h

Hoe een cultuurpaleis door de strot te drukken?

16 juni 2017

Hoe een cultuurpaleis door de strot te drukken?

Ik zit hier als vertegenwoordiger van de actie groep de Kultuurklutsers namens bijna 3000 sympathisanten, allen stemgerechtigde zaankanters die, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de opstelling van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en ZOG om voor een volslagen onnodig en belastinggeld verslindend cultuurpaleis te stemmen, niet zullen vergeten.

Inspraaktekst van Jan de Bruin van de Kultuurklutsers bij de advies- en hoorcommissie op 13 juni 2017 bij het toelichten van zijn bezwaar tegen het afwijzen van het referendum

Saillant detail daarbij zijn de vele vrijwilligers van de Fabriek, de Bieb, Zaanradio en Fluxus, die zich met hun handtekening verzetten tegen hun gratis bijdrage in een miljoenenproject! Bovendien hadden dat er, gezien alle reacties die wij ter ondersteuning kregen, veel meer kunnen zijn als vertegenwoordigers van voornoemde coalitie en hun vertegenwoordigende wethouders geen (in mijn ogen) misleidende berichtgeving naar buiten hadden gebracht. Was het geen smet op het blazoen van D66 woordvoerder Munnikendam door ons democratische proces als een “Wildersreferendum” te bestempelen en het daarmee in een kwaad daglicht te brengen?

Misleidend door te stellen dat, vanaf het symposium in 2013 toen wethouder Emmer verkondigde “niet terug te gaan naar NS poort”, alles al in kannen en kruiken was en het besluit tot de bouw en financiering beklonken. Zelfs tot op dag nadat de Hoogleraren Munneke en Schilder op verzoek en kosten van het Presidium uit alle aangeleverde stukken concludeerden dat er van geen enkel raadsbesluit over inhoud en krediet sprake is om een referendum tegen te houden zette verantwoordelijk onderhandelaar en oud wethouder Linnenkamp in het NHD van 04.02.2017 nog de publieke opinie op het verkeerde been door te debiteren dat:”Besluit Cultuurcluster is al genomen”!

Een beter bewijs van vooringenomenheid en mislukte legitimering van een gronddeal ter compensatie van een juridisch conflict met NS is nauwelijks denkbaar! Al of niet door het jarenlange verzet, dat onder subsidiedwang gebroken werd (en ik daag ze uit dat te ontkennen!) van de Bieb en de Fabriek kwam een clustering van cultuur op locatie Figaro in beeld. Het aanvankelijke idee om boven het spoor een publieks-aantrekkende functie te realiseren met woon-en vergader-faciliteit werd door economische omstandigheden gewijzigd en het is ook daarin een teken aan de wand dat deze raad met een opmerkelijke rol van de VVD dat de bakens niet verzet werden naar een commerciele invulling waarbij de bedrijvigheid van Inverdan en het terugverdienend vermogen van de investering gerealiseerd kan worden. Van zo een gedegen onderzoek door de raad is geen sprake geweest!

Daarnaast is het gebrek aan een actuele visie inzake de invulling van een florerende culturele infrastructuur van zaanstad na meer dan 25 jaar bezuinigingen spreekwoordelijk. De voorhanden zijn de rapporten van Bureau Nyfer waarin juist spreiding en publiekbereik als aanzuigende werking voor vestiging van bedrijven en particulieren wordt gepropageerd worden naast zich neer gelegd. Maar meer opmerkelijk is het feit dat de door Zaanstad aangetrokken LA group in zijn aanname dat er met de komst van een CC 330.000 cultuurbezoekers en ca 250.000 bezoekers van horeca en vergaderfaciliteiten gehaald kunnen worden! Een toename van 30% zonder enige onderbouwing maar slechts als uitkomst van de opdracht van de raad.

Veel opmerkelijker zijn de eigen conclusies van dezelfde LAgroup in hun publicatie in opdracht van de KvK van Amsterdam. In “Wat cultuur verdient” benadrukken zijzelf nog eens het succes van de culturele ontwikkelingen van Amsterdam en Haarlem waarbij afzonderlijke en op taakstelling gespecialiseerde culturele entiteiten binnen de rafelranden van bestaande en nieuwe infrastructurele ontwikkelingen tot het binnenhalen leiden van het leeuwendeel van de toegevoegde waarde van de creatieve industrie van ca 1,1 miljard euro.

In dit daglicht gezien is het dan ook klaarblijkelijk dat het aangetrokken adviesbureau de wens van de opdrachtgever laat prevaleren boven een onafhankelijk advies inzake de enorme politieke, financiele en culturele risoco’s. Geen woord over de talloze voorbeelden in het land waarbij clusteringen door overschrijdende bouw en exploitatiebudgetten een drama vormen voor de cultuur-begroting met daarbij een bezoekerstoename van slechts 1 of 2 procent. Om van de overal zwaar verliesgevende horeca nog niet eens te spreken. Geen woord in dit advies over de onzin dat de invulling van een gebouw op locatie Figaro ook maar iets te maken zou hebben met de afronding van Inverdan en de effecten van een commerciele, publieke invulling die de realisatie van Inverdan alleen maar zou bespoedigen zoals in het Amsterdamse rapport gepropageerd!

Naast mijn alles overheersende overtuiging, uit het hierboven genoemde en in mijn bezwaar aangevoerde objectieve argumentatie, dat van een gedegen en op feiten gebouwde besluitvorming door een kleine meerderheid van de raad geen sprake is geweest en dat de referendumverordening geen basis voor hun beslissing biedt verzoek ik de Raad het genomen besluit terug te draaien en alsnog een raadgevend referendum te accepteren.

Alleen op deze wijze geeft Zaanstad zijn bevolking een stem in een breed omstreden besluit en voorkomt het een uiterst onzekere toekomst inzake bouwkosten en exploitatielast en voorkomt het geweldige risico’s als met de bouw begonnen wordt voor alle (in de toekomst mogelijke) juridische procedures achter de rug zijn.

Meer lezen?

U bent hier