbara Visser (VVD) hebben de minister schriftelijke gesteld om duidelijk te krijgen of in Zaandam langs de A8 de geluidsnormen worden overschreden. Vooral in de Boerejonkerbuurt ervaren de bewoners veel overlast, en daar organiseerden ze onlangs een bijeenkomst over, waarbij Kamerleden Smaling en Visser aanwezig waren.

In Dagblad Zaanstreek was onlangs te lezen dat zelfs op rustige momenten de normen worden overschreden in het Kogerveld en de Slachthuisbuurt. De SP en VVD in de Tweede Kamer willen hier duidelijkheid over en twijfelen of de hoogte van de inmiddels dertig jaar oude geluidsschermen nog wel van deze tijd is. De Zaanse SP heeft hier kort geleden ook al samen met GroenLinks en de PvdA al vragen over gesteld aan het college.

Vragen van het lid Smaling (SP) en Visser (VVD) aan de minister van I&M over overschrijding van geluidsnormen op A8 bij Zaanstad

 • Is er sprake van een overschrijding van de geluidsnormen langs de A8 in Zaanstad? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de wettelijke geluidsnormen voor geluid en welke maatregelen heeft u reeds genomen en bent u bereid nog te nemen?
 • Bent u bekend met de zorgen van de bewoners langs de A8 bij de Coenbrug inzake eventuele overschrijdingen op het gebied van fijnstof en NOx? Deelt u deze zorgen, aangezien uit het NSL 2015 geen overschrijding van de normen vwb NOx en PM10 te zien is?
 • Vindt u de geluidsschermen aan de A8 nabij de Coenbrug (uit 1986) van voldoende hoogte en kwaliteit om aan de wettelijke normen te voldoen? Wordt voor het Geluidsregister en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dezelfde schermhoogte gehanteerd? Zo nee, waarom niet?
 • Wanneer zijn de resultaten van de onderzoeken naar geluid c.q. aanpassingen van de Schinkelbrug in Amsterdam bekend? In hoeverre bieden de uitkomsten van dit onderzoek ook aanknopingspunten voor de aanpak van de Coenbrug? Zo ja, welke en bent u bereid deze toe te passen?
 • Hoe is de verkeersdrukte op de A8 in Zaanstad veranderd sinds de opening van de Tweede Coentunnel en de A5? In welke mate is de filezwaarte afgenomen na de opening van de Tweede Coentunnel en de A5? Is de doorstroming op het onderliggend wegennet ook verbeterd? En wat heeft het voor de luchtkwaliteit betekend?
 • Hoe vaak staat de brug over de Zaan open en wat is daarvan de invloed op de filedruk en de doorstroming op het onderliggend wegennetwerk?
 • Welke veranderingen in doorstroming worden voorzien wanneer de A8 en de A9 met elkaar zouden worden verbonden? Is in de berekeningen inzake geluid en luchtkwaliteit hier al rekening mee gehouden? Wat betekent dit voor de doorstroming op het onderliggend en hoofdwegennetwerk? En wat daarmee eventueel voor de luchtkwaliteit en geluidsreductie?
 • Welke meetdichtheid (zowel in ruimte als tijd) wordt gehanteerd langs de A7 en de A8 in en rond Zaanstad op het gebied van geluid en fijnstof/NOx? Is dit vergelijkbaar met andere gebieden in Nederland?
 • Klopt het dat de berekeningen voor het NSL, via het model INWEVA, zijn gebaseerd op gegevens van het geluidsregister van 2008? Zo ja, is er dan geen behoefte aan actualisatie gezien het feit dat er een Tweede Coentunnel is geopend en er sprake van is om de A8 met de A9 met elkaar te verbinden?
 • Hoe worden de door RIVM gehanteerde meet- en berekeningsmethoden voor luchtkwaliteit en geluid internationaal beoordeeld? Doet de gemeente zelf aanvullende onderzoeken, bijvoorbeeld in de vorm van steekproeven en welke uitspraken kunnen op basis van dergelijke steekproeven worden gedaan?
 • Hoe worden filegegevens verwerkt in de modellen tbv geluid en luchtkwaliteit? Worden deze jaarlijks herijkt met de meest recente emissie factoren? Zo ja, hoe verklaart u dan de stelling van de bewoners dat voor de A8 bijvoorbeeld geen stagnatiefactoren ingevuld zijn in het Geluidsregister, terwijl dit bij de NSL wel het geval is. Hoe komt dat?
 • Bent u van mening dat de gegevens op basis waarvan Rijkswaterstaat geluids- en fijnstof productie vaststelt voldoende accuraat zijn? Zo ja, hoe verklaart u dan dat in de NSL rapportage 2010 over het jaar 2009 een baanvak van de A7 ineens de helft van zijn personenauto's verliest (zonder op- en afrit)? 
 • Vindt u dat de burger, ondanks de toegang die er is tot de gegevens (waarvoor hulde), voldoende inzicht heeft in de structuur van de verkeersmodellen en de relatieve gevoeligheid van modelparameters? Kunt u dat toelichten?

Meer lezen?

U bent hier