h

Dure verhuizing Kraaien bedreigt flora en fauna

2 december 2016

Dure verhuizing Kraaien bedreigt flora en fauna

Roland van BraamVorig jaar heeft een meerderheid (maar niet de SP!) van de raad besloten dat hockeyvereniging naar een meer centrale plek in Zaanstad moet, namelijk de Fortuinweg in Zaandijk. De SP vind natuurlijk ook dat de hockeyvereniging die nu in Wijde Wormer zit een betere locatie verdiend. Het ligt op een afgelegen plek en voor jongeren is het gevaarlijk fietsen over de slechtverlichte dijk.

Vorig jaar heeft de raad een bedrag gereserveerd van 4,5 miljoen voor de verhuizing van de Kraaien naar de Fortuinweg in Zaandijk. De SP vond dat het toen al heel veel geld en wij maakte ons zorgen over de locatie die vlak aan een Natura 2000-gebied grenst.

Inmiddels blijkt dat de gereserveerde 4,5 miljoen niet genoeg, want het wordt nu geschat op 6,7 miljoen! Dus moet dit vanwege ruim 1,5 miljoen méér weer langs de raad, om een verhuizing mogelijk te maken. Het is net Sinterklaas, hoe deze raad met gemeenschapsgeld omgaat, wij zouden di geldt héél anders inzetten!

Nu bereikte ons berichten dat er inmiddels al gesnoeid werd in het gebied van de Fortuinweg. Terwijl nog uitgezocht moest worden wat de gevolgen zijn van het verbouwen en snoeien voor het gebied. Kortom, de gemeente liep al voor de kudde uit!

Van de week heeft op initiatief van de SP samen met GroenLinks hierover schriftelijke vragen gesteld.

Vragen SP en GroenLinks

Er worden voorbereidingen getroffen voor een verhuizing van hockeyvereniging “de Kraaien“ naar de Fortuinweg in Zaandijk. Belangenvereniging huiseigenaren Harpstraat te Zaandijk en de Vogelbescherming Zaanstreek maken zich zorgen over de flora en fauna in dit gebied.

Er is geconstateerd dat er werkzaamheden op genoemde locatie worden uitgevoerd, die in strijd zijn met de Flora- en Faunawet, hoofdstuk 1, artikel 2, waarin is aangegeven dat: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten alsmede voor hun directe leefomgeving.

De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijk wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
En tevens in strijd met artikel 8, 10 en 11 in hoofdstuk 3 van de Flora en Faunawet.

  • Vindt het college dat er strijdige activiteiten worden uitgevoerd op de Fortuinweg en dat de gemeente zich niet houdt aan de Flora en Fauna-wet? Graag een toelichting.

Begin juli is een quickscan gemaakt van het terrein in opdracht van de gemeente Zaanstad. Op basis van deze quickscan is geconstateerd dat de locatie (potentieel) geschikt is voor een aantal licht beschermde soorten (tabel 1 Flora en Faunawet en voor zwaar(der) beschermde soorten ( tabel 2 en 3 Flora en Faunawet en Rode lijst). Toch zijn er al door de gemeente maai –en snoei-werkzaamheden gedaan.

  • Vindt het college dat de maai- en snoeiwerkzaamheden strijdig zijn met de Flora en Faunawet? Graag een toelichting.
  • Is het college bereid de werkzaamheden locatie Fortuinweg stop te zetten zolang door het RVO niet is vastgesteld dat , het uitvoeren van de door u gewenste handelingen geen schade zal toebrengen ?
  • Groot Eco advies schrijft in haar rapportage dat er een broedvogelinventarisatie nodig is om vast te kunnen stellen welke soorten er broeden in het gebied. Deze inventarisatie kan op zijn vroegst pas plaats- vinden vanaf het komende broedseizoen (maart 2017). De wethouder heeft in een raadsinformatie brief aangeven dat de bomen voor maart 2017 gekapt moeten worden. Graag een toelichting waarom de bomen gekapt worden alvorens een broedvogelinventarisatie is gedaan?
  • Door de verhuizing verliest Zaanstad een stukje natuur. Is het college van plan cq bereid dit verlies elders te compenseren? Bijvoorbeeld door een ander gebied aan te wijzen als natuurgebied, dan wel door het aanleggen van daktuinen, groene gevels of anderszins.
  • Kan er een inschatting gemaakt worden van het nog aan te schaffen stuk grond (staat nu nog op pro memorie)? Namens de fracties, SP, Roland van Braam GroenLinks, Paul Laport

U bent hier