h

Gemeente kan meer doen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

2 juni 2017

Gemeente kan meer doen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Evert Hartog
Sterkere inzet op Social Return On Investment (SROI) door de gemeente en via afspraken met het bedrijfsleven is van groot belang. Het creëren van garantiebanen is mislukt, laat de gemeente het goede voorbeeld geven. Hoe verhoudt de 13 miljoen verplichting, waarvan 9 miljoen is gebruikt, zich tot de oude grens van 5% SROI van het personeelsbestand?

Bijdrage van raadslid Evert Hartog in het Zaans Beraad over de Kadernota van 1 juni 2017

Hoe wordt dat in aanbestedingen toegepast? Hoe wordt dat gemonitord? Is er voldoende kennis in huis om goede afspraken te maken en de naleving te controleren? Hoe zit het in onze eigen ambtelijke organisatie? Uit de cijfers wordt dat niet duidelijk. 

Verdringing bij re-integratietrajecten

De gemeente Zaanstad biedt vacatures aan om gratis tijdelijk te werken op werkervaringsplekken. Zelfs bij BaanStede werken mensen met behoud van uitkering. Daar is volgens de vakbond sprake van verdringing. De staatssecretaris heeft een aantal voorwaarden gesteld om verdringing te voorkomen. De bonden hebben een verdringingstoets opgesteld, die in enkele gemeenten al wordt gebruikt.

Met de beste bedoelingen worden soms perverse effecten bereikt, zoals het faciliteren van werkgevers bij deze race, werken zonder loon, naar het putje voor werknemers. Hoe groot het probleem van verdringing is, staat niet vast, er is in Zaanstad geen onderzoek naar gedaan, landelijk zijn er nauwelijks onderzoeken gedaan.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft wel een workshop gehouden over dit probleem en daar werd door deskundigen gesteld dat de grens tussen verdringing en re-integratie flinterdun is. Bovendien blijkt dat flexbaantjes, doorgaans de enige mogelijkheid voor doorstroming vanuit een re-integratietraject, bij lager opgeleiden zelden een opstap is naar een betere toekomst en dat juist bij flexbanen sprake is van verdringing door mensen die met behoud van uitkering gaan werken.

De SP heeft een agenda-initiatief gepresenteerd over dit onderwerp en wil graag dat de gemeente Zaanstad een verdringingstoets gaat hanteren voor mensen in re-integratietrajecten die werken met behoud van uitkering.

Voorstel

De SP stelt een twee-stappenplan voor:

  • Onderzoek naar verdringing bij re-integratietrajecten in Zaanstad, door een onafhankelijk bureau in samenwerking met de bonden.
  • Indien twijfel bestaat of er bij re-integratie wel of geen verdringing plaatsvindt, een verdringingstoets opzetten en hanteren.

Meer lezen?

 

U bent hier