h

Discriminatie in Zaanse horeca?

29 december 2016

Discriminatie in Zaanse horeca?

Op Kerstavond is een Syrische statushouder de toegang geweigerd bij hoecagelegenheid The Mail Company in Zaandam. De toegang werd geweigerd, zo werd gezegd, 'omdat zijn ID maar vijf jaar geldig is'. Na wat er zaterdag gebeurde kwamen op social media helaas weer veel Zaanse voorbeelden hiervan voorbij.

Foto: SP / www.sp.nl
Roland van Braam

Van vrijwilligers die met statushouders activiteiten doen, en met wie wij goed contact mee hebben, krijgen wij steeds meer van dit soort berichten. Uit deze verhalen komt ook naar voren dat deze incidenten lang niet altijd worden gemeld bij de politie of het Bureau Discriminatiezaken.

Met de komst van een groot AZC in de binnenstad van Zaandam in de loop van 2017 bestaat de kans dat dit soort incidenten zal toenemen. Dat mag niet gebeuren! Ook in Zaanstad staan we pal voor verdraagzaamheid en tegen racisme, discriminatie en uitsluiting!

Dat zulk discriminerend of racistisch beleid in de Zaanse horeca volstrekt niet thuishoort is duidelijk. Vandaar dat de SP samen met GroenLinks en ROSA hierover zogenaamde schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college.

Vragen SP, GroenLinks en ROSA

  • Is het college op de hoogte van het feit dat er in de Zaanse horeca wordt gediscrimineerd?
  • Is er enig zicht op de aantallen incidenten van discriminatie in de horeca en is bekend op
  • welke gronden de discriminatie plaatsvindt?
  • Hoe worden de betreffende horecaondernemers aangesproken op het gedrag van hun personeel en zijn er afspraken politie hierover gemaakt?
  • Worden vluchtelingen en statushouders geïnformeerd over de wegen die zij kunnen bewandelen als ze slachtoffer zijn van discriminerend gedrag?
  • Wat is de huidige status van acties als 'Wie discrimineert wordt hier geweerd', en wat zijn de effecten daarvan (geweest)?
  • Is het college bereid om, met de komst van het AZC in gedachten, een (nieuwe, grotere) campagne op te zetten, zowel gericht op de toekomstige bewoners van het AZC als op de horeca-ondernemers, om gevallen als hierboven beschreven in de toekomst zo mogelijk te voorkomen en, indien zij zich toch voordoen, snel en adequaat handhavend op te treden?
  • En is het college met ons eens dat het weigeren van de toegang in horeca gelegenheden op grond van “je ID is vijf jaar geldig”, in strijd is met horeca convenant? Graag een toelichting.
  • Uit de berichten blijkt dat er lang niet altijd blijkt melding wordt gedaan. Is het college daarmee bekend? En is het college bereid om duidelijker te communiceren waar én hoe je meldingen kunt doen van discriminatie?
  • Is het college bereid om horecagelegenheden direct aan te spreken of beboeten van de horecagelegenheid/heden in kwestie?

Meer lezen?

U bent hier