h

SP en milieubeweging hebben gelijk: beschermde dieren op locatie Kraaien

12 juli 2018

SP en milieubeweging hebben gelijk: beschermde dieren op locatie Kraaien

Roland van BraamDe Noordse woelmuis, een zeldzame diersoort, die alleen in Nederland voorkomt en een beschermde status heeft, is aangetroffen in het gebied waar hockeyvereniging De Kraaien naartoe wil verhuizen. Op de Fortuinlocatie in Zaandijk, onlangs door de gemeenteraad als plek voor de ontwikkeling van sport aangewezen, blijkt daardoor wederom een beschermde soort voor te komen. Eerder waren er rugstreeppadden en beschermde vleermuizen aangetroffen.

Het onderzoek werd met behulp van ecoloog David Sluis uitgevoerd door Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) en de Werkgroep Natuurgebied Fortuin (WNF), een groep betrokken bewoners die het gebied wil behouden als natuurgebied. Eerder onderzoek in opdracht van de gemeente stelde dat er geen Noordse woelmuizen voorkomen. Dat is nu weerlegd. Volgens de Werkgroep zijn bij het onderzoek in opdracht van de gemeente de inloopvallen op suboptimale droge locaties uitgezet, “terwijl de Noordse woelmuis zich veelal terugtrekt op nattere delen van het terrein. Dit beperkt de vangstkansen,” aldus de groep in een reactie op het eerdere gemeentelijke onderzoek.

Omwonenden, KMZ en de WNF hebben bij de rechtbank in Haarlem beroep aangetekend tegen de ontheffing die verleend is. Deze ontheffing was nodig om het leefgebied van zeldzame soorten te mogen verstoren. Eerder ging de gemeente ervan uit dat er alleen ontheffing voor vleermuizen hoefde te worden verleend en niet voor Noordse woelmuizen. Wanneer de ontheffing wordt ingetrokken, kunnen er voorlopig geen voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg plaatsvinden.

De SP verzette zich altijd al tegen de verhuizing van de Kraaien naar de Fortuinweg

Zoals SP-raadslid Roland van Braam nog maar kort geleden betoogde:

De werkgroep Natuurgebied Fortuin heeft meermaals aangegeven zich niet te kunnen vinden in de opvattingen van de bewonersgroep Harpstraat die - naar eigen zeggen - praat namens alle omwonende. De werkgroep Natuurgebied Fortuin is één keer benaderd door de gemeente en daarna nooit meer, participerende inwoners worden zo uitgesloten en dit is natuurlijk schandalig.

Terwijl u in u beantwoording van schriftelijke vragen december 2017 van ons de SP en GroenLinks zei: “De gemeente staat wel in direct contact met de Werkgroep Natuur en alle vragen vanuit de Werkgroep Natuur worden beantwoord. Graag hier een toelichting op van de wethouder."

In beantwoording op schriftelijke vragen vorig jaar december zegt u dat een MER beoordeling plaats hoeft te vinden als het gaat om Natura 2000 gebied. En dat is in dit geval niet zo, want het gebied ligt op bijna 250 meter afstand van natura 2000 gebied. Dat neemt niet weg, dat u dit toch had kunnen laten uitvoeren, ondanks dat het volgens de regels niet hoeft. Waarom heeft u dit toch niet overwogen om uit te laten voeren?

Alle werkzaamheden die straks gaan plaats vinden in dit natuurgebied, nabij Natura 2000 hebben volgens de wethouder geen enkel milieu of ecologisch effect op het Natura 2000 gebied. En daar heeft de SP geen vertrouwen in, want dit gaat een negatieve invloed  hebben op de omringende natuur, denk alleen maar aan licht en geluid als er sportvelden komen te liggen.

Ook de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek maakt zich zorgen over het Fortuinveld en hebben aangegeven dat dit ten koste gaat van waardevolle natuur, wanneer hockey vereniging de Kraaien zich hier gaat vestigen.

We offeren een prachtig waardevol natuurgebied helaas op voor sport.

Foto: NNB

Meer lezen?

U bent hier