h

Tegenstanders referendum hebben geen argumenten

17 februari 2017

Tegenstanders referendum hebben geen argumenten

Maikel Kat
Dames en heren welkom. Welkom ook de hoogleraren in de zaal. Want wist u dat hier in de zaal minstens 4 hoogleraren zitten? De heer Laport (GroenLinks), de heer Wit (CDA), heer Pietersma (PvdA) en natuurlijk Mevrouw Munnikendam (D66). Het kredietbesluit is volgens hen NIET referendabel. Volgens de “echte hoogleraren” is dat het wel. Of je nu voor of tegen een Cultuurcluster bent doet niet ter zake.

Bijdrage van raadslid Maikel Kat tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2017

Even terug naar het letterlijke besluit zoals we dat vanavond moeten nemen:

Op basis van de Verordening op het Referendum Zaanstad 1998 een van de volgende varianten vast te stellen:
a) Over 'Raadsbesluit inzake de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster' KAN een referendum gehouden worden.
b) Over 'Raadsbesluit inzake de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster' KAN GEEN referendum gehouden worden.

Het besluit is aangepast door het amendement , maar het blijft: “KAN er Over 'Raadsbesluit inzake de definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster' een referendum gehouden worden. Het blijft een simpel ja/nee zoals we zo vaak met besluiten nemen. Voor of tegen, A of B.

Meer niet, een simpel ja/nee zoals we zo vaak met besluiten nemen. Voor of tegen. A of B. Aangenomen of verworpen. Ook al weten we dat mevrouw Munnikendam niet houdt van dit soort afbraak-besluiten zonder alternatieven.

Wij bepalen dus nu enkel of het houden van een referendum NIET is uitgesloten.Een oordeel over de inhoud van het cultuurcluster wordt NU niet gevraagd.

Ik ga u laten zien dat u niet anders KAN dan instemmen met optie a) dat een referendum KAN worden gehouden. Dat wil nog niet zeggen DAT het WORDT gehouden, maar vanavond beslissen we alleen over de vraag of een referendum KAN worden gehouden.

Allereerst: Hoe werkt een referendum nu eigenlijk voor onze inwoners:

Als inwoner van Zaanstad kun je alleen het initiatief nemen om een referendum aan te vragen over een besluit dat de gemeenteraad op de agenda heeft gezet. Alleen daarover kunnen inwoners dat doen, ze kunnen niet zelf iets verzinnen. 

Door middel van een referendum krijgen alle kiesgerechtigde inwoners de kans om de raad door stemming een advies mee te geven. Een advies van de inwoners, wat wil je nog meer?

Na de eerste 500 handtekeningen beslist de Raad of er een Referendum KAN worden gehouden zoals vanavond, daarna binnen 6 weken en totaal 5000 handtekeningen beslist de Raad of het een referendum WIL houden.

Dan de argumenten. Er zijn er samengevat eigenlijk 5.

Argumenten dat er GEEN mogelijkheid zou zijn tot het houden van referendum. Die argumenten zal de bestuursrechter zeer goed bekijken omdat je NIET zomaar een referendum aan het volk kan onthouden.

Argumenten van o.a. GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie, behalve van de PvdA die via technische vragen doemscenario’s tevoorschijn probeert te toveren als we WEL een referendum houden.

Dan de argumenten. En onthoudt: alles in het licht of een referendum KAN worden gehouden!

Argument 1) Besluit over cultuurcluster is al genomen in mei 2013

Even een aantal opmerkingen van die raadsvergadering uit 2013:

ChristenUnie: Je wilt dat mensen verder komen dan Primark en spooroverbouwing. De fabriek moet de parel blijven en niet verhuizen.
D66: Een spookhuis is ook cultuur. Tsja...
DZ Aart: Dat wordt een duur potje kleien ivm parkeren
VVD: Kiezen voor wat meeste kans biedt op succes, actief op zoek naar alternatieven.

Er was zelfs een motie van CU, PvdA en VVD die nadrukkelijk een commerciële functie en positieve exploitatie wilde. Die is ingetrokken na toezegging van de Wethouder dat er commerciële alternatieven onderzocht worden. Wat geeft het college nu? Na april 2013 zijn er GEEN onderzoeksrapporten naar alternatieven beschikbaar.

Ik zal het nog wat verder uitleggen: ja, er was dus iets besloten in 2013, maar wat was er dan besloten?

Het ging toen namelijk vooral over de Mediation. De titel was dan ook “Afhandeling mediation spooroverbouwing/locatie figaro”, geen woord Cultuurcluster. Het besluit zat verstopt in een subbesluit 1b of 3b. in het besluit staat ergens tussen haakjes: (cultuurcluster en vergaderzalen). Waar zijn die vergaderzalen dan gebleven GroenLinks? Dat is toch ook besloten?

Duidelijk is dat het NOG NIET duidelijk was. Er is besloten dat er iets flexibels gebouwd zou worden. Het besluit was dus vooral een lege huls! Meer niet.

Maar wat vooral belangrijk is: konden inwoners TOEN echt een referendum aanvragen over een cultuurcluster?

“Hadden burgers in redelijkheid kunnen of moeten weten dat zij niet een referendum over besluit B, maar over het eerdere besluit A hadden moeten aanvragen?” Het antwoord is nee. Niet voor niets zeggen de hoogleraren dat het referendabl is: het moment is nu!

Nu een referendum houden is op het juiste moment over het juiste onderwerp.

Maar ja, ‘alternative facts’ zijn ook bij GroenLinks, PvdA en D66 binnengedrongen.

En er zou al veel eerder een krediet besluit komen zoals CDA vorige week had aangegeven. De wethouder heeft continue gezegd dat er nog steeds een go/no go moment komt. Dat er is nu pas in vorm van het huidige kredietbesluit.

Kortom, het besluit is nooit zo genomen, de invulling wijzigde continue, nu pas met veel meer geld dan begroot is er een mogelijkheid voor inwoners tot een referendum. De hoogleraren geven aan dat het besluit referendabel is en dat er een referendum over gehouden KAN worden. Zo zal de bestuursrechter ook oordelen.

Argument 1 is ongegrond.

Argument 2) D66 staat toe om referendum alleen als noodrem te gebruiken en dat is nu niet zo

Heer Kerkhoven zei het al vorige week: de inwoners trekken NU aan de noodrem. Artikel 5 van de verordening zegt:

“Kiesgerechtigden kunnen een verzoek indienen tot het houden van een referendum. Een referendum biedt de burgers de mogelijkheid aan de noodrem te trekken als hun politieke vertegenwoordigers een besluit dreigen te nemen dat in hun ogen verkeerd is.”

Het is logisch dat burgers dan ook ZELF kunnen beslissen WANNEER dit noodzakelijk is. Het zou onjuist zijn wanneer alleen de raad kan bepalen bij welk besluit het moment is aangebroken waarop burgers hun gekozen vertegenwoordigers kunnen 'corrigeren'.

Dus geen noodrem: argument 2 is ongegrond.

Argument 3) Consequenties afspraken door vertraging+ extra kosten en onuitvoerbaar referendum en onbetrouwbare partner

Het referendum kan gewoon doorlopen en de aanbesteding ook. Er is geen vertraging en er zijn geen extra kosten.

Pas om het moment dat een NEE uit het referendum gehonoreerd wordt komen heer Pietersma zijn consequenties over kosten en claims kijken.
Maar er is genoeg ruimte in plan Inverdan om claims te kunnen afwijzen:
In het Masterplan is een voorbehoud opgenomen: ’In de plannen en in de uitvoering moet ruimte blijven voor nieuwe inzichten, een veranderende markt en nieuwe mogelijkheden.

Het plan Inverdan is dan ook een ’open plan’, waarbij aanpassingen en andere invullingen goed inpasbaar blijven.’”

We zijn blij met de vragen van de heer Pietersma.We zien dat voor nog niet de helft er op mooie locaties langs de Zaan, echte Cultuur in Zaanstad kan komen inclusief poppodium.

De enige kosten en vertraging die we gaan oplopen is als er bezwaar en beroep wordt aangetekend als we GEEN referendum toestaan.

Dus vertraging en extra kosten: argument 3 is ongegrond.

Argument 4) Geen Ja/Nee referendum zonder alternatieven en goede voorlichting

We kunnen als raad de vraag en antwoorden zelf formuleren inclusief alternatieven.

Wij kunnen advies vragen aan een commissie die helpt volgens art 9 met:
-formulering van vraagstelling en antwoord mogelijkheden
-toezicht op de organisatie van het referendum;
-toezicht op de voorlichting, door een folder of t.v.-spotje waarin de argumenten pro en contra worden genoemd ( dat advies moeten we dan wel opvolgen)

Dus alleen een Ja/Nee referendum een afbraak -referendum? Nee juist een opbouw referendum, met de opbouw van het vertrouwen van de inwoners!

Argument 4 is ongegrond.

Laatste argument 5) Beoordelingsvrijheid

Beoordelingsvrijheid van de Raad in de verordening waar continue door partijen op gewezen wordt.

De vraag die nu voor ons ligt is of het KAN. Ons besluit mag overigens 4 weken uitgesteld worden volgens de referendum verordening als we de vraag nu nog niet kunnen beantwoorden. Die vrijheid hebben we ook.

Door het uitsluiten van te veel onderwerpen ontstaat het gevaar dat de referendumverordening een "leeg instrument" wordt, waarbij het in de praktijk onmogelijk blijkt een referendum te organiseren. Wel is er een algemene uitzonderingsgrond (onder k) dat voorkomt dat het voor de raad onmogelijk wordt een verzoek om een referendum af te wijzen.

Rechters hebben al eerder gesproken: omdat artikel 3 van de Referendumverordening weliswaar beoordelingsvrijheid geeft, maar naar het oordeel van de rechtbank ook een verantwoordelijkheid met zich brengt dat duidelijk gemaakt moet worden welke besluiten al dan niet referendabel zijn.

Gezien de vorige ongegronde argumenten is ook dit argument ongegrond.

De vraag is vanavond: Is het mogelijk om een referendum over voorliggend besluit, Het vrijgeven van 40 miljoen voor de bouw van het cultuurhuis, te houden. Ik zeg: JA!

En het is niet eens heel erg als er een cultuurcluster komt.
Wat wel heel erg zou zijn is als we hier niet eens het fatsoen kunnen opbrengen om de inwoners een kans te geven zich uit te spreken. Dat we de deur met een klap dicht gooien. Of is hij nooit open geweest?

Ik hoor graag van ieder raadslid persoonlijk of hij of zij vindt dat een referendum KAN worden gehouden of dat hij liever de deur dicht gooit.

Ik zeg: laat de deur open staan. Stem voor een referendum!

Uitkomst: referendum nek omgedraaid

Helaas werd door de collegepartijen en GroenLinks de mogelijkheid van een referendum uiteindelijk getorpedeerd, ondanks duizenden handtekeningen voor een referendum van gewone Zaankanters en ondanks de uitspraak van twee duurbetaalde hoogleraren die hadden aangegeen dat het referendum kon. Partijen tegen het referendum waren D66, PvdA, VVD, CDA, ZOG, ChristenUnie en GroenLinks. Bij hun hoef je voor burgerinspraak dus niet te zijn.

Meer lezen?

U bent hier