h

'Wethouder, wat levert de A8-A9 Zaanstad nu eigenlijk op?'

17 september 2017

'Wethouder, wat levert de A8-A9 Zaanstad nu eigenlijk op?'

Patrick Zoomermeijer
De SP heeft altijd al moeite gehad met de verbinding A8-A9. Maar dat is nu niet in de eerste plaats het onderwerp van het voorstel dat hier voorligt. Vanavond hoop ik dat de wethouder wat vragen kan beantwoorden die de SP heeft naar aanleiding van het onderzoek, de PlanMER. Daar zitten ook gewetensvragen tussen, omdat we willen weten waar we mee in moeten stemmen en we willen dat de wethouder kleur bekent over de gevolgen van de aanleg van de A8-A9.

Bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in het Zaans Beraad van 14 september 2017

Kan de wethouder toezeggen dat de bijdrage van de gemeente Zaanstad niet meer zal worden dan de 14 miljoen waar nu al vele jaren van uit wordt gegaan?

Welke consequenties is de wethouder bereidt te verbinden aan het overschrijden van de kosten indien de kosten hoger zijn dan nu voorgespiegeld?

Wat is volgens de wethouder de waarde van dit besluit gezien het feit dat de financiering van de verbinding nog helemaal niet rond is? Zou, bijvoorbeeld, in de jaren nadat dit besluit dan is genomen en het rondkrijgen van de financiering niet nieuwe feiten aan het licht kunnen komen die dit rapport achterhaald maken?

Vindt de wethouder de investering van minimaal 230 en maximaal 504 miljoen, waarvan mogelijk 14 miljoen voor de gemeente Zaanstad, een redelijk bedrag voor enige minuten tijdwinst (2, 3 of maximaal 5 minuten) en gemiddeld 8,5 uur meer slaap op een mensenleven?

Vindt de wethouder het verdedigbaar dat met enige van de voorgestelde varianten doorstroming in Zaanstad op verschillende plekken en momenten in Zaanstad juist verslechterd? Namelijk dat de verwachte tijdwinst buiten de spits is, waar het juist om te doen is, Of dat inwoners van Krommenie of Assendelft meer reistijd krijgen op weg naar Zaandam, Beverwijk of Uitgeest? Wat zegt dit over het beoogde doel van de A8-A9-verbinding, namelijk betere doorstroming, punt?

Is het voor de wethouder verdedigbaar dat bewoners van van Saendelft-zuid meer geluidshinder zullen ervaren bij de Golfbaan- en Heemskerkvariant?

Geen van de nu onderzochte alternatieven heeft een significant effect op de luchtkwaliteit. Wat betekent dit volgens de wethouder voor het nut qua milieu-effect van deze verbindingen?

Hoe rijmt de wethouder de conclusie uit de slotbeschouwing met de voorkeur voor de Golfbaan- of Heemskerkvariant van dit college? De conclusie in het rapport luid namelijk (pagina 92): “In algemene zin kan geconcludeerd worden dat de alternatieven Heemskerk en Golfbaan een negatiever effect hebben op natuur, landschap en historisch kapitaal en ruimtegebruik dan alternatief Nul-plus.”

In het rapport is aangegeven dat de Stelling van Amsterdam, die door de Golfbaan- en Heemskerkvariant wordt aangetast, niet is meegenomen in de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (want niet in geld uit te drukken). Is het daarmee niet zo dat de kosten en batenanalyse daardoor niet alle mogelijke kosten uitdrukt en dus mank gaat als vergelijkingsinstrument?

Wat gebeurt er als er door maatschappelijke druk of verzet of organisaties belemmeringen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de Stelling van Amsterdam niet mag worden aangetast of oplossingen om daarmee om te gaan erg duur blijken te zijn? Hoe denkt de wethouder daar dan mee om te gaan?

En tot slot: wat vindt de wethouder er van dat in het rapport geen onderzoek is gedaan naar effecten van het verbinden van de A8-A9, elders in de stad?

Zo is het bijvoorbeeld nu niet duidelijk wat de effecten qua geluid en fijnstof zullen zijn op de bewoners rond de A8 in Zaandam. 10.000 huishoudens leven daar al in het fijnstof, bewoners vlak naast de Coenbrug ervaren al veel geluidsoverlast. En alhoewel het rapport aanheeft dat er daar meer verkeer zal komen met het verbinden van de A8-A9, wordt in het rapport geen aandacht besteed aan wat dit nou betekent voor het leven en welzijn van de mensen daar.

Het kan toch niet zo zijn dat deze bewoners, waarvan sommigen hier vanavond aanwezig zijn, het kind van de rekening worden? Niet eens als belanghebbende bewoners zijn bekeken op wat dit voor hun gaat betekenen?

Meer lezen?

U bent hier