h

Zorgen over gevolgen van de A8-A9 voor de Stelling van Amsterdam

25 maart 2017

Zorgen over gevolgen van de A8-A9 voor de Stelling van Amsterdam

Op 21 maart schreven diverse organisaties in deze regio een brief aan ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en de UNESCO over hun zorgen over de nu onderzochte varianten van de doortrekking A8-A9. Ze vrezen dat daardoor de wereldberoemde Stelling van Amsterdam, werelderfgoed (Wold Heritage List REF.957) en hier in de Zaanstreek bekend van onder andere het Fort Krommeniedijk, wordt aangetast.

Foto: Evert Hartog / www.zaanstreek.sp.nl

De brief:

In uw technisch rapport van 20 november 2015 vraagt u de provincie Noord-Holland om voor u de veranderingen in de Stelling van Amsterdam, tussen 1995 en vandaag, te visualiseren. In februari 2017 heeft de provincie aan deze vraag gehoor gegeven. Wij zijn niet geïnformeerd over de inhoud van de brief. Hoewel de provincie Noord-Holland ons niet heeft geïnformeerd over de exacte inhoud van hun rapport, maken wij ons grote zorgen of de provincie u wel adequaat op de hoogte heeft gesteld.

U vroeg in uw schrijven van 20-11- 2015 aan de provincie om alternatief 7 verder uit te werken, opdat u kon beoordelen of dit voldoende oplossend zou zijn voor de geschetste verkeers en milieu problemen. De provincie Noord-Holland heeft dat niet gedaan.

In plaats daarvan richt zij zich op drie andere alternatieven namelijk; nr 2 (Nulplus) , nr. 3 (Golfbaan) en nr. 5 (Heemskerk). Twee van deze drie alternatieven hebben een aanzienlijk vernietigende impact op de Stelling van Amsterdam.

Daarom schrijven wij, als belanghebbenden en deskundig op het gebied van landschap, cultuur, historie en militair erfgoed, aan u onze visie op deze periode van ruim 20 jaar en op de huidige plannen in dit gebied.

In 1995 (tijdens de inventarisatie voor de nominatie) waren de (smalle) inundatievelden in de sector Zaandam nog intact. Nu is alleen het inundatieveld van fort Aan den Ham nog redelijk ongeschonden.

Bij aanleg van de verbinding A8-A9 door dit gebied gaan zelfs de overgebleven kernwaarden verloren.

Zowel het Heemskerk- als Golfbaan-alternatief zijn desastreus voor de kernwaarden van de forten Aan den Ham en Veldhuis.

In mei 2016 bent u geïnformeerd over het besluit om in het inundatieterrein van fort Aan den Ham een opstelterrein voor treinen aan te leggen.
Het Herritage Impact Assessment constateert dat de combinatie van opstelterrein en (snel)weg te fors ingrijpen op de Outstanding Universal Values (OUV). Zie pagina 109 t/m111 van het HIA-rapport. Op pagina 47 van de agenda voor de conferentie in juli 2016 te Istanbul waarschuwt ook u voor plannen die deze kernwaarden aantasten.

Wij willen benadrukken dat de ontwikkeling van de snelweg verbinding A8-A9 geen nationaal belang betreft. Het is puur een regionaal verkeersprobleem.

De provincie heeft u nu een aantal visualisaties voorgelegd betreffende de alternatieven Golfbaan (3) en Heemskerk (5).

Het betekent een nieuwe snelweg midden door de Stelling van Amsterdam.
Welke kunstwerken en camouflages ook zullen worden toegepast, het gaat ten koste van de overgebleven kernwaarden in dit deel van de Stelling van Amsterdam.

Hierbij refereren we bijvoorbeeld aan de aanleg van een groot en massief viaduct (ongeveer 150 meter lengte en vier rijbanen breed) van ca. 150m lang boven de Fort Veldhuis of aan de tunneloplossing onder de liniewal en de waterweg de “Kil” bij Busch en Dam. Er wordt zelfs gesuggereerd om de “Kil” om te leggen. Wij noemen dat geschiedvervalsing.

Het schootsveld, zichtlijn en inundatieterrein van de forten zullen onaanvaardbaar aangetast worden.

In de volgende alinea propaganderen wij alternatief 2, welke u ook niet is voorgelegd door de provincie Noord Holland. Maar mocht de provincie besluiten alternatief 2 niet te willen uitvoeren, dan stellen wij voor dat u alsnog aandringt op onderzoek en uitwerking van alternatief 7.

Het HIA rapport meld onder risico inschatting (p111) “Ontwikkelingen die geen invloed hebben op het World Heritage worden aanvaardbaar geacht.”
Alternatief 2, (Nul-plus alternatief) is een verbinding A8-A9 via bestaande wegen.

Met aanpassingen blijkt deze een vergelijkbaar oplossend vermogen te hebben als alternatieven 3 en 5. Daarmee biedt alternatief 2 een gelijkwaardig duurzaam en directe oplossing voor de geconstateerde problematiek in de Zaandam-regio.

Daarnaast brengt alternatief 2 geen aantasting van de Stelling van Amsterdam met zich mee en vervalt de noodzaak van alternatief 3 en 5.
We dringen er dan ook bij u op aan om de provincie te adviseren, de Stelling van Amsterdam niet aan te tasten.

De provincie Noord Holland heeft de brief van ICOMOS van 20 november 2017 als volgt uitgelegd; Provincie Noord Holland vond een direkte verbinding tussen de A8-A9 nodig en daarom is afbraak van de Stelling van Amsterdam acceptabel. Dit is in tegenspraak met de functie van de provincie Noord Holland als site-holder van diezelfde Stelling van Amsterdam

Wij, de ondertekenaars, stellen dat de status van het Werelderfgoed dient te prevaleren boven een lokaal belang.

Wij zien ICOMOS/UNESCO als hoeders van het werelderfgoed en vragen u daarom als zodanig te handelen en de Stelling van Amsterdam te verdedigen.

Buurtschap Bus(ch) en Dam
Stichting Oer-IJ
Land en Tuinbouw Organisatie
Heemskerkse Golfclub
Stichting Egijn
Houd Broekpolder Leefbaar
Vereniging Milieubeheer Zaanstreek
Milieufederatie Noord-Holland
Vereniging Open Polders Assendelft
C.N. de Wildt, expert Stelling van Amsterdam

Meer lezen?

U bent hier