h

Meer continuïteit SWT's

14 december 2017

Meer continuïteit SWT's

Evertt Hartog
In 2014 is de nieuwe structuur voor Sociale Wijkteams opgezet in Zaanstad. Deze nieuwe structuur vloeide voort uit de decentralisatie van overheidstaken zoals Wajong, jeugdwerk en zorgtaken (WMO), naar de gemeenten. In Zaanstad zijn in 2014 vijf hoofdaannemers gekozen voor het uitvoeren van de taken voor de elf Sociale WijkTeams en vijf Jeugdteams, via een aanbesteding. De aanbestedingsperiode liep vier jaar, van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019. Nu moet voor de volgende periode een nieuwe aanbesteding worden gedaan. Het college heeft er nu voor gekozen met minder hoofdaannemers te gaan werken voor een langere periode, van 8 jaar.

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad van 7 december 2017 

De SP heeft in het Zaans Beraad van 22 november 2017 daarover het volgende gezegd:

De SP heeft aan het begin van deze bestuursperiode veel kritiek gehad op de eerste aanbestedingsprocedure van de SWT’s. Dat is u bekend. Het voorstel dat nu voor ons ligt is veel beter. Het siert de wethouder dat onze kritiekpunten serieus zijn genomen en nu hebben geleid tot een betere aanbestedingsprocedure voor een langere periode.

We zijn tevens blij dat het college inziet dat er niet alleen generalisten nodig zijn maar ook specialisten. Er is financiële ruimte voor opbouwwerk. De werkdruk is momenteel te hoog bij de SWT’s, een ruimer budget zal nodig zijn. In de volgende begroting, met een nieuw college zal dat nog geregeld moeten worden. Jongerenwerk kan wat ons betreft nog een tandje beter, tevens moet er een betere scheiding komen van handhaving en echt jongerenwerk. Daar blijven wij voor pleiten.

Tijdens de beraadslagingen bleek dat er bij de raad bezwaren bestaan tegen de opsomming van thema’s die voorvloeien uit de doorontwikkelagenda. De indruk wordt gewekt dat het een afvinklijstje is. De wethouder heeft aangegeven dat het lijstje niet zo bedoeld is en dat er ruimte moet zijn voor meer onderwerpen dan de genoemde thema’s. Om misverstanden te voorkomen heeft de raad voorgesteld een extra punt aan de besluitenlijst (G) toe te voegen zodat de opdracht altijd kan worden bijgesteld aan nieuwe eisen voortvloeiend uit het voortschrijdend inzicht en de maatschappelijke veranderingen die zich blijven voordoen. We gaan ervanuit dat het college het met de aanpassing eens is.

U bent hier