h

SP: constructieve ideeën sociale woningbouw

16 oktober 2015

SP: constructieve ideeën sociale woningbouw

Evert HartogWonen is een van de primaire levensbehoeften van de mens. Het is een van de belangrijkste dossiers die we in deze raad behandelen. De Socialistische Partij is daarom blij dat de actualisatie van de woonvisie weer op de agenda is gekomen. Het woondossier is ook een zeer ingewikkeld dossier. We dienen rekening te houden met Europese regelgeving, met landelijke wetgeving, met de invloed van de stadsregio, met de financiële mogelijkheden van de corporaties en met de financiële gevolgen bij de grondexploitatie. Daar is intelligent beleid voor nodig.

Bijdrage door raadslid Evert Hartog in de raad van 15 oktober 2015

Door lange wachtlijsten terug bij af

We mogen ons gelukkig prijzen met een wethouder die dat kan. We mogen ons gelukkig prijzen met een grote buurman, Amsterdam, waar ook slim beleid wordt gevoerd op dit dossier. Helaas geldt dat niet voor alle gemeenten in de regio en zeker niet voor ons nationale kabinet met een minister die lijdt aan een neo-liberale tunnelvisie en uit rancune een verhuurdersheffing van 1,7 miljard heeft ingesteld die het corporaties uiterst moeilijk maakt om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Het gevolg is dat de wachtlijsten van nu vergelijkbaar zijn met de wachtlijsten in de jaren 80. Terug bij af.

Desondanks moeten we alles op alles zetten om de wachtlijsten, die nu wachttijden van gemiddeld 8 – 9 jaar laten zien in Zaanstad, terug te dringen ondanks de toegenomen druk op de woningmarkt.

De nu voorliggende actualisatie heeft aanknopingspunten om dat te doen, maar schiet nog tekort. In mijn bijdrage tijdens het Zaans Beraad van 17 september ben ik uitgebreid ingegaan op de analyse van dit college. De Socialistische Partij doet, samen met andere linkse partijen in deze raad, aanvullende voorstellen om de vinger aan de pols te houden en om de visie verder aan te scherpen.

Betalen 'scheefwoners' niet teveel?

Volgens de cijfers in deze actualisatie zijn er in Zaanstad 7.000 scheefwoners. Dat zijn huishoudens met een inkomen van meer dan 34.000 euro per jaar, dat is 2.100 euro netto per maand, die een woning huren onder de liberalisatiegrens met een huur tot 710 euro per maand.

Voor huishoudens die net boven de inkomensgrens van 34.000 euro zitten blijft een huur van meer dan 710 euro erg hoog. De Socialistische Partij wil graag zien hoe de inkomensverdeling van deze groep scheefwoners is, zodat een realistisch beeld gevormd kan worden op de kans op doorstroming naar een duurdere woning. Wij dienen samen met de PvdA, GroenLinks en Rosa motie 97 in om te onderzoeken wat de inkomensverdeling van deze groep is.

De woningmarkt is dynamisch. Het college streeft ernaar de komende jaren woningen bij te bouwen. Een deel daarvan zal ook bestaan uit sociale huurwoningen.

Onderzoek vraag naar sociale woningbouw

Verder is de verwachting dat de Zaanse bevolking blijft groeien. Zaanstad trekt voornamelijk huishoudens aan met lage middeninkomens. Daardoor zal de druk op de wachtlijsten blijven bestaan. Om bij te kunnen sturen dienen wij, samen met PvdA, Rosa en GroenLinks motie 96 in om elke twee jaar te onderzoeken of de voorraad sociale huurwoningen en het aantal huishoudens dat ervoor in aanmerking komt in evenwicht is.

In het nieuwe convenant Woonruimte verdeling kan Zaanstad nog slechts 25 % van de sociale huurwoningen toewijzen aan de Zaanse woningzoekenden. Niet alle Gemeentes in de stadsregio werken mee aan het in stand houden van de totale voorraad sociale huurwoningen of doen weinig tot geen inspanningen om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen en zo in de behoefte van hun eigen bevolking te voorzien.

Het gevolg is dat de druk op de wachtlijsten in onze gemeente groter wordt. Rosa, GroenLinks, SP en pvdA dienen daarom motie 89 in om komend jaar weer in overleg te treden met de regio om te komen tot een bijstelling. Tevens stellen wij in motie 90 voor bij toekomstige woningbouwprojecten de prioriteit te leggen bij de dan heersende behoefte.

Minimaal 40% sociale huurwoningen

Het college heeft met de corporaties afgesproken om, naar Amsterdams voorbeeld, een minimum aantal sociale corporatie huurwoningen aan te houden van 25.100 en te streven naar een gelijk aantal sociale woningen als nu, van 28.000 in 2020. Dat is een begin.

In verband met de te verwachten groei van de bevolking in Zaanstad met een inkomensverdeling die naar verwachting niet significant zal veranderen, stellen SP en Rosa voor om met corporaties af te spreken te streven naar een minimum percentage van 40 % sociale huurwoningen. Zo kan het aantal sociale woningen meegroeien met de groei van de bevolking. De SP denkt dat dat noodzakelijk is. Ook daarvoor dienen wij motie 98 in.

Momenteel zijn er verschillende voorstellen gedaan om de bouw van sociale huurwoningen te versnellen. Zo is er een voorstel gedaan om Prefab woningen te bouwen om de druk op de woningmarkt te verminderen. We vragen het college daar bij aan te haken. GroenLinks en de SP dienen motie 93 in om het voorstel mee te nemen in Maak.Zaanstad.

Statushouders

De afgelopen maanden is Nederland geconfronteerd met een toename van het aantal asielzoekers. Door de achterstanden in het plaatsen van statushouders, er moeten in ons land nog 12.000 statushouders worden geplaats in een sociale huurwoning, kunnen de nieuwe asielzoekers niet worden geplaats in bestaande AZC’s.

Zaanstad heeft de terechte verplichting op zich genomen om dit jaar 257 en volgend jaar naar schatting 330 statushouders te plaatsen. Daar zijn ruim honderd woningen voor nodig. Woningbouwcorporaties in Noord-Holland hebben volgens een bericht in de NRC van vrijdag 9 oktober besloten te stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen om ruimte te maken voor het plaatsen van statushouders.

Stop nu verkoop sociale huurwoningen!

Parteon gaat nu nog door met de verkoop van woningen. Dat is een verkeerd signaal. Wij vragen u met de Zaanse corporaties af te spreken de verkoop van sociale huurwoningen tijdelijk op te schorten. Samen met Rosa en GroenLinks dienen wij daarvoor motie 95 in.

Met deze wijzigingen hopen wij de actualisatie steviger en toekomst bestendiger te hebben gemaakt.

Meer lezen?

U bent hier