h

Investeer in de mensen in Zaanstad!

25 oktober 2016

Investeer in de mensen in Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Bij de kadernota eerder dit jaar merkte de SP het gebrek aan kaders op, en typeerden we het gevraagde akkoord voor de kadernota als een verzoek om een blanco cheque, die we dan ook niet gaven. In deze begroting zien we een aantal keuzes terug van dit college, en daar kunnen we dan tenminste ook wat van vinden. Zo kunnen wij ons vinden in de methodiek van het Transformatiefonds en delen wij absoluut, zoals we altijd deden, de wens om de reeēl bestaande woningnood op te lossen. Maar dan wel voor iedereen, ook voor de mensen met minder dan twee keer modaal.

Algemene beschouwing op de begroting door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer op 25 oktober 2016

Terecht ziet het college nu wat de SP al jaren ziet, namelijk dat in deze tijden van 'roofkapitalisme' - wat het college eufemistisch een 'veranderende wereld' noemt - veel mensen worden getroffen, bijvoorbeeld door werkloosheid of werkonzekerheid. Dit college mist de ambitie om daar echt iets aan te doen.

Wat ontbreekt in de begroting is werkelijke aandacht voor zaken als de toegenomen armoede - waaronder de 40% werkende armen, de gebrekkige schuldhulpverlening, het te beperkte minimabeleid, het ondoorzichtige functioneren van de Sociale Wijkteams (SWTs), de te laat betaalde uitkeringen of een regelarme bijstand. De SP wil veel meer aandacht voor deze concrete problemen van mensen in onze gemeente en zal met voorstellen komen om daar waar de begroting niet voldoet aan ons socialistische ideaal van menselijk waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, alsnog de gewone Zaankanter in het hier en nu centraal te stellen, en niet de gedroomde bakfietselite in de toekomst.

Ten eerste zullen we met een voorstel komen voor aantoonbare kortere wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Één van de criteria waarop investeringen voor woningbouwprojecten uit het Transformatiefonds beoordeeld zal moeten worden, is in hoeverre een project bijdraagt aan het afnemen van de wachtlijst voor een sociale huurwoning. De wachtlijst groeit al jaren en was vorig jaar maar liefst 9 jaar en dat is onacceptabel. Er is een aantoonbaar tekort volgens de cijfers van het college zelf van bijna 3.000 sociale corporatiewoningen en dat is nog afgezien van de vele mensen die nu in een te duur huis wonen in verhouding tot hun lage loon.

Ten tweede is het tijd om iets te repareren van wat er allemaal is afgebroken aan voorzieningen en inzet van professionals in de wijken. Dat kwam recent pijnlijk aan het licht moet de vloggende jongeren bij de Vomar in Poelenburg, maar dit speelde al jaren in heel Zaanstad zoals de SP steeds heeft gesteld. Voortbordurend op de motie van vorige maand 'Positief Poelenburg' en de opmerking van Erwin Stam toen dat jongeren opgezocht en begeleid moeten worden in hun eigen leefwereld, zal de SP een voorstel doen om weer serieus jongerenwerk in heel Zaanstad vorm te geven. Niet om uitwassen te voorkomen, niet in het kader van 'jongeren als een probleem', maar als bijdrage aan de kansen tot ontwikkeling van alle jongeren en meer sociale samenhang in de wijken, over culturen en generaties heen.

Eh daarnaast gaan we natuurlijk voorstellen doen op het gebied van het sociale domein, zoals over de onderbesteding bij de WMO-voorzieningen. Want waar nieuwe landelijke bezuinigingen in de zorg op ons afkomen vinden we het onverteerbaar dat er in onze gemeente jaar op jaar geld voor zorg overblijft.

Tot slot zijn er nog een paar noten kraken die gekraakt moeten worden.

De eerste noot is een zachte. We zijn er namelijk trots op hoe wij als Zaanstad de opvang van vluchtelingen ter hand hebben genomen. Vorig jaar met crisisopopvang, en binnenkort met met AZC. Daarin uitdrukkelijk een pluim aan onze vertrekkend burgemeester Geke Faber en de honderden onbaatzuchtige vrijwilligers!

Maar er zijn ook wat harde noten: zo is het opvallend stil rond het ambitieuze banenplan van wethouder Straat. Dat wil zeggen: er staat nog een niet onderbouwde claim in de begroting van 4.100 banen in 2020, wat al 900 minder is dan beloofd in het banenplan. Maar over wat voor soort banen dat zijn, of dat vast werk is bijvoorbeeld, en hoe die banen worden gerealiseerd zijn nergens concrete stappen te vinden. Tegelijkertijd wordt in de begroting gesteld dat Zaanstad binnen de regio relatief weinig banen heeft en werkgelegenheid in verschillende sectoren verdwijnt. Als daar niets structureels veranderd, laten we die grote groep in de steek. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de mooie beloftes van dit college?

Ook het te bouwen cultuurcluster ligt de SP nog steeds als een steen op de maag, omdat de exploitatie van dit prestigieuze project nu al niet rond te krijgen is en voor komende colleges een financieel gat gaat opleveren.

En natuurlijk zijn we nog steeds niet tevreden over de uitvoering van MAAK.Zaanstad, de manier waarop bewoners daarbij zijn betrokken, of beter gezegd: eigenlijk nauwelijks bij zijn betrokken. De SP heeft al meermaals aangegeven waarin het in dit proces mis is gegaan. Stuitend is het om in de beantwoording op technische vragen te lezen nu dan te lezen dat:
A. het oude en achterhaalde beleidsstuk 'Zaans Evenwicht' ondanks inspraak via MAAK.Zaanstad nog steeds leidend is, en
B. het bouwen van 20.000 woningen, ongeacht wat voor woningen, nog steeds het doel is binnen MAAK.Zaanstad, ook al heeft vrijwel geen enkele partij in de raad zich voor dat aantal uitgesproken. Waarmee weer duidelijk wordt dat MAAK.Zaanstad geen serieuze poging tot werkelijke inspraak en betrokkenheid van inwoners is geweest, maar slechts een klankbord om gewenst beleid door the drukken. Dat heet 'astroturfing' in de wetenschap.

Als het aan de SP ligt gaan we dat na de volgende verkiezingen beter doen! Bouwen naar behoefte van de inwoners zal dan ons streven zijn.

(Deze bijdrage is een gezamenlijke prestatie van de hele SP-fractie)

Meer lezen?

U bent hier