h

Stand van zaken A8-A9

1 juli 2017

Stand van zaken A8-A9

De stuurgroep A8-A9, bestaande uit een aantal wethouders in de regio, de Vervoersregio Amsterdam en gedeputeerde Elisabeth Post (VVD), heeft nog een drietal varianten voor de aanleg van de A8-A9 overgehouden. De Golfbaanvariant (over de Heemskerkse golfbaan), de Heemskerkvariant (waar nu toch weer een extra fly-over voor gebouwd moet worden) en de Nul-plus-variant, die niet ondergronds gaat maar – op palen – de lucht in. De SP-fracties in Zaanstad en de Provinciale Staten van Noord-Holland zien geen van de drie varianten zitten. Eerst waren we nog van mening dat de ondergrondse variant van de Nul-plus ook een optie zou kunnen zijn, nu het een weg op palen wordt zijn we in onze mening gesterkt dat er helemaal geen A8-A9 moet komen.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Spandoek bij het Provinciehuis in Haarlem 

Op 29 juni 2017 sprak de statencommissie M&F (Mobiliteit en Financiën) voor de zoveelste keer over de verbindingsweg A8-A9. Aanleiding was een brief van ICOMOS over het werelderfgoed Stelling van Amsterdam en de MER (Milieu Effect Rapportage) die is gemaakt met betrekking tot de drie overgebleven varianten. SP-statenlid Wim Hoogervorst voerde het woord, het Zaanse SP-statenlid Anna de Groot was erbij aanwezig om de aanwezige Zaankanters én Wim een steuntje in de rug te geven.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

Voorafgaand aan de commissie was er het protest van de bewoners van de Heemskerkse wijk Broekpolder. De Broekpolderaars spraken zich volmondig uit tégen de Golfbaanvariant van de A8-A9. Ze waren met velen en hadden spandoeken mee en speciale t-shirts laten maken. En ze kwamen inspreken in de commissie. Naast de Broekpolderaars kwamen er nog zes andere insprekers van allerlei verschillende meningen een woordje tot de commissie richten. Ook de vertegenwoordiger van het Militair Erfgoed en de vertegenwoordiger van de boeren van Bus(ch) en Dam spraken in. Overigens hadden de boeren ook een speciaal t-shirt aan.

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

De commissie besprak eerst de brief van ICOMOS over de aantasting van het UNESCO- werelderfgoed Stelling van Amsterdam met elkaar. Kort gezegd laat ICOMOS weten dat ze niet tevreden is over de aantasting van de Stelling van Amsterdam. De ambtenaren van de provincie Noord-Holland vertaalden de brief.

“Op basis van visualisaties geeft ICOMOS in haar reactie de voorkeur aan het Nul-plusalternatief. Dit alternatief heeft naar haar inzicht de minste impact op het werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Voor de gestrekte alternatieven (Heemskerk en Golfbaan) constateert ICOMOS dat deze negatieve effecten hebben op de Stelling van Amsterdam. De gestrekte alternatieven kunnen niet worden gerealiseerd zonder lokale aantasting van het erfgoed. Een voorstel voor compensatie wordt door ICOMOS niet gezien als een acceptabele oplossing.”

Foto: Anna de Groot / www.zaanstreek.sp.nl

UNESCO heeft de mogelijkheid de status van werelderfgoed in te trekken als óf de Golfbaan- óf de Heemskerkvariant tóch aangelegd wordt. En dat treft dan niet alleen de Stelling bij Heemskerk en Bus(ch) en Dam, maar de héle Stelling. De meeste commissieleden vonden het onacceptabel als de Stelling van Amsterdam de status zou verliezen.

Ook besprak de commissie de MER. In de MER wordt onder meer aangevoerd dat de Nul-plus-variant het erfgoed niet aantast, het NNN niet aantast, het weidevogelleefgebied niet aantast. In algemene zin kan geconcludeerd worden dat alternatieven, waarbij een nieuwe weg wordt aangelegd, meer negatieve effecten hebben dan het Nul-plusalternatief, waarin een bestaande route opgewaardeerd wordt. Daarentegen leverd de Nul-plus-variant slechts twee minuten reistijdwinst op en zijn de inwoners van Krommenie en Assendelft tegen de bouw van de weg op palen.

De alternatieven Heemskerk en Golfbaan hebben een negatiever effect op natuur, landschap en historisch kapitaal en ruimtegebruik dan alternatief Nul-plus. Aan de andere kant scoren ze in vergelijking met alternatief Nul-plus positiever op leefmilieu (en hiermee wordt bedoeld de leefbaarheid voor de mens). De Golfbaan- en de Heemskerkvariant leveren een reistijdwinst van vijf minuten op. De inwoners van Broekpolder zijn erg tegen de Golfbaanvariant. Zij vinden dat de leefbaarheid van hun wijk daardoor ernstig aangetast wordt en hebben daar goede argumenten voor.

Wat zijn nu eigenlijk de (voorlopige) kosten die verbonden zijn aan de aanleg van de A8-A9? De kosten voor de alternatieven zijn, inclusief de aanpassingen voor de aansluiting op de A9, geraamd op (+/- 10% en exclusief btw):
• Nul-plusalternatief: € 230 miljoen;
• Heemskerkalternatief: € 445 miljoen;
• Golfbaanalternatief: € 265 miljoen.

Daarnaast moet in de alternatieven Heemskerk en Golfbaan nog rekening gehouden worden met € 23 tot € 59 miljoen voor het verplaatsen van de verzorgingsplaatsen met een brandstofverkooppunt (tankstations) langs de A9.

En dat allemaal voor vijf of twee minuten reistijdwinst.

Van de aanwezige commissieleden sprak de meerderheid zich tegen alle drie de varianten van de A8-A9 uit. Opmerkelijk was dat ook de woordvoerder van D66 dit deed. De SP Zaanstreek kan zich nog goed een verkiezingsbijeenkomst in de Doopsgezinde Vermaning in Wormerveer herinneren waar – toen – kandidaat statenlid Anna de Groot en – toen- kandidaat statenlid Ilse Zaal elkaar de nieren proefden over de A8-A9. Ilse Zaal hield destijds krampachtig vast aan het denkbeeld dat de A8-A9 aangelegd móest worden (en dat dan ook het laatste asfalt was dat D66 aan zou leggen). Het is ook opmerkelijk dat GroenLinks in de staten een heel ander standpunt heeft over de aanleg van de A8-A9 dan GroenLinks in Zaanstad.

Gedeputeerde Geldhof gaf aan dat de brief van ICOMOS haar niet in de koude kleren was gaan zitten en gedeputeerde Post deelde mee dat GS zo snel mogelijk een besluit neemt over de voorkeursvariant A8-A9. Wat 'zo snel mogelijk' betekent kon Elisabeth Post niet aangeven.

Al met al denkt het Zaanse SP dat het nog wel een tijdje of een hele tijd zal duren voordat er een verbindingsweg A8-A9 wordt aangelegd. Maar... over het algemeen zijn vogeltjes die zo vroeg zingen voor de poes, dus de SP houdt nog een flinke slag om de arm. Er komt vast wel een vervolg op deze 'NeverEnding Story'. Per slot van rekening wordt er al sedert 1961 over het verlengen van de A8 nagedacht.

Meer lezen?

U bent hier